OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

News / Správy

Diary / Denník

 • 03.11.2015 - Happy Birthday, Jeremy Brett, my beloved Sherlock Holmes! / Všetko najlepšie k narodeninám, Jeremy Brett, môj milovaný Sherlock Holmes! (3.11.1933)
 •  
 • 24.07.2015 My web-site has today four years / Moja webka má dnes štyri roky

 

 • 15.02.2014 - So - as written below - Since now this Diary continues / Od dnes - ako som tu pod tým písala - tento Denník pokračuje HERE/TU.
   
 • 15.02.2014 - I have new web-site / Mám novú webku What I Love.
  As I have here not very much place, (capacity)  this new site is to continue and to diversify content of this previous site. / Pretože tu už nemám veľa miesta (kapacity), táto nová stránka je ako pokračovanie a rozšírenie obsahu tejto pôvodnej.

   
 • 12.02.2014 - Sherlock 3 on AXN Czech already in March! / Sherlock 3 na AXN ČR už v marci!
  1.3.2014 / 21:00 (9:00pm) The Empty Hearse
  8.3.2014 / 21:00 (9:00pm) The Sign of Three
  15.3.2014 / 21:00 (9:00pm) His Last Vow
  with Czech dubbing - but - after my former experiences - I will watch it in englich original. / s českým dabingom - ale - po mojich predošlých skúsenostiach - to budem pozerať v origináli.

 

 • 10.02.2014 - Sherlock Holmes - At last! Someone said it loud! I can't read it no more - it seems like everyone reduced this amazing character to "sociopath"! / Konečne! Niekto to povedal nahlas! Už sa to nedá čítať - zdá sa, že všetci zredukovali túto úžasnú postavu na "sociopata. 
  Article written by Maria Konnikova: "Stop Calling Sherlock Sociopath!" / Článok Marie Konnikovej: "Prestaňte označovať Sherlocka za sociopata!" 
  Read/Čítaj HERE/TU.

   
 • 10.02.2014 - Sherlock 3 is over - long live Sherlock 4! / Sherlock 3 je za nami, nech žije Sherlock 4!. Some news/Pár správ HERE/TU. And what about Christmas Special? / A čo tak Vianočný špeciál?  HERE/TU.

 

 • 03.02.2014 - This time post made its job - it took one work day and I have my present - new book "The Murders without Culprit" written by my friend Věnceslava Dezortová from Prague, with 12 crimi short stories, dedication inclusive. I enjoy it very much :-). / Tentokrát pošta zapracovala - trvalo to jeden pracovný deň a mám svoj darček - novú knihu "Vraždy bez pachatele" od mojeje kamarátky Věnceslavy Dezortovej z Prahy, s 12 krimi poviedkami a venovaním. Mám veľkú radosť :-).
   
 • 29.1.2014 - Sherlock 3 - The Empty Hearse - key question: "Do we know, or do we not, HOW...?" / Sherlock 3 - Prázdny pohrebný voz - kľúčová otázka: "Vieme, alebo nie, AKO...?"
  I think very plausible explanation we can find in this review  of RadioTimes / Myslím, že veľmi prijateľné vysvetlenie môžeme nájsť v tejto recenzii v RadioTimes HERE/TU.

   
 • 28.1.2014 - In July 2013 pre-ordered my Sherlock Complete Series Three on DVD is here - I enjoy it actually very much! / V júli 2013 predobjednaná Sherlock kompletná tretia séria na DVD je tu - mám velikánsku radosť!.

 

 • 22.01.2014 – In January 2014 will be published a new book of crimi short stories of my friend Věnceslava Dezortová: The Murders Without Culprit. Congratulation, Vendy! / V januári 2014 vyjde nová kniha kriminálnych poviedok mojej priateľky Venceslavy Dezortovej: Vraždy bez pachatele. Gratulujem, Vendy!
  Čo píše o knihe autorka: "
  Soubor krimi povídek ze současnosti nazvaný podle jedné z nich vyšel v nakladatelství MOBA jako jubilejní 20. svazek řady krimi sešitů. Je to čtení na cesty (třeba metrem z Jižňáku na Václavák, případně jinde) nebo pro chvíle, kdy Vás někdo pořádně naštve. Zjistíte, že existují ještě horší a zákeřnější gauneři, než s jakými jste se setkali. Čtení na 96 stranách je za cenu asi tak jedné sklenky vína  – 50 Kč v novinových stáncích a v některých knihkupectvích. Případně za 40 Kč na webu, což je nejpohodlnější nákup a můžete tak učinit přímo u nakladatele": HERE/TU.

 • 22.01.2014 – Czech Association of Journalists and Publicists of Tourist Trade presented prizes for 2013. Two of them went to my friend Věnceslava Dezortová for her articles Bělo Spa and Rustic Baroco. My salute to Vendy! / Česká asociácia novinárov a publicistov cestovného ruchu udeľovala ceny za rok 2013. Dve z nich získala moja priateľka Věnceslava Dezortová za články Lázně Bělo a Selská Baroko. Gratulujem, Vendy!  More/Viac HERE/TU.
  Priced articles/Ocenené články HERE/TU and HERE/TU.

 • 12.01.2014 – Premiere of Sherlock S03E03 – „His Last Vow“ – It was amazing! Simply GREAT!!! / Premiéra Sherlock S03E03 „Jeho posledný sľub“ – bolo to úžasné! Jednoducho SKVELÉ!!!.
  Review on Sherlockology/Recenzia na Sherlockology HERE/TU.

  Trailer


   
 • 6.1.2014 Happy Birthday Mrs Sherlock Holmes! / Všetko najlepšie k narodeninám, Mr. Sherlock Holmes!
  Some actions of Czech Society of Sherlock Holmes to 160. anniversary / Pár akcií Českej společnosti Sherlocka Holmese k 160. výročiu
  HERE/TU and HERE/TU and HERE/TU.
 • 5.1.2014 at 20:30pm on bbc one – Premiere of Sherlock S03E02 „The Sign of Three“. If you dont see it – wait something very very different as all till now. But its great, and very very amusing!!! / Premiéra Sherlock S03E02 Podpis troch“ – ale v tomto prípade je správny preklad naozaj „Znamenie troch“ :-). Ak ste to ešte nevideli, čakajte niečo celkom iné, ako doteraz. Ale je to úžasné a veľmi veľmi zábavné!!!
  Review on Sherlockology/Recenzia na Sherlockology HERE/TU.

  Trailer

   
 • 01.01.2014 at 21:00pm on bbc one – Long long awating Premiere of Sherlock S03E01 „The Empty Hearse“. One world: WOW!!! 9,7 million viewers only in UK and who know how many (as I did) could watch it online!  / Predlho očakávaná premiéra Sherlocka S03E01 „Pázdny pohrebák“. Jedno slovo: WOW!!! 9,7 milióna divákov len v UK a ktovie koľko (ako ja) to mohlo sledovať online!

  Trailer

  Spoiler free review of Sherlockology / Recenzia na Sherlockology – bez spoilerov HERE/TU.

  Oh Sherlock! How do you all do it?!!! As I watched TEH till the end I had desperately need to watch it again!!! Since today Ive seen it for four times! / 
  Oh Sherlock! Ako to všetci robíte?!!! Ako dopozerám TEH, mám zúfalú potrebu vidieť to znova!!! Dodnes som to videla štyri krát!

  Not everyone has the same opinion – read one (of more)review and my reaction / Nie každý má rovnaký názor – čítaj recenziu a moju reakciu.
  Read review in „Respekt“ on 3.1.2014 / Čítaj recenziu  z 3.1.2014 v „RespekteHERE/TU.

  And my English short cut of both / A moju anglický krátky zostrih HERE/TU
  And I would like to know your opinion. / A rada by som poznala tvoj názor.

 • heart01.01.2014 - I wish You all health, happiness, joy, success and many great new and old detective stories and meetings with your favorite characters in the new year 2014!  heart/

  Želám Vám všetkým zdravie, šťastie, radosť, úspechy a veľa nových a starých detektívnych príbehov a stretnutí s vašimi obľúbenými postavami v novom roku 2014heart

   
 • 30.12.2013 - Also on this Christmas I ve got two great books - comics-book of Peter Kopl "A Scandal in Bohemia" and Jayantika Gangulys book "The Holmes Sutra" which she wrote as "crazy fan" (her own words) as present to 160. Birthday of Sherlock Holmes which will be on 6. January 2014 :-). I enjoy both books very much and can only recommend :-). /
  Aj tieto Vianoce som získala dve skvelé knihy - komiks Petra Kopla "Skandál v Čechách" a "The Holmes Sutra" - knihu, ktorú Jayantika Ganguly napísala ako "bláznivý fanúšik" (jej vlastné slová) k 160. narodeninám Sherlocka Holmesa, ktoré bude mať 6. januára 2014 :-). Mám z oboch kníh veľkú radosť a môžem len odporúčať :-).


  Ive bought  "The Holmes Sutra“ on Amazon – I used possibility of pre-order and Jay told me I was the very first buyer of the world (which is – you must admit – WOW!!!).
  The book is a compilation of 160 mantras/aphorism/slogans/sayings/quotations (call it what you wiil, says Jay) based on Canon and diverse SH adaptations and Jays  amazing and amusing Holmes Mania Quotient test, in which I am „Holmesick“ and with my score 39 only two points far from to have the worst version of addiction „StockHolmes Syndrome“
  J. /
  Pri kúpe knihy "The Holmes Sutra" som využila možnosť pred-objednávky na Amazon a Jay mi povedala, že som úplne prvým kupujúcim na svete (čo je, uznáte – WOW!!!).
  Kniha je kompiláciou 160. mantier/aforizmov/sloganov/porekadiel/citácii (nazvite ich, ako chcete, hovorí Jay) založených na Kánone a rôznych adaptáciách SH a úžasný a zábavný Jayin test Kvocient Holmesovskej Mánie, v ktorom som „Holmesick“ (Holmesovská choroba) a s mojím skóre 39 iba dva  body od najhoršej verzie mánie – od „StockHolmesovského“ syndrómu
  J.


  Comics book of Peter Copl „A Scandal in Bohemia“ contains this original story and short story „The Speckled Band“ with some origin and amazing adds of Peter. I can proudly say I have solved Peters riddle – Irene Adler once almost at the end says to Sherlock: „And I have already told you who is behind all this...“  - readers task was to detect WHERE it was said by Irene. But I must admit – I needed Peters help... J /

  Komiksová kniha Petra Kopla „Skandál v Čechách“ obsahuje túto pôvodnú poviedku a poviedku „Strakatý pás“ s pár originálnymi a úžasnými doplnkami od Petra. Môžem hrdo povedať, že som rozlúštila aj Petrovu hádanku – Irena Adlerová na konci príbehu povie Sherlockovi: „A kto je za tým všetkým, to som vám už prezradila...“ – úlohou čitateľa bolo, KDE to Irena prezradila. Musím ale priznať – potrebovala som Petrovu nápovedu... J

 • 24.12.2013 - Lovely Christmas present - Sherlock 3 "Many Happy Returns" Mini-Episode at last released by bbc one on youtube :-) / Krásny vianočný darček - bbc one konečne zverejnili na youtube mini-epizódu Sherlock 3 "Many Happy Returns"


   
 • kiss24.12.2013   
   
 • 17.12.2013 - It's very nice to see it "black on white" :-) / Je veľmi pekné vidieť to "čierne na bielom" :-). The Time of the Doctor HERE/TU and Sherlock S03E01 HERE/TU.
 • 16.12.2013 - I've just bought Agatha Christie's book "N or M?" published by KK. / Práve som kúpila knihu Agathy Christie "N či M? vydanú v KK.

 

 • 15.12.2013 - Sherlock S03E01 - The Empty Hears - world premiere in National Film Theatre London. But I decided not to read even this spoiler free review :-) / Sherlock S03E01 - Prázdny pohrebný voz - svetová premiéra v Národnom filmovom divadle v Londýne. Ale rozhodla som sa nečítať ani túto recenziu bez spoilerov :-). Read if you want/Čítaj, ak chceš HERE/TU.
 • 14.12.2013 - Poirot S13E05 - Curtain - I've just seen it and it s actually great. Very good cast - just after my imagination, very good atmosphere, completely faithfull to the book and very sad and moving - moving in that typicaly British distant way, which touches – at least me - much more then any spectacular exalted „Italian“ yelling... Worthy end of great series! / Poirot S13E05 - Opona - práve som to videla a je to skutočne skvelé. Veľmi dobré herecké obsadenie - presne podľa mojich predstáv, veľmi dobrá atmosféra, úplne verné predlohe a veľmi smutné a dojemné - dojemné tým typicky britsky zdržanlivým spôsobom, ktorý – aspoň mňa - zasiahne oveľa viac než akékoľvek okázalo exaltované „talianske“ jačanie... Dôstojné ukončenie skvelého seriálu!.
 • 13.12.2013 - Absolutely amazing fanvideo WHOLOCK !!! / Absolútne úžasné fanúšikovské video WHOLOCK !!! Watch/Pozri HERE/TU.

 

 • 11.12.2013 - Launch of new comics book of Petr Kopl - A Scandal in Bohemia / Krst novej komiksovej knihy Petra Kopla Skanál v Čechách. More/Viac HERE/TU.

 

 • 10.12.2013 - I'm looking forward to January 2014 and not only because of premiere of Sherlock 3 - I've just checked my pre-orders on Amazon :-) / Teším sa na január 2014 a nielen kvôli premiére Sherlocka 3  - Práve som kontrolovala moje pred-objednávky na Amazon :-)
   
 • 09.12.2013 - Sherlock 3 - new interactive trailer (although I didn't find out completely how it works .-) ) / Nový interaktívny trailer (hoci som tak celkom neprišla na to, ako to funguje :-) ) HERE/TU.

 

 • 08.12.2013 - Poirot S13E04 - The Labours of Hercules / Herkulovské úlohy. My review/Moja recenzia HERE/TU.

 

 

 • 01.12.2013 -Sherlockology makes wonderful and - as usually - witty Christmas Advent Calendar 2013 to download. / Sherlockology robí krásny a - ako zvyčajne - vtipný Vianočný adventný kalendár 2013 na stiahnutie. Click/Klikni HERE/TU.
  Or if you prefer my downloads/Alebo, ak dáš prednosť mojim stiahnutým stránkam HERE/TU.
 • 01.12.2013 - I have article in second issue of e-magazine of Sherlock Holmes Society of India and I am very proud of it. Dont miss Dedication at the beginnin. My article on 13. page - 221B Baker Street Dollhouse. / Mám článok v druhom vydaní e.magazínu Indickej spoločnosti Sherlocka Holmesa a som veľmi hrdá. Neprehliadnite Venovanie na začiatku. Môj článok je na str. 13 - 221B Baker Street Dollhouse. Read/Čítaj HERE/TU.
 • 29.11.2013 - At last! Mysterious car in London today by St. Bart's Hospital - Sherlock 3 air date revealed!  / Konečne! Záhadné auto dnes v Londýne, pri Nemocnici St. Bart's - odhalený dátum vysielania Sherlocka 3!  More/Viac HERE/TU.

 

 • 29.11.2013 - I've just pre-ordered a new book: writen by my friend Jayantika Ganguly: "The Holmes Sutra". The book is Jay's amazing gift to 160. anniversary of Birthday of Sherlock Holmes on 6. January 2014. / Práve som si predobjednala novú knihu: napísala ju moja priateľka Jayantika Ganguly: "The Holmes Sutra". Kniha je jej úžasným darom k 160. výročiu narodenia Sherlocka Holmesa 6. januára 2014. More/Viac HERE/TU.
 • 23.11.2013  . Sherlock 3 - new trailer! OMG - Doctor Who 50. anniversary Special and new Sherlock trailer in one day - do they want to kill us? :-) /  Nový trailer! Preboha - špeciál k 50. výročiu Doctora Who a nový trailer k Sherlock 3 v jeden deň - chcú nás zabiť? :-)

   
 • 20.11.2013Almost like detective story - today, by searching for answer to the question of one my friend I’ve found out that I have one short story by Agatha Christie which I thought I don’t have it :-)
  Short story „The Thelt of the Royal Ruby“ is original from collection „Adventure of the Christmas Pudding“. I’ve found it in Slovak collection „17 nuts for cracking“ with title (in Slovak) „Adventure of the Christmas Pudding“.
  I also thought it was till now not published in Czech, but it was – in Czech collection „18 nuts for cracking“ with title (in Czech) „Royal Ruby“. 
  Moreover this short story has it’s former shorter version „Christmas Adventure“ original from collection „Problem at Polensa Bay and Christmas Adventure“.  So who could be well up with this different titles and collections! Skoro ako detektívka – dnes, pri hľadaní odpovede na otázku jednoho priateľa,  som zistila, že mám jednu poviedku od Agathy Christie, o ktorej som myslela, že ju nemám :-)
  Poviedka „Krádež kráľovského rubínu“ je pôvodne zo zbierky Dobrodružstvo vianočného pudingu. Ja som ju našla v slovenskej zbierke „17 orieškov na rozlúsknutie“ so slovenským názvom „Dobrodružstvo vianočného pudingu“.
  Tiež som myslela, že v češtine poviedka ešte nevyšla, ale vyšla – v českej zbierke „18 oříšků k rozlousknutí“, s českým názvom „Královský rubín“. Navyše má poviedka svoju predošlú – kratšiu verziu „Vianočné dobrodružstvo“, ktoré je pôvodne zo zbierky „Problémy v zálive Polensa a Vianočné dobrodružstvo“. Tak kto sa v tom má vyznať pri tých rôznych názvoch a zbierkach!

 • 14.11.2013 - Poirot S13E05 - Curtain - Poirot's last case- Trailer. It's very moving and sad... / Poirot S13E05 - Opona - posledný prípad Poirota - Trailer. Je veľmi dojemný a smutný... HERE/TU.
  And very nice salute to David Suchet / A veľmi pekná pocta Davidovi Suchetovi HERE/TU.
 • 09.11.2013 Ive just seen Poirot S13E03 - Dead Mans Folly, 2013. It was mainly filmed on Greenway - summer residence of Agatha Christie, thats the reason why I was very curious to se it. I can proudly say I was on Greenway in 2011 and it was very nice to "walk" with Poirot on known places :-). But backside of "Nasse House" was not Greenway, it was probably filmed somewhere in Galmpton...and I dont think they filmed inside of Greenway House... /
  Práve som videla epizódu Poirota S13E03 - Hra na vraždu, 2013. Filmovali ju hlavne na Greenway - letnom sídle Agathy Christie, preto som bola taká  zvedavá. Môžem hrdo povedať, že na Greenway som bola v r. 2011 a bolo veľmi pekné "prechádzať sa" s Poirotom po známych miestach :-). Zadná časť "Nasse House" ale nie je Greenway, je to filmované asi niekde v Galmptone. A nemyslím, že sa nakrúcalo vnútri v Greenway House.. See Gallery/Pozri galériu HERE/TU.
  My review/Moja recenzia HERE/TU.
 • 05.11.2013 - Sherlock 3 - Premiere date revealed - but only premiere in Theater. I don't understand - spoilers will immediately appear on web... But we can deduce air date on TV - If  A Scandal in Belgravia had premiere in Theater month before TV premiere, air date of S03E01  on TV should be 15.1.2014... / Dátum premiéry oznámený - ale len premiéry v divadle. Nerozumiem celkom - predsa sa ihneď objavia spoilery na webe... Ale môžeme dedukovať, Škandál v Belgravii mal premiéru v divadle mesiac pred TV premiérou - premiéra S03E01 v TV by mala byť 15.1.2014. More/Viac HERE/TU.
 • 01.11.2013A Study in Pink – I love this scene –John after meet with Mycroft  reports  to Sherlock he met his "friend."..
  I made this picture to show how great actor is Benedict Cumberbatch – tiny change of his phiz expresses more then pages of screen-play... /
  Štúdia v ružovom – milujem túto scénu:  John po stretnutí s Mycroftom referuje Sherlockovi, že stretol jeho "priateľa"...

  Urobila som tento obrázok, aby som ukázala, aký skvelý herec je Benedict Cumberbatch – nepatrná zmena výrazu jeho tváre vyjadrí viac, ako stránky scenára...
 • 31.10.2013 This is why I am sorry a cannot follow ITV or BBC: We always wait so long after premiere to see something great! I want to see Poirot on Greenway! / Toto je dôvod, prečo ľutujem, že nemôžem sledovať ITV, či BBC. Vždy musíme po premiére čakať tak dlho, aby sme videli niečo skvelé! Chcem vidieť Poirota na Grenway. Teaser/Ukážka HERE/TU.
 • 31.10.2013With kind allowance of Mr Aleš Kolodrubec – President of Czech Society of Sherlock Holmes – I present here his article „Halloween & Unhappy Birthday, Moriarty!“ /
 • S láskavým dovolením pána Aleša Kolodrubca,  presidenta Českej spoločnosti Sherlocka Holmesa uvádzam  tu jeho článok „Halloween & Nešťastné narodeniny, Moriarty!

  Introduction by Mr Aleš Kolodrubec / Úvod od pána Aleša Kolodrubca :
  Halloween  is not our holiday and it has no „canonical“ association with Sherlock Holmes stories. However  there is some free coherency ...
  Read „Haloween“  tuned contribution ...(my translation) /

  Halloween není náš svátek, ani nemá žádné "kanonické" spojení na příběhy Sherlocka Holmese. Jistá volná spojitost zde však je...
  Přečtěte si "halloweensky" laděný příspěvek ...    HERE/TU.
  (this pretty photo by Mr Kolodrubec / Tento krásny obrázok je od pána Kolodrubca.)

 • 30.10.2013 – New access to my KK (Book Club) colection of Agatha Christie books: Lord Edgware Dies. / Nový prírastok do mojej zbierky kníh Agathy Christie z KK: Lord Edgware umírá.

 

 

 • 23.10.2013Sherlock 3 – Premiere Date Revealed – such a hopeful title and than you read it and it’s only date for USA premiere. All we now know  about UK premiere date is, it’ll be sometimes before 19. January 2014 – only a bit better as to know nothing... /
  Sherlock 3 – Dátum premiéry oznámený – taký nádejný titulok a keď to čítaš, je to len dátum premiéry v USA. Všetko, čo vieme o dátume premiéry v UK – bude to nieked pred 19. januárom 2014 – to je len o čosi lepšie, ako nevedieť nič.... More/Viac HERE/TU.

 • 21.10.2013 – Sometimes I am actually slow on the uptake J
  Yesterday I watched Midsomer Murders episode „Small Mercies“ and suddenly (some years after it s premiere and after watching it for so many times) I realised WHY there was grass on crime scene, although in real village is asphalt there (I saw it last year by visiting Bekonscot Modell Village in Beaconsfield) – murderer could not hammer claps in asphalt!

  And btw that reminded me on another proof of my dullness – long time I didn t understand title of BBC Sherlock episode „The Blind Banker“, do you? Now I know – the banker stole nine million pound jade pin thinking it s only teetotum – he had to be blind, or not? J /

  Niekedy mám fakt dlhé vedenie J
  Včera som pozerala epizódu Midsomerských vrážd „A všude kolem roste zelená tráva“ a zrazu (pár rokov po jej premiére a potom, čo som to toľkokrát videla) mi došlo, PREČO bola na mieste činu tráva, hoci v skutočnosti je tam asfalt (Videla som to minulý rok pri návšteve Bekonscot Modell Village v Beaconsfielde) – vrah nemohol zatĺkať skoby do asfaltu!

  A – mimochodom –  to mi pripomenulo, že som dlho nechápala názov epizódy BBC Sherlocka „Slepý bankár“, vy áno? Už ale viem – bankár ukradol deväťmiliónovú nefritovú sponu v domnienke, že ide o tretku – tak musel byť slepý, nie? J

 • 18.10.2013 - The end of series Poirot is near. I already miss it now :-(    /  Koniec seriálu Poirot sa blíži. Už teraz mi chýba :-(
  More/Viac HERE/TU.

   

 

 • 17.10.2013 - I've just bought in bookshop Martinus the book of Petr Kopl: Sherlock Holmes The Last Case and it's really great! Práve som kúpila v Martinuse knihu Petra Kopla: Sherlock Holmes Poslední případ a je ozaj úžasná.

 

 

 • 10.10.2013 - Elementary S01E07 on Czech TV Prima Love, 9.10.2013, 9:15pm - One way to Get Off / Jak prosté S01E07 na TV Prima Love, 9.10.2013, 20:15 - (Možný spôsob, ako sa dostať von). My review/Moja recenzia HERE/TU.


  And I've found interesting comparison Sherlock vs Elementary. / Našla som zaujímavé porovnanie Sherlock vs Elementary HERE/TU.
 • 29.09.2013 - Finaly BBC Sherlock Season 2 on Czech TV! On 28.9.2013 - A Scandal in Belgravia! / Konečne BBC Sherlock séria 2 na ČT! 28.9.2013 Škandál v Belgravii! My review of Czech dubbing/Moja recenzia českého dabingu HERE/TU.
  And you can read my review also on web-site of Czech Society of Sherlock Holmes. / Moju recenziu môžeš čítať aj na stránkach Českej spoločnosti Sherlocka Holmesa. HERE/TU.
 • 23.09.2013 - Grandson of Agatha Christie Mathew Pritchard made agrement with crime writer Sophie Hannah - she will write a new novel with Hercule Poirot (!!!). Pritchard admits - the main motive of "new" Poirot is to gain teenagers for Agatha Christie's books with "something new". But how could the book situated into 20ties of the last century gain teenagres? I don't know. And - Agatha Christie is unique, the only one, no one can ever "continue" in her works. I don't like the idea at all!. / 
  Vnuk Agathy Christie Mathew Pritchard sa dohodol so spisovateľkou detektívok Sophie Hannah o napísaní nového románu s Herculom Poirotom (!!!). Pritchard priznáva - hlavným motívom "nového" Poirota je získať pre Agathu Christie teenagerov "niečím novým". Len neviem - ako môže kniha situovaná do 20-tych rokov minulého storočia pritiahnuť teenagera ? A - Agatha Christie je jedinečná a len jedna, nikto iný nemôže "pokračovať" v jej práci. Ten nápad sa mi vôbec nepáči! More/Viac HERE/TU.
 • 17.09.2013 NTA - National television Awards 2013 - Both Benedict Cumberbatch and Martin Freeman are nominated - who could choose only one of them? / NTA - National television Awards 2013 - Benedict Cumberbatch a Martin Freeman sú obaja nominovaní - kto by mohol vybrať jedného z nich? More/Viac HERE/TU.
 • 14.09.2013 - Ive found something funny which could help Sherlock fandom by long long waiting for Season 3 / Našla som niečo zábavné, čo by mohlo fanúšikom Sherlocka pomôcť pri dlhokánskom čakaní na tretiu sériu. Look/Pozri HERE/TU.
 • 10.09.2013 - Got spare £3,25m? So you can buy a flat on 44 Eaton Square, London – filming location of Irene Adler’s residence in Sherlock – A Scandal in Belgravia. / Máte nasporených 3,25 milióna libier? Tak si môžete kúpiť byt na 44 Eaton Square v Londýne, kde sa nakrúcali zábery rezidencie Ireny Adler v Sherlockovi – v Škandále v Belgravii. More/Viac HERE/TU.
 • 03.09.2013 I've found two nice panoramas of BBC Sherlock filming sets / Našla som dve pekné panorámy z miest, kde sa točil BBC Sherlock. HERE/TU.
 • 02.09.2013Still no air date for BBS Sherlock 3. Slowly it starts to be unbearable. We shouldn’t guess, we should bet :-). / Stále žiadny termín vysielania pre Sherlocka 3. Pomaly sa to stáva neúnosné, nemali by sme hádať, mali by sme uzatvárať stávky :-). More/Viac HERE/TU.
 • 01.09.2013 - BBC Sherlock 3 - Filming completes on Sherlock Series 3 / Nakrúcanie tretej série Sherlocka je dokončené. More/Viac HERE/

 

 • 31.08.2013Ive just seen episode S04E07 of Doctor Who „The Unicorn and The Wasp“ and it explains, what happen with Agatha Christie before that  mysterious disappearance in 1926, actually very ingeniously J. / Práve som videla epizódu S04E07 Doctor Who (Pán času) „Jednorožec a osa“ , ktorá vysvetľuje, čo sa stalo s Agathou Christie pred  tým jej záhadným zmiznutím v r. 1926, skutočne veľmi dômyselne J. More/Viac HERE/TU.
  And news how Doctor Who crosses the way with Agatha Christie / A správu o tom, ako Doctor Who skrížil cestu Agathy Christie HERE/TU.
 • 03.08.2013 - Sherlock S3 First trailer is here! / Prvý trailer  Sherlock S3 je na svete!  Click/klikni HERE/TU.

 

 • 29.07.2013 - Sherlock S3 vilian revealed / Je známy zloduch Sherlock S3. More - no spoilers/Viac - bez spoilerov HERE/TU.
 • 29.07.2013 - Sherlock S3E3 - His Last Vow - start of filming / Začiatok nakrúcania S3E3 - Jeho posledný sľub. More/Viac HERE/TU.
 • 25.07.2013 - Sherlock's 3rd anniversary - this is news from www.sherlockology facebook / Tretie výročie Sherlocka - toto je správa z www.sherlokology facebook:

  Three years ago today on July 25 2010, at this exact moment, Sherlock S1E1: A Study in Pink began airing for the first time on BBC One in the UK - it's world television premiere.

  Happy Anniversary Sherlock!

 • 24.07.2013 - My web-site is 2 years old today. I only wish her the same as last year - more visitors, messages and new flags. / Moja web-stránka má dnes dva roky. Želám jej len to, čo minulý rok - viac návštevníkov, správ a nových vlajok

 

 • 22.07.2013 - Florin Court - famous home of Hercule Poirot - in fire. Hope they repair it soon.../ Vo Florin Court - známom sídle Hercule Poirota - horelo. Dúfam, že ho skoro opravia...More/Viac HERE/TU.

 

 • 19.07.2013 - Sherlock SH S3E3 – Title is revealed – „His Last Vow“ / Názov S3E3 odhalený -  „Jeho posledný sľub
  More/Viac HERE/TU.

 

 • 19.07.2013 - Miss Marple S6E2 - Greenshaw's Folly - I've seen it 19.7.2013 on YT / Slečna Marplová S6E3 - Greenshawov rozmar - videla som to 19.7.2013 na YT. Review/Recenzia HERE/TU.

 

 • 19.07.2013 - Benedict Cumberbatch explain at last how Sherlock survived his fall... And btw - Happy birthday, Benedict! / Benedict Cumberbatch konečne vysvetľuje, ako Sherlock prežil pád... A, mimochodom, Všetko najlepšie k narodeninám, Benedict! More/Viac HERE/TU.

 

 • 10.07.2013 - I've sent two photos of my 221B Baker Street living room in my Dollhouse to www. sherlockology and here is their answer - I enjoy it actually very much :-) / Poslala som dve fotky mojej obyvačky 221B Baker Street v mojom domčeku pre bábiky na www. sherlockology.com a tu je ich odpoveď. Mám z nej ozaj veľkú 
   
 • 09.07.2013 - on this day was published by publisher Mlada fronta the new book of Czech detective short stories "Strange Murdering", one of stories is of my friend Vendy Dezortová. / Tento deň vyšla vo vydavateľstve Mladá fronta nová kniha českých detektívnych poviedok "Podivné vraždění", jedna poviedka je od mojej kamarátky Vendy Dezortovej. More/Viac HERE/TU.
 • 07.07.2913 - One of my favorite scenes of Sherlock is the end of "A Study in Pink", where Mycroft says: „Interesting, that soldier fellow. He could be the making of my brother. Or make him worse than ever. Either way we’d better upgrade their surveillance status. Grade 3. Active.“ „Sorry sir, who’s status?“ „Sherlock Holmes and Dr. Watson.“ In my dollhouse I tried to make this scene :-). /  
  Jednou z mojich obľúbených scén zo Sherlocka je záver "Štúdie v ružovom", kde Mycroft vraví: "Zaujímavý človek, tento vojak. Môže mať dobrý vplyv na môjho brata. Alebo bude Sherlock horší, ako kedykoľvek predtým. V každom prípade radšej aktualizujme status sledovania. Stupeň 3. Aktívny." "Prepáčte, pane, čí status?" "Sherlocka Holmesa a doktora Watsona." V mojom domčeku som sa pokúsila vyrobiť túto scénku :-). More/Viac HERE/TU.
 • 03.07.2013 - Sherlock S3E3 - title will be revealed on 19.7.2013. UK viewers can guess by watching repaeting season 2. (By the way - nice coincidence - Benedict Cumberbatch was born on July 19 :-)) / Názov Sherlocka S3E3 bude odhalený 19.7.2013. Diváci UK môžu hádať pri sledovaní opakovanej série 2. (Mimochodom - pekná zhoda okolností - Benedict Cumberbatch má 19.7. narodeniny :-)). More/Viac HERE/TU. 
 • 02.07.2013 - Sherlock S3E3 episode director is Nick Hurran. And finally we also know term of start of filming - late July. / Režisérom Sherlock S3E3 epizódy je Nick Hurran. A konečne vieme aj termín začiatku jej nakrúcania - koniec júla. More/Viac HERE/TU.

 

 • 28.06.2013 - I've found a nice photo on fb of Greenway Ferry - Poirot and Ariadne Oliver on Agatha Christie's Greenway, by filming of  "Dead Man's Folly" / Našla som peknú fotku na fb Greenway Ferry - Poirot a Ariadne Oliver na Greenway Agathy Christie, pri nakrúcaní "Hry na vraždu". More/Viac HERE/TU.

 

 • 26.06.2013 - Speedy's cafe video - Benedict Cumberbatch ate there. I'm so happy I could visit it last year! And I have photo of owner and THAT table from A Scandal in Belgravia :-) / Video zo Speedy's cafe - Benedict Cumberbatch tam jedol. Som taká šťastná, že som tam mohla byť minulý rok! A mám fotky vlastníka a TOHO stola zo Škandálu v Belgravii :-)

         
 • 18.05.2013 - New in my Link3 - at last I came to make my "Visited filming locations" - photogalleries of filming locations Ive visited during my journeys to England 2010, 2011 and 2012 /
  Nové v mojom Link3 - konečne som sa dostala k robeniu  mojich "Navštívených filmových lokácií - fotogalérií filmových lokácií, ktoré som navštívila počas mojich ciest do Anglie v r. 2010, 2011 a 2012 
  HERE/TU.
 • 15.05.2013 - Sherlock S3 - from www.denofgeek.com / Sherlock S3 zo stránky www.deofgeek.com HERE/TU. And some on set photos from www.hypable.com of filming S3 / A pár fotiek z www.hypable.com z filmovania S3 HERE/TU.
 • 14.05.2013 - Something about BBC Sherlock 4 - but don't worry - as one fan said to this: Steven Moffat loves to fib... / Niečo o BBC Sherlock 4 - ale nebojte sa - ako to komentoval jeden fanúšik: Steven Moffat veľmi rád balamutí...
  Read/Čítaj HERE/TU.
 • 10.05.2013 - Bigbury Beach in Devon sold yesterday in auction for £ 70 000! / Pláž Bigbury v Devone predaná včera v aukcii za 70 000£! More/Viac HERE/TU.
 •  
 

 

 • 09.05.2013Actuall name of Tuppence (to my problem 6.12.2012 and 30.12.2012 here in diary) – I still cannot find original „N or M“ in our bookshops, so it came to my mind to find at least some annotations or review of it on web. It’s clear now – Czech translation has mistake „Penelope“, all other are „Prudence“ Beresford :-) /
  Skutočné meno Pentličky (k môjmu problému zo 6.12.2012 a 30.12.2012 tu v denníku) – stále neviem zohnať originál „N či M“, tak mi napadlo hľadať na webe aspoň anotáciu, či recenziu. Je to jasné – v českom preklade je chyba „Penelope“, všetky ostatné majú „Prudence“ Beresfordová :-)
 • 07.05.2013 Dnes ma pobavilo v Panta Rhei nové vydanie Sestričky od Raymonda Chandlera - autor obálky asi nevie, o čom kniha je.  Vnútri som našla iba informáciu, že grafickú úpravu robil Jan Troskov... / I had a fun today in bookshop Panta Rhei with new edition of Raymond Chandlers Little Sister - author of cover progably didn t know what is this book about. (In Czech language "Sestřička" has two meanings - "little sister" or "nurse"). Inside I only could find that graphical editing made Jan Troskov....
 • 03.05.2013 Sherlock 3 - Nová séria, nové husle / Sherlock 3 - New season, new violin. 
  More/Viac HERE/TU.
 • 28.04.2013 Moja nová webka - ak chcete poznať moje ďalšie hobby / My new web-site - If you want to know my other hobby
  kliknite/click HERE/TU.
 • 26.04.2013 Midsomerské vraždy / Midsomer Murders - Konečne odštartovala na Universal Channel 7. apríla 2013 15. séria Midsomerských vrážd, s Neilom Dudgeonom ako „novým“ Detektívom šéfinšpektorom Barnabym. /
  At last on Universal Channel started on April 7 2013 the 15. series of Midsomer Murders with Neil Dudgeon as „new“ DCI John Barnaby.  More at the end of section/Viac na konci sekcie HERE/TU.

  A ešte lepšia správa - bude aj 16. séria. / And even better news - it will be also series 16. More/Viac HERE/TU. Na obrázku/On picture Gwilym Lee (DS Charlie Nelson) and Neil Dudgeon (DCI John Barnaby)

 

 • 22.04.2013 Sherlock S3E2 - Dnes začalo nakrúcanie druhej epizódy "Podpis troch". / Filming begins today on Sherlock S3E2: "The Sign of Three". Viac/More HERE/TU.

 

 • 19.04.2013 V Londýne sa začala nakrúcať "Nekonečná noc" podľa románu Agathy Christie. Pôjde znova o "fúziu" klasickej detektívky bez detektíva (v knihe) s obľúbenou slečnou Marplovou, čo je kombinácia, ktorú ozaj nemusím. Ale nechajme sa prekvapiť... Na obrázku Tom Hughes ako rozprávač príbehu. / Agatha Christie's "Endless Night" has begun filming in London. This adaptation is again "fusion" of a classic standalone Christie (in the book) with favourite detective Miss Marple, which is combination I actually don't like. But let us be surprised... On picture Tom Hughes as narrator of the story. Čítaj viac/Read more HERE/TU.
   
 • 18.04.2013 Pláž Bigbury je na predaj 9. mája 2013! Je to miesto, kde sa nakrúcal Poirotov film Zlo pod slnkom a iné filmy... Len dúfam, že tam nebude nejaké mega letovisko! / Bigbury beach for sale on 9. May 2013! Filming location of Poirot's Evil under the Sun and other movies... I only hope not for any mega summer resort  VIAC/MORE and HERE/TU and HERE/TU.
 • 18.04.2013 - Z nakrúcania Sherlocka S3E1 - jednoducho WOW!!! Pozor - spojler! / Filming Sherlock S3E1 - simply WOW!!! Attention - spoiler! HERE/TU.
  Úprimne? Nevidela som žiadny spoiler, len pár scén vytrhnutých z kontextu... A som ešte menej múdra, ako doteraz :-). / Honestly? I didn't see any spoiler, only some scenes out of context... And I'm even less clever as I was before :-)
           
 • 15.04.2013 - Sherlock S3E2: The Sign of Three / Podpis troch
  And Amanda Abbingdon (actually partner of Martin Freeman) joins the cast of Sherlock 3 - so will it be wedding or not? (after those Moffat's three key words "Rat - Wedding - Bow") / A Amanda Abbingdon (partnerka Martina Freemana v reálnom živote) dostala rolu v Sherlock 3 - takže bude svadba, alebo nie? (podľa tých troch Moffatovych kľúčových slov "Potkan - Svadba - Úklona") -  More/Viac HERE/TU.
 • 15.04.2013 - Read through of S3E2 - today in the morning / Čítanie S3E2 - dnes ráno. Read/Čítaj.
 • 12.04.2013 -  Jeden deň filmovania Reichenbachského vodopádu (júl 2011) očami dlhoročného člena Sherlock Holmes Society of Londona a svetoznámeho holmesológa Rogera Johnsona / One day of filming of The Reichenbach Fall (July 2011) sighted by Roger Johnson, long-time member of Sherlock Holmes Society of London and world-famous Holmesian HERE/TU

  A toto je moja fotka (urobená z videa) z "pľacu", o viac ako rok neskôr :-) / And this is my photo (made of video) from "stage" more then one year later :-).

 

 • 09.04.2013 - Some photos of making sceneries for Sherlock S3E1(from www.edna.cz) / Niekoľko fotiek zo stavania kulís pre Sherlocka S3E1 (z www.edna.cz)   HERE/TU.
   
 • 01.04.2013 Sherlock: Záhada "zinscenovanej smrti" Sherlocka / Sherlock's "fake death" mystery ODHALENÁ/REVEALED!
   

 

 • 27.03.2013 Želám vám peknú Veľkú noc! / I wish you all Happy Easter!
  Photo from Enjoy England
 • 27.03.2013 Skvelá správa z www.edna.cz - Benedict Cumberbatch potvrdil 4. sériu Sherlocka! / Great news from www.edna.cz - Benedict Cumberbatch confirmed 4. series of Sherlock! More/Viac HERE/TU.

   

 

 • 26.03.2013  Tento skvost som vydražila na internete a včera mi konečne prišiel poštou. Mám z knihy veľkú radosť :-) Bola to moja prvá aukcia a asi aj posledná - minula by som týmto spôsobom majland :-), / This daisy (The Hound of Baskervilles) I‘ve bought per internet auction and yesterday at last I’ve received it by post. I enjoy it very much:-). It was my first auction and probably last one too - I would spend a lot of money this way :-). Read more/Čítaj viac HERE/TU.

 

 • 25.03.2013 - Read about my latest "discovery" / Čítaj o mojom najnovšom "objave" HERE/TU.

   
 • 23.03.2013 - in section "Home" I've added connection to me on facebook. / v sekcii "Home" som pridala odkaz na môj facebook.
 • 20.03.2013 - Sherlock vyhral dve na RTS Programme Awards 2012. / Sherlock wins two at the RTS Programme Awards  2012. More/Viac HERE/TU.
 • 19.03.2013 - I have two new books: Veronica Stallwood: Oxford Proof and Agatha Christie: Sparkling Cyanide in KK edition. / Mám dve nové knihy. Veronica Stallwood: Mrtví nikdy nespí a Agatha Christie: Cyankáli v šampaňském, vydané v KK.
 • 18.03.2013 - Sherlock S3E1: The Empty Hearse (Sherlock S3E1: Prázdny pohrebný voz (?) - neviem zatiaľ správne preložiť...)
  Title of the first episode of Sherlock 3 at last revealed! / Názov prvej epizódy Sherlocka 3 konečne zverejnený!
  read more/Čítaj viac HERE/TU.

 

 • 18.03.2013 - I've just read again Agatha Christie's Poirot "Cat among Pigeons" - but now edition 2007 of KK and I ask: "Where does Poirot actually live?" In this book in "Whitehouse Mansions" (in Slovak edition 1979 too) and in "ABC Murders" in "Whitehaven Mansions" - however not quite correctly translated in Czech... And I've just realised, that in original "Cat among Pigeons" is "Whitehouse" too... / Práve som dočítala "Kočka mezi holuby" - tentoraz  vydanie KK 2007 a pýtam sa: "Kde vlastne býva Poirot?" V tejto knihe vo "Whitehouse Mansions" (v slovenskom vydaní 1979 tiež) a vo "Vraždách podľa abecedy" vo "Whitehaven Mansions" - hoci to nie celkom presne preložili "U bílého přístavu"... A práve som zistila, že v origináli "Cat among Pigeons" je tiež "Whitehouse"...
 • 15.03.2013 - I've added comparison of the book and series Sherlock for The Hounds of the Baskervilles and The Reichenbach Fall. / Pridala som porovnanie knihy a seriálu Sherlock - Psi baskervillskí a Reichenbachský vodopád. Read more/Čítaj viac  HERE/TU.
 • 14.3.2013 - Sherlock has won a single award from a possible three nominations at the Broadcasting Press Guild Awards at a ceremony in Central London this lunchtime, with Benedict Cumberbatch winning for Best Actor. / Sherlock vyhral jednu cenu z možných troch nominácií dnes na poludnie na slávnostnom odovzdávaní cien Broadcasting Press Guild Awards v Londýne - Benedict Cumberbatch získal cenu v kategórii Najlepší herec. Read more/Čítaj viac HERE/TU.
 • 12.3.2013 - I've added writer Sue Grafton to my "One book hits" / Pridala som spisovateľku Sue Grafton do mojich "Hitov jednej knihy". Read more/Čítaj viac HERE/TU:

 

 • 11.3.2013 - On March 11 2013 - with just a week to go before filming commences on March 18 2013,  the cast and crew of Sherlock met in London to perform the traditional read-through of the script of the first episode of Series Three. (If I only could be there as a fly somewhere  in the corner!) / 11. marca 2013 - práve týždeň pred začiatkom filmovania 18. marca 2013 sa  v Londýne stretli herci a posádka Sherlocka na tradičnom čítaní scenára  prvej epizódy Sherlocka 3. (Keby som tak mohla byť tam ako mucha niekde v rohu!) Read more/Čítaj viac HERE/TU.
 • 11.03.2013 - Sherlock Series 3 - Start / 3 séria Sherlocka - Štart
   Yesterday per e-mail I’ve received a very good news, so I’ve searched and found this for us: Sherlockology can reveal that filming on the eagerly anticipated third series of Sherlock will commence on Monday March 18 2013. At last! /
  Včera som e-mailom dostala veľmi dobrú správu, tak som hľadala a našla pre nás toto:
  Sherlockology  môže prezradiť, že netrpezlivo očakávaná tretia séria Sherlocka sa začne nakrúcať v pondelok 18. marca 2013. Konečne! Read more/Čítaj viac HERE/TU
  .

   
 • 06.03.2013 About Hercule Poirot 13. Series in 2013/14 / O 13. sérii s Herculom Poirotom v 2013/14. Read more / Čítaj viac HERE/TU. List of all series and air dates/Zoznam všetkých sérií a dátumov vysielania HERE/TU and HERE/TU.
  And Christopher Gunning composed music again. / A opäť Christopher Gunning zložil hudbu. New soundtrack you can listen/Nový soundtrack si vypočuj HERE/TU.
  Photo: David Suchet & Zoë Wanamaker in Curtain / Opona
 • 14.02.2013 - I have two new books of Artur Conan Doyle - Czech selctions of short stories: Man with Pipe and Violin  and Forgotten Cases of Sherlock Holmes. / Mám dve nové knihy od Arthura Conana Doylea - český výber poviedok: Muž s dýmkou a houslemi a Zapomenuté případy Sherlocka Holmese.   Read more/Čítaj viac HERE/TU

 

 • 13.02.2013 - I've created new sub-section Agatha Illustrated / Vytvorila som novú podsekciu Ilustrovaná Agatha. See more / Pozri viac HERE/TU.
   


 

 • 08.02.2013 - Till now I have this book only in German: Ann Granger's Call the Death Again. / Doteraz som túto knihu mala iba v nemčine: Ann Granger: Zavolej smrt znovu.


 

 • 06.02.2013 - I've just bought a new book: The Return of Sherlock Holmes with very nice ilustrations made by Josef Hochman. / Práve som kúpila novú knihu: Návrat Sherlocka Holmesa s veľmi peknými ilustráciami od Josefa Hochmana. Read more / Čítaj viac HERE/TU.
 • 05.02.2013 - I've found an interesting article writen by Mr. Aleš Kolodrubec - Czech holmesian, establisher and president of Czech Society of Sherlock Holmes. This article is about history of holmesian Canon in Czech and about ilustrations of books with Sherlock Holmes. / Našla som zaujímavý článok od pána Aleša Kolodrubca, českého holmesológa, zakladateľa a prezidenta Českej spoločnosti Sherlocka Holmesa. Článok je o histórii  holmesovkého Kánonu v Čechách a o ilustráciách kníh o Sherlockovi Holmesovi.
  Read / Čítaj HERE/TU
 • 29.1.2013 - By reading one review I recollected - something to CBS series "Elementary" and to their absurd idea Watson was a woman - they are not first, minimally Rex Stout was before them... / Pri čítaní jednej recenzie som si spomenula - niečo k CBS seriálu "Elementary" a k ich absurdnému nápadu, že Watson bola žena - neboli prví, minimálne Rex Stout bol pred nimi... Read more at the end of section / Čítaj viac na konci sekcie HERE/TU
 • 28.1.2013 - I have new book Adventures of Sherlock Holmes 1 and audio-book The Hound of Baskerville / Mám novú knihu Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 1 a audio-knihu Pes baskervillský. Read more / Čítaj viac HERE/TU
 • 24.1.2013 - Sherlock - A Scandal in Belgravia, 23.1.2013, on Slovak TV "STV1" / "Škandál v Belgravii, 23.1.2013, 20:10 na STV1. My review of Slovak dubbing / Moja recenzia slovenského dabingu HERE/TU. I will praise again! / Budem znova chváliť!
 • 21.1.2013 I've just bought new book for my new collection - A.C. Doyle: 3x Sherlock Holmes (A Study in Scarlet, The Hound of Baskerville and The Final Problem. / Práve som kúpila novú knihu do mojej novej zbierky - A.C. Doyle: 3x Sherlock Holmes (Skandál v Čechách, Pes baskervillský a Poslední problém). Read more / Čítaj viac HERE/TU.

 

 • 18.1.2013 I've got a nice tip from "Bohemian Newsletter" N 1 (irregular publication for all holemsians). They write, that in 2012 passed 50 years since the first Czechoslovak radio broadcasting of the dramatised reading of The Hound of Baskerville in 1962. In 2005 it was (however shortened) published by Supraphon od two CDs. And I've just ordered it in Artforum :-) / Dostala som pekný tip z "Bohemian Newsletter" N 1 (nepravidelný spravodaj pre holmesológov). Píšu, že v r. 2012 uplynulo 50 rokov od vysielania prvej časti dramatizovaného čítania Psa baskervillského v Československom rozhlase. V r. 2005  vydal Supraphon (žiaľ skrátene) túto dramatizáciu na dvoch CD. A ja som si ich práve objednala v Artfóre:-).
 • 17.1.2013 - Sherlock - The Great Game, 16.1.2013, 8:10 pm on Slovak TV "STV1" / Veľká hra, 16.1.2013, 20:10 na STV1.
  My review of Slovak dubbing / Moja recenzia slovenského dabingu HERE/TU.
  Attention! Surprise! I will praise! / Pozor!  Prekvapenie! Budem chváliť!

 

 • 16.1.2013 - Read more about my new books from December 2012 / Čítaj viac o mojich nových knihách z decembra 2012 HERE/TU
 • 3.1.2013 - A Study in Pink, 2.1.2013, 8:10pm on Slovak TV "STV1" / "Štúdia v ružovom, 2.1.2013, 20:10 na STV1. My review of Slovak dubbing / Moja recenzia slovenského dabingu HERE/TU.


 

 • 1.1.2013         heart PF 2013 heart
                        8u7JE5 on Make A Gif, Animated Gifs
   
 • 31.12.2012 - I thought that Agatha Christies "Taken at the Flood" would be the last book I ve bought this year - but I should not go to book shop Panta Rhei today :-) - this is the last one - Conan Doyles three novels (The Hound of Baskerville, Valley of Fear and A Study in Scarlet)  in very nice edition "World Classic" - how could I resist? And maybe it s start of my new collection? / Myslela som, že "Na vrcholu vlny" Agathy Christie bude posledná kniha, ktorú kúpim v tomto roku - ale to som nemala dnes ísť do Panta Rhei :-) - toto je posledná - tri romány Conana Doylea (Pes Baskervillský, Údolie hrôzy a Štúdia v červenom - malo byť v šarlátovom..) vo veľmi peknej edícii "Svetová klasika" - no mohla som odolať? A možno je to začiatok mojej novej zbierky?
 • 30.12.2012 - to problem on 6.12.2012 - I've presented to my niece and her husband Agatha Christies "N or M" in French - Tuppence is Prudence there, so I think "Penelope" is only a mistake of Czech translation, I need to see original...currently out of print.../ K problému zo 6.12.2012 - neteri a jej manželovi som darovala "N či M" od Agathy Christie vo franzúzštine - Pentlička tam je Prudence, tak myslím, že "Penelopa" je len chyba v českom preklade. Ešte musím vidieť originál...momentálne vypredaný...
 • 28.12.2012 - I’ve got many l ovely presents to my birthday also this year, three of them fit in profile of my sites perfectly so I want to share my joy of them with you – my sister presented me Lucky Cat (do you remember – episode of Sherlock „The Blind Banker“?) and a great book „The Sherlockian“ written by Graham Moore, but she didn’t want to reveal, where she could find such excellent dinguses :-). My niece (she knows very well too how I love England) and her husband presented me top notch book „How to be a Brit“ written by George Mikes. / K narodeninám som aj tento rok dostala veľa krásnych darčekov, tri z nich dokonale zapadajú do profilu mojich stránok, preto sa chcem o radosť z nich podeliť s vami – od mojej sestry som dostala Lucky Cat (pamätáte – epizóda zo Sherlocka „Slepý bankár?) a úžasnú knihu od Grahama Moora „Sherlock“, nechcela mi ale prezradiť, kde objavila tieto skvelé vecičky :-). Od mojej netere (ktorá tiež veľmi dobre vie, ako milujem Anglicko) a jej manžela som dostala bezvadnú knihu od Georgea Mikesa „Jak se stát Britem“.
 • 12.12.2012 - I've found very nice Christmas greeting on www.sherlockoly.com / Na www.sherlockoly.com som našla veľmi pekný pozdrav Vianočný pozdrav:
  Click on/Klini na MERRY CRISTMAS
 • 10.12.2012 - Although I have already the old edition (1989) of it  I've just bought Agatha Christie's "Taken at the Flood" - for this year the last one of her books published in "Book Club". /  Hoci už mám staršie vydanie (1989) tejto knihy pod názvom "Čas přílivu", práve som kúpila  "Na vrcholu vlny" od Agathy Christie - v tomto roku je to posledná jej kniha vydaná v "Knižnom klube"

 

 • 6.12.2012 Actual name of Tuppence Beresford? / Pravé meno Pentličky?
  Small articel in journal Eurotelevision yesterday  about French version of "By the Pricking of my Thumbs" remind me again – what is actual name of Tuppence Beresford?In Secret Adversary she is Prudence, in N or M she is Penelope and in By the Pricking of my Thumbs Prudence again... /
  Článoček v Eurotelevízii o francúzskej verzii „Dům u kanálu“ mi to včera znova pripomenul – aké je vlastne pravé meno Pentličky Beresfordovej? V Tajemný protivník je to Prudence, v N či M Penelope a v Dům u kanálu zase Prudence....
 • 4.12.2012 - Something about Agatha Christie's stage plays "Spider's web" and "Witness for the Prosecution"  / Niečo o divadelných hrách Agathy Christie "Pavučina" a "Svedkyňa obžaloby".
  Read / Čítaj HERE/TU.

  In novel form was stage play Spider's web  transforemed by Charles Osborne. /
  Do románovej podoby hru Pavučina transformoval Charles Osborne
  .
 • 4.12.2012 - In News - Journey 2010 I've added photo and map of Agatha Christie's Mile in Torquay / V Správy - Cesta 2010 som pridala fotku a mapu Míle Agathy Christie v Torquay. See / Pozri HERE/TU:

 

 

 • 25.11.2012 - Agatha Christie's Memorial in London West End / Pamätník Agathy Christie v Londýne - West End - Latest news/Najnovšie správy HERE/TU.
  And I think after second photo I know now better where is the statue - on the corner of Monmouth St, Long Acre and Great Newport St - you can see there part of tittle "Future Gallery" and the red Phone box. / A podľa druhej fotky myslím, že viem už lepšie, kde je socha - na rohu Monmouth St, Long Acre a Great Newport St - vidno tam kúsok nápisu "Future Gallery" a červenú telefónnu búdku. See map and unveiling ceremony video / Pozri mapu a video zo slávnostného odhalenia sochy  HERE/TU
 • 20.11.2012 - There are new videos from my journey 2012 in Link3 / V Link3 sú nové videá z mojej cesty 2012.
 • 20.11.2012 Guy Adams: Sherlock The Casebook - look at the end of part "Series 2" how great the book is / Guy Adams: Sherlock Kniha prípadov - pozri na konci časti "2. séria", aká skvelá kniha to je HERE/TU
 • 16.11.2012 - If you would like to see my photobook "My England 2010 and 2011" here are links: / Ak by ste chceli vidieť moju fotoknihu "Moje Anglicko 2010 a 2011", tu sú linky:
  LINK1 - my book on site of CEWE (available one year since today) / moja kniha na stránkach CEWE (dostupná ododnes rok)
  LINK2 - only particular sites of the book and only 2010 - on my WL / len jednotlivé stránky knihy a iba rok   2010 - na mojom WL.
 • 15.11.2012 - I've added new preview - Josephine Tey: The Daughter of Time  in section "One Book Hits". / Pridala som novú recenziu - Josephine Tey: Vrah či oběť v sekcii "Hity jednej knihy".
 • Read more / Čítaj viac HERE/TU

 

 • 12.11.2012 - I have some ideas to Surviving Theory - read at the end of part "Series 2"/ Mám pár nápadov k teórii prežitia - čítaj na konci časti "2. séria" HERE/TU.

 

 • 9.11.2012 - AXN, 09:00pm - The Reichenbach's Fall in Czech / AXN, 21:00 - Reichenbachský vodopád v češtine. My review of Czech dubbing - at the end of part "Series 2" / Moja recenzia českého dabingu - na konci časti "2.séria" HERE/TU.

 

 • 9.11.2012 - I've just bought Agatha Christie's book Detective Stage Plays. / Práve som kúpila knihu Agatha Christie Detektivní hry.
  Contains: Spider's Web, The Mousetrap and Witness for the Prosecution. /
  Obsahuje: Pavučina, Pasca na myši a Svedkyňa obžaloby.

 

 • 6.11.2012 - I've just received by post from Czech antiquarian i-bookshop the book of Agatha Christie Lord Edgware dies. Till today I had it only in German. / Práve som poštou z českého i-antikvariátu dostala knihu od Agathy Christie Smrt lorda Edgwarea. Dodnes som ju mala iba v nemčine.

 

 • 2.11.2012 - Please VOTE for my Photobook "My England 2012" in Competitiom "Photobook of the year 2012".  You can vote from 1. - 30.11.2012 / HLASUJTE, prosím, za moju fotoknihu "Moje Anglicko 2012"  v súťaži "Fotokniha roku 2012". Hlasovať sa dá od 1. - 30.11.2012. List it and VOTE/Listuj a HLASUJ  HERE /  TU.
  Another link - on site of CEWE (available one year - till 15.11.2013) / Iný link - na stránku CEWE (dostupný jeden rok - do 15.11.2013) HERE/TU.
 • 26.10.2012 - AXN, 09:00pm - A Scandal in Belgravia in Czech / AXN, 21:00 - Škandál v Belgravii v češtine. My review of Czech dubbing - at the end of part "Series 2" / Moja recenzia českého dabingu - na konci časti "2.séria" HERE/TU.
 • 24.10.2012 - I've found interesting review: "Sherlockology reviews Elemetary" (USA modern version of Sherlock Holmes). / Našla som zaujímavú recenziu: "Sherlockology recenzuje Elementary" (americkú modernú verziu Sherlocka Holmesa). Read at the end of section/Čítaj na konci sekcie HERE/TU.
  Sherlockology is an official fansite of BBC Sherlock. / Sherlockology je oficiálnou stránkou fanúšikov BBC Sherlocka.
 • 19.10.2012 - Video "Mousetrap 60th Anniversary" / Video "60-te výročie Pasce na myši" HERE/TU
 • 18.10.2012 - My opinion to John J. Lamb's book The False-Hearted Teddy (bought before my journey) / Môj názor na knihu Johna J. Lamba Medvídek s falešným srdcem (kúpenú pred mojou cestou) / read/čítaj HERE/TU
 • 18.10.2012 - New video in Link 3 - Epilogue / Nové video v Link 3 - Epilóg
 • 16.10.2012 - Three new videos in Link 3 - Monday - Nether Wallop and Andover. / Tri nové videá v Link 3 - Pondelok -Nether Wallop a Andover.
 • 11.10.2012 - By Link 3 I have new undersection - BBC Sherlock Favorite scenes with Inquiry / Pri Link 3 mám novú podsekciu - BBC Sherlock obľúbené scény s anketou. More/viac HERE/TU
 • 9.10.2012 - I have ordered one perfect book on Amazon: Guy Adams: Sherlock  The Casebook. Click on picture and read more - how could I resist? Delivery date: 30. Okt. 2012 :-) / Objednala som na Amazon perfektnú knihu: Guy Adams: Kniha prípadov Sherlocka. Klikni na obrázok a čítaj viac. Ako som mohla odolať? Dátum dodávky: 30. okt. 2012 :-)
 • 8.10.2012 - At last I have new book of John Curran: Agatha Christie's Murder in the Making. / Konečne mám novú knihu Johna Currana: Promyšlené vraždy Agathy Christie. See more at the end of section / Pozri viac na konci sekcie HERE/TU. And something interesting to this theme "Plotting and notebooks" from AC official website / A niečo zaujímavé k tejto téme "Vznik zápletky a zápisníky"  z oficiálnej stránky AC HERE/TU.
 • 8.10.2012 - Two new videos in Link 3  from journey 2012 - Salcombe1 and 2 / Dve nové videá v Link 3 z cesty 2012 - Salcombe 1 a 2.
 • 5.10.2012 - Now I know it - AXN aires also BBC Sherlock 2. series! On Friday 26.10.2012 at 9:00pm A Scandal in Belgravia, further episodes always on Friday at the same time :-). / Už to viem - AXN vysiela aj 2. sériu BBC Sherlocka! V piatok o 21:00 Škandál v Belgravii a ďalšie epizódy vždy v piatok v rovnakom čase :-) 
 • 1.10.2012 - AXN repeats series 1. of BBC Sherlock - on Fridays 5.10.12, 12.10.12 and 19.10.12 always at 9:00pm. I Only hope, that series 2. will follow it at last! / AXN opakuje 1. sériu BBC Sherlocka - v piatok 5.10.12, 12.10.12 a 19.10.12 vždy o 21:00. Len dúfam, že 2. séria bude konečne nasledovať za tým!
 • 27.9.2012 - There are some more Photo-albums and already all reports in "News" (comments coming soon...) and 2 new videos in "Link 3". / V "Správy" sú nové fotoalbumy (komentáre doplním...) a už všetky reportáže a v "Link 3" sú dve nové videá.
 • 20.9.2012 - In Link 3 you can alredy see first new video from my journey 2012 - Beconscot Model Village 11.9.2012 / V Link 3 už môžeš vidieť prvé nové video z moje cesty 2012 - Beconscot Model Village 11.9.2012 - HERE/TU.
 • 7. - 12.9.2012 - My journey - I named it "On Traces of Sherlock, Poirot and Miss Marple"  - is very succesfully behind me yesMoja cesta - nazvala som ju "Po stopách Sherlocka, Poirota a slečny Marplovej"  - je veľmi úspešne za mnou yes. Some first photos/Pár prvých fotiek HERE/TU
                 
  And from this Internet Cafe on Marylebone Rd, London I sent you on 12.9. at 11:23:34 a greetings / A z tejto internetovej kaviarne v Londýne na Maryleobone Rd som vám poslala 12.9. o 11:23:34  pozdrav - THIS/TENTO - maybe you should already list a bit back in messages...  / možno už budeš musieť zalistovať v správach trochu dozadu...
 • 27.8.2012 - I think it's high time to say something about the books: Julian Symons: Great Detectives and Anne Hart: The Life and Times of Miss Jane Marple. You can read about  them also in section "Home". /  Myslím, že je na čase povedať niečo o knihách Julian Symons: Slavní detektivové a Anne Hartová: Slečna Marplová, život a doma. Môžete čítať aj v sekcii "Home". Click on picture to read about them / Klikni na obrázok a čítaj o nich: 
 • 24.8.2012 - huge success for Sherlock also on MGEITF 2012 - they won Terrestrial Program of the Year Award. / Veľký úspech pre Sherlocka aj na MGEITF 2012 - Vyhrali cenu Terestriálny program roka.
  Read more at the end of section / Čítaj viac na konci sekcie HERE/TU
 • 22.8.2012 - If you plan a trip to Torquay between 1.8. – 2.11.2012, don’t forget to visit Torquay Museum. There is temporary exhibition Agatha Christie – Agatha Christie Cover Story, original Tom Adams‘ book cover exhibition. More about thema also in the book Tom Adams‘ Agatha Christie Cover Story published 1981 by Paper Tiger. By the way - the poster of exhibition is cover of Death in the Clouds - great - isn't it? All covers are great. /
  Ak plánujete výlet do Torquay medzi 1.8. – 2.11.2012, nezabudnite navštíviť Múzeum Torquay. Je tam výstava Agatha Christie – Agatha Christie Cover Story, výstava originálov knižných obálok od Toma Adamsa. Viac na tému tiež v knihe Tom Adams‘ Agatha Christie Cover Story, vydanej 1981 u Paper Tiger. Mimochodom - plagát k výstave je obálka knihy Smrť v oblakoch. Skvelá, že? Všetky obálky sú skvelé.

  More about it read / Čítaj viac HERE/TU.  More about Tom Adams / Viac o Tomovi Adamsovi HERE/TU. More about the book / Viac o knihe HERE/TU.                   
    
        
 • 14.8.2012 - I've added my latest discovery - French series Profilage. / Pridala som svoj najnovši objav - francúzsky seriál Profil zločinu. Read more in Latest Discoveries / Čítaj viac v Najnovších objavoch HERE/TU
 • 14.8.2012 - Funny comparison - I've reached visit rate 1895 yesterday - so in more than one year (since 24.7.2011 - date of registration). John Watson's blog reached it in one night :-). / Zábavné porovnanie - ja som dosiahla návštevnosť 1895 včera - teda za viac, ako rok (od 24.7.2011 - dátum registrácie). Blog Johna Watsona to dosiahol za jednu noc :-). See his blog / Pozri jeho blog HERE/TU 
 • 13.8.2012 - I added new "One Book Hit" / Pridala som nový "Hit jednej knihy". More at the end of section/viac na konci sekcie HERE/TU
 • 11.8.2012 - Although I said to myself - no new books before September journey, I could not resist - here they are: Veronica Stallwood: Oxford Double, Ann Granger: A Word After Dying and John J. Lamb: The False-Hearted Teddy: / Hoci som si povedala - žiadna nová kniha pred septembrovou cestou, nedalo sa odolať - tu sú: Veronica Stallwood: Zlá hra, Ann Granger: Poslední slova a John J. Lamb: Medvídek s falešným srdcem:
 • 11.8.2012 - Today it came to my mind - only for information - I read also other genres - must admit not much last years - and here are some of the books which are for me unforgettable / Dnes mi napadlo - len pre informáciu - čítam aj iné žánre - priznávam, že menej v posledných rokoch - a tu je pár z kníh, ktoré sú pre mňa nezabudnuteľné: Bergier - Pauwels: Le Matin des Magiciens/Jitro kouzelniků (Morning of Magicians), G.G. Márquez: One Hundered Years of Solitude/Sto rokov samoty, Lion Feuchtwanger: Fuchse in der Weinberg/Líšky vo vinici (Foxes in Wineyard), Curzio Malaparte: La Pelle/Koža (The Skin), Boris Pasternak: Doktor Živago/Doctor Zhivago, Kurt Tuchosky: Schloss Gripsholm/Zámek Gripsholm (Castle Gripsholm), books of Vonnegut and Ray Bradburry. And what surely makes me good feeling? A čo mi určite urobí dobrú náladu? Ephraim Kishon and Brdečka: Limonádový Joe/Lemonade Joe :-)
 • 10.8.2012 - I've added new One Book Hit - Graham Greene: The Ministry of Fear. / Pridala som nový Hit jednej knihy - Graham Greene: Ministerstvo strachu. Read more at the end of section /  Čítaj viac na konci sekcie HERE/TU
 • 9.8.2012 - I've just read about performance of Agatha Christie's stage play Black Coffee in Chichester Festival Theatre on 15. Jul 2012 and that inspired me to add new chapter about Agatha. / 9.8.2012 - práve som čítala o predstavení divadelnej hry od Agathy Christie Čierna káva v Chichester Festival Theatre 15.7.2012, a to ma inšpirovalo k pridaniu novej kapitoly o Agathe. Read more / Čítaj viac HERE/TU
 • 8.8.2012 - I've added standard funcion of site - visitors statistic - you can see it "Home" - in left bottom corner in blue bar. Numbers mean "unique visitors today / all unique visitors (since registration)". / 8.8.2012 - pridala som štandardnú funkciu - návštevnosť - vidíte ju v "Home" v ľavom dolnom rohu, v modrom rámiku. Čísla znamenajú "unikátne návštevy dnes / všetky unikátne návštevy (od registrácie)".
 • 7.8.2012 - I've just found something interesting about Undershaw - former house of Arthur Conan Doyle, about campaign Save Undershaw and one of it's patrons Mark Gatiss. / Práve som našla niečo zaujímavé o Undershaw - bývalom dome Arthura Conana Doyla, o kampani na jeho záchranu a o Markovi Gatissovi, ako o jednom z patrónov kampane.
  Read more at the end of section BBC Sherlock / Čitaj viac na konci sekcii BBC Sherlock  HERE/TU

            

 • 2.8.2012 - In logo's right upper corner I added date of last update of the site. / Do pravého horného rohu loga som pridala dátum poslednej aktualizácie stránky.
 • 1.8.2012 - I've just reached 50% occupied capacity of my website  :-). And I desided to change my logo, hope you like it. / Práve som dosiahla 50% obsadenej kapacity mojej webovej stránky  :-).  A rozhodla som sa zmeniť logo, dúfam, že sa vám páči.
  Former logo / Bývalé logo:
 • July 2012 / Júl 2012 - on 24.7.2012 my web-site is one-year-old. I only wish for next year more messages from visitors and more flags :-) /  24.7.2012 má moja stránka 1 rok. Želám jej do ďalšieho roka viac odkazov od návštevníkov a viac vlajok :-)GIF animations generator gifup.com
 • 22.7.2912 - Czech Agatha Christie Society (I am member since 2005) had 15th anniversary of its grounding. Here is one of articles to this occasion in "Hospodárske noviny - Víkend". 20.7.2012 / 22.7.2012 mala Česká Společnost Agathy Christie (som členom od r. 2005) 15. výročie založenia. Tu je jeden z článkov k tejto príležitosti v Hospodářských novinách - Víkend z 20.7.2012:
  Click on English  version        Klikni na českú verziu
                            
 • 23.7.2012 - I've got news from the Official Agatha Christie's newsletter (AC Homepage) to my mailbox - Plans are affot to unveil a statue of Agatha Christie in London's West End in November 2012 as part of The Mousetrap's 60th year anniversary celebration. /
  Dostala som mail z Oficiálnych novín Agathy Christie (domovská stránka AC) - v londýnskom West Ende sa v novembri 2012 plánuje socha Agathy Christie ako súčasť osláv 60. výročia hry Pasca na myši.  Read more/čítaj viac HERE/TU
 • 9.-12.7.2012 - I've alredy bought tickets to trains - London - Exeter - Andover - London. / Už som kúpila lístky na vlaky - Londýn - Exeter - Andover - Londýn
 • 28.6.2012 - I've got Agatha Christie's "The Mirror Crack'd from Side to Side" published newly for a first time in KK (Book Club). / Mám od Agathy Christie "Prasklé zrcadlo", vydané nedávno prvýkrát v Knižnom Klube.
 • 26.6.2012 - I have "Mrs. Bradley's Mysteries" at home! It lasted by post only 3 work days. On 2 DVDs are all episodes of series. I've already seen Speedy Death and Deat at the Opera and I like it very much!/ Mám doma "Záhady pani Bradleyovej"! Trvalo to poštou len 3 pracovné dni. Na 2 DVD sú všetky epizódy seriálu. Už som videla Rýchla smrť a Smrť v opere a veľmi sa mi to páči!
 • See more / Pozri viac HERE
 • 20.6.2012 - Since I've found this "Mrs. Bradley" I could resist for 3 hours and I ordered it on Amazon :-). But now I must stop my acquisition activities - ultimaltely I have to spare for my journey in September! / Ako som objavila túto "Pani Bradleyovú", dokázala som odolať 3 hodiny a objednala ju na Amazon :-). Ale už musím stopnúť moje akvizičné aktivity - koniec-koncov musím šetriť na cestu v septembri!
 • 20.6.2012 - I discovered new series "Mrs. Bradley's Mysteries" after books of Gladys Mitchell. / Objavila som nový seriál "Záhady pani Bradleyovej" podľa kníh Gladys Mitchell. Read more / čítaj viac HERE.
 • 14.6.12 - I've got new DVDs from Amazon: Inspector Alleyn Mysteries - on 4 DVDs some episodes of series after books of Ngaio Marsh. I've never seen it before, so I'm wondering if I will like it - then I will write ...I've just seen Final Curtain, and I like it smiley. And for all who want to buy it - there is no info on cover or disc, which episode is on which disc - so here they are:
 • Disc One: 1. A Man Lay Dead / ešte nevyšlo / 2. The Nursing Home Murder / Smrt v sanatoriu / Special Features
  Disc Two: 3. Final Curtain / Posledná opona / 4. Death at the Bar / Smrtící šipka
  Disc Three: 5. Death in a White Tie / Smrt v raxíku / 6. Hand in Glove / ešte nevyšlo
  Disc Four: 
  7. Dead Water / Mrtvá voda / 8. Scales of Justice / Nečekaný důkaz - so ALL episodes of series,
  except of Pilot :-(     / takže všetky epizódy okrem pilotnej :-(

  Mám nové DVDčka z Amazon: Záhady inšpektora Alleyna - na 4 DVD niekoľko epizód seriálu podľa kníh Ngaio Marshovej. Ešte som to nikdy nevidela a tak som zvedavá, či sa mi to bude páčiť - potom napíšem ... Práve som videla Poslednú oponu a páči sa mi to smiley. A pre tých, čo si to chcú kúpiť, nikde na obale a diskoch nie je info, aké epizódy sú na ktorom  - tak pozrite horeuvedený zoznam.
 • 12.6.2012 - At last I started to prepare "My One Book Hits" (section "Hard-Boiled - Maigret and Others") - about athors of whom I have the only one book. / Konečene som začala pripravovať "Moje hity jednej knihy"  (sekcia "Hard-Boiled - Maigret a iní") - o autoroch, od ktorých mám len jedinú knihu. Read/Čítaj HERE
 • 25.5.2012 - I have new discovery - John J. Lamb - The Mournful Teddy. / Mám nový objav - John J. Lamb - Smutný medvídek. Čítaj viac / Read more HERE.
 • 22.5.2012 - I've just got (per Royal Post from Amazon.co.uk) DVD Sherlock - Complete Series One and Two. On 4 DVDs it contains all 6 episodes, unaired Pilot - A Study in Pink, 2 documents - Unlocking Sherlock and Sherlock Uncovered. And  as a nice surpise (on Amazon it was mentioned only as "extras")  - episodes A Great Game, A Scandal in Belgravia and The Hounds of Baskerville are also in version "with commentary" - it means main actors and creators speak during whole film about the Sherlock Holmes stories, scenes, filming locations, ideas, feelings, circumstances, weather on the set, ect. I enjoy it all very much! /
  Práve mi došli (Kráľovskou poštou z Amazon.co.uk) DVD Sherlock - Kompletná séria 1 a 2. Na 4 DVD obsahuje všetkých 6 epizód, neodvysielaný pilot - Štúdia v ružovom, 2 dokumenty - Odomykanie Sherlocka a Odkrývanie Sherlocka. A ako milé prekvapenie (na Amazon sa to spomína iba ako "extras") - epizódy Veľká hra, Škandál v Belgravii a Psi baskervillskí sú aj vo verzii "s komentárom" - to znamená, že hlavní herci a tvorcovia počas celého filmu rozprávajú o príbehoch Sherlocka Holmesa, o scénach, miestach, kde sa natáčalo, nápadoch, okolnostiach, pocitoch, počasí na place atď. Mám z toho všetkého ohromnú radosť!
 • 15.5.2012 - I have new "discovery" - Barbara Neely: Blanche on the Lam / Mám nový "objav" Barbara Neely: Blanche na úteku. Read more / čítaj viac HERE.
 • 11.5.2012 - I insert my old video "My Favorite Detectives" on "Home" / Vložila som svoje staré video "Moji najmilší detektívi" na "Home"
 • 3.5.2012 - I have new Agatha Christie - While The Light Lasts and Other Stories. / Mám novú Agathu Christie - poviedkovú knihu Dokud světlo nepohasne.
 • 29.4.2012 - Austrian ORF1 airs from this Sunday BBC Sherlock 1. and 2. season too - each Sunday about 10 pm one episode. Although I understand German very well (much better than English) its' a bit funny to hear Sherlock speaking German. The German voice of him doesn't suit  very much (neither Chzech) - in vain - Benedict Cumberbatch is the only one! Otherwise German dubbing is - in my opinion - too retiring and flat, akcion has lost it's dramatic character. And what irritate me too - in original SH and JW use each other's Christian name since they were first time on Baker Street in A Study in Pink.  In German version - in all 6 episodes - they don't - and it doesn't suit to modern Sherlock. /
  Rakúska ORF1 vysiela od tejto nedele BBC Sherlock - 1. aj 2. sériu - každú nedeľu okolo 22:00 jednu epizódu. Hoci nemecky rozumiem veľmi dobre (oveľa viac, ako anglicky) - je trošinku zvláštne počuť Sherlocka hovoriť nemecky. Nemecký hlas veľmi nesedí (ani český) - darmo - Benedict Cumberbatch je len jeden! Inak je nemecký dabing - podľa mňa - príliš decentný a nevýrazný a dej stratil svoju dramatičnosť. A čo ma ešte irituje - v origináli si SH a JW tykajú odvtedy, čo boli prvýkrát na Baker Street v Štúdii v ružovom. V nemeckej verzii si vykajú - vo všetkých 6 epizódach - a to sa nehodí pre moderného Sherlocka.
 • 27.4.2012 - I have new book of Veronica Stallwood: Oxford Shadows / Mám novú knihu od Veronici Stallwood: Stíny nad universitou.
 • 24.4.2012, 7:30 am - I checked my Flag Counter and bingo! New flag - USA - California, 23.4.2012 - if he/she only left a message sad. /
  Ráno 7:30 som kontrolovala Počítadlo vlajok a bingo! Nová vlajka - USA - Kalifornia, 23.4.2012 - len keby zanechal/zanechala správu sad
 • 18.4.2012 - I have inserted Flag Counter on my site (Guest Book - sub-section Visitor Statistics). But I'm not really sure, how does update work :-) - if visitor needs to see Flag Counter to be involved to statistics, or not. To be sure - you better look on it :-).  / Vložila som na svoju stránku Počítadlo vlajok (Kniha návštev - podsekcia Šatistika návštev). Ale nie som celkom istá, ako funguje aktualizácia :-) - či návštevník musí vidieť počítadlo, aby sa zahrnul do štatistiky, alebo nie. Pre istotu sa radšej pozrite :-).
 • 13.3.2012 - Season 14 of Midsomer Murdesr starts on TV Prima Family too. / 14. séria Vrážd v Midsomeri štartuje aj na Prima Family.
 • 30.3.2012 - I've found something fine on YT / našla som niečo fajn na YT:
  Benedict Cumberbatch (BBC Sherlock) reads "Death in a White Tie" / Benedict Cumberbatch číta "Smrť v taxíku" -
  more / viac HERE
  I haven't see film "Murder is Easy" (2008) with Julia McKenzie as Miss Marple, so I didn't know, that Benedict Cumberbatch played one of main characters Luke Fitzwilliam. / Nevidela som film  "Vždyť je to hračka" (2008) s Juliou McKenzie ako slečnou Marplovou, preto som nevedela, že Benedict Cumberbath hral jednu z hlavných postáv Luka Fitzwilliama. 
  More / Viac HERE
 • 7.3.2012 - I've just bought flight ticket to London for my journey planned in September 2012 :-). práve som kúpila letenku do Londýna k mojej ceste plánovanej na september 2012 :-)
 • 1.3.2012 - season 14 of Midsomer Murders started on Universal Channel, with Neil Dudgeon as new DCI John Barnaby. / 1.3.2012 odštartovala na Universal Channel 14. séria Vrážd v Midsomeri, s Neilom Dudgeonom ako novým šéfinšpektorom Johnom Barnabym.
  More / Viac HERE
 • 25.2.2012 - I just have bought new Ann Granger: A Touch of Mortality / Práve som kúpila nvú Ann Granger: Dotek smrtelnosti
 • 21.02.2012 - I just have seen 3 episodes of Sherlock - 2. series - A Scandal in Belgravia, The Hounds of Baskerville and The Reichenbach Fall. One word - GREAT!!! And although it was even not aired here by us I can't wait for season 3! /
  Práve som videla 3 epizódy 2. série Sherlocka - Škandál v Belgravii, Psi baskervilskí a Reichenbachský vodopád. Jedno slovo - SKVELÉ!!! A hoci to u nás ešte ani nebolo vysielané, už sa neviem dočkať 3. série!
  Read more and vote for your favorite episode / Čítaj viac a hlasuj za svoju obľúbenú epizódu HERE
 • 14.2.2012 - Today I will have "The Third Girl" from Agatha Christie, published by "KK". / Dnes budem mať knihu "Třetí dívka" od Agathy Christie, vydanú Knižným klubom.
 • 11.02.2012 - I have new book of P.D. James: The Murder Room. It takes place in London and it's very nice for me to read known names of streets and squares, where I were and to "walk" with characters down the streets between Marylebone, Broadway and river Thames. And the book is - as usual - very very good! / Mám novú knihu od P.D. James: Vraždy podle návodu. Odohráva sa v Londýne a je pre mňa milé čítať známe mená ulíc a námestí, kde som bola a "prechádzať sa s postavami po uliciach medzi Marylebone, Broadway a Temžou. A kniha je - ako obvykle - výborná!
 • 26.01.2012 - and I''ve just got them - Jana Moravcová: Angel's flying and flying and Jan Cimický: Notebook of Young Maigret / A práve som ich dostala: Jana Moravcová: Letí, letí andělíček a Jan Cimický: Zápisník mladého Maigreta
 • 20.01.2012 - I have ordered two new books / Objednala som dve nové knihy 
 • Máj 2012 - vyjde v MOBA Veronica Stallwood: Stíny nad univerzitou. / ( In UK were already all books with Kate Ivory published).
 • Apríl 2012 - vyjde v MOBA Inna Rottová: Záhada zeleného hadru.
 • 4x Sherlock Holmes film on AXN crime - 10.1., 12.1., 17.1. and 19.1.2012, always about 9pm - this week "Sign of Four" and The Hound of the Baskervilles" - with Jeremy Brett! / 4x film so Sherlockom Holmesom na AXN crime - 10.1., 12.1., 17.1. and 19.1.2012, vždy okolo 21:00 - tento týždeň "Znamenie štyroch" a "Pes baskervillský" - s Jeremym Brettom!
 • 2.1.2012 - I have found (and bought) interesting book - P.D. James - Talking About Detective Fiction. Original  published in 2009, by us in 2011. More about it in section My latest discoveries. / Objavila som (a kúpila) zaujímavú knihu - P.D. James - Povídaní o detektivkách. Originál vyšiel v r. 2009, u nás vyšla v r. 2011. Viac v sekcii Moje najnovšie objavy.
 • 1.1.2012 - heartPF 2012 and many good new detective stories to all who read this heart
 • 24.12.2011 - 1.1.2012, from 11:00 am to 2:00 pm on AXN crime - Sherlock Holmes Marathon - every day 4 episods with Jeremy Brett! / 24.12.2011 - 1.1.2012 od 11:00 do 14:00 na AXN crime - Maratón so Sherlockom Homesom - každý deň 4 epizódy s Jeremy Brettom!
 • 24., 25. and 26.12.2011, AXN, 20:00 - each day one episode of BBC Sherlock / každý deň jeden diel BBC Sherlocka
 • 19.12.2011 - I have got it on time! Sittaford Mystery is ready to pick up in shop :-) / Dostala som ju načas! Sittafordská záhada je pripravená na vyzdvihnutie v obchode:-)
 • 14.12.2011 - I have ordered Sittaford Mystery on internet (published on 6.12.2012 by KK, here by us not in shops yet) hope I will have it before Christmas:-) / objednala som na internete Sittafordskú záhadu (vydal KK 6.12.2011, u nás ešte nie je v obchodoch), dúfam, že ju budem mať do Vianoc :-)
 • Early in 2012 on BBC -  three new 90 min. parts of BBC series Sherlock. I hope that Czech TV ČT1 or any TV else will buy it too. / Začiatkom roka 2012 na BBC - tri nové 90-minútové časti BBC seriálu Sherlock. Dúfam, že ho ČT1 alebo iná televízia kúpi.
 • Early in 2012 - new - 8. series of Foyle's War / Začiatkom r. 2012 - nová ôsma séria Foylovej vojny
 • early December - I have at least Agatha Christie's Five Little Pigs published in "Knižný klub" / začiatok decembra - konečne mám Pět malých prasátek od Agathy Christie, vydané Knižným klubom
 • 8.12.2011 - I've bought new book of Michaela Klevisová Solitude House / Kúpila som novú knihu Michaely Klevisovej Dům na samotě
 • 5.11.2011 - I have new book of Alan Bardley The Sweetness at the Bottom of the House / mám novú knihu od Alana Bradelyho Koláč s kapkou jedu
 • 29.11.2011 - I have new book of Ann Granger Candle for a Corpse / mám novú knihu od Ann Granger Svíčka za mrtvého
 • 19.10.2011 - two vaulable catches - books from Agatha Christie that I haven't read before: Sparkling Cyanide and The Hollow / dva cenné úlovky - knihy od Agathy Christie, ktoré som ešte nečítala: Cyankáli v šampaňském a Poslední víkend
 • Whole fall - how good that I have AXN crime - they air within "crime classic" such a pearls as Murder, She Wrote, Father Dowling Mysteries, Diagnosis Murder, Sherlock Holmes, Charlies Angels, Starsky and Hutch etc. / celá jeseň - ako dobre, že mám AXN crime - v rámci "crime classic" vysielaú také perly ako To je vražda, napísala, Prípady otca Dowlinga, Diagnóza vražda, Sherlock Holmes,  Charlieho andílci, Starski a Hutch atď.
 • 21.10.2011 - new book of Veronica Stallwood: Oxford Shift / Tichá noc
 • 3.8.2011 - new book of Veronica Stallwood: Oxford Blue / Smrt zahradnice
 • 24.7.2011 - I have registered this my web-site / zaregistrovala som túto svoju web-stránku

 


 

 

On Traces of Agatha Christie and Sherlock Holmes / Po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmesa

In May 2010 I took journey "On Traces of Agatha Christie and Sherlock Holmes". Czech Society of Agatha Christie organized it in year of 120. anniversary of Agata Christie's birth. Here is video. In Gallery you can see Photos. In section Venda Dezortová  you can read report about journey Vendy's Report . /

V máji 2010 som absolvovala "Cestu po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmesa". Česká Spoločnosť Agathy Christie ju zorganizovala v roku 120. výročia narodenia Agathy Christie. Tu je z cesty video. V sekcii Věnceslava Dezortová si prečítajte reportáž o ceste Vendina reportáž .  V Galérii sú  z tejto cesty Fotky

Click on pictures to see it large / Klikni na obrázky pre zväčšenie:

                        
     London, Marylebone Rd.                            Bournemouth, Key West Pier                           Torquay, Museum 

                    
  Torquay, by Agatha Christie                             Lands End                                                         Stonehenge

In high rush we got through Agatha Christie's Mile in Torquay / V značnom zhone sme absolvovali Míľu Agathy Christie v Torquay:                                                                                                          

                                 
                                                                                                          Zobraziť Agatha Christie's Mile, Torquay na väčšej mape

1. Grand Hotel, 2. Priness Pier, 3. Priness Gardens, 4. Pavilion,
5. Agatha Christie's Bust, 6. Strand, 7. Museum Torquay,
8. Royal Yacht Club, 9. Beacon Cove, 10.
Imperial Hotel
down left: Achfield - only memorial stone of AC's born house remained / Ashfield - ostal iba pamätný kameň rodného domu AC
down right: Torre Abbey - since 2009 AC's Potent Plant Garden is here / od 2009 je tu Záhrada liečivých rastlín AC

 

...                     

 

 

My Greenway Mision / Moja Misia Greenway

Click on pictures to see it large / Klikni na obrázky pre zväčšenie
                     
        Greenway House                                                                                          Greenway Battery

                     
             Dartmouth                                        Greenway Quay                                Greenway Quay

                                                               
Florin Court Housekeeper                     Florin Court Reception                         Florin Court Reception

waves - I'm leaving                            Plan of Flats                     

    
                 My Moon-stones

On 8.-12. September 2011 I made my journey "Mision Greenway". And in section Link 2-Greenway are videos. In section Photos are 32 snaps from journey. /
8.-12 septembra 2011 som bola na mojej ceste "Misia Greenway". V sekcii Link 2-Greenway sú videá. V sekcii Fotogaléria je 32 fotiek z cesty.

Report - 1. Part - 8.9. - 9.9.2011 - London
English version - click HERE

Click on this picture to read about journey - Slovak version / Klikni na obrázok a čítaj o ceste - slovenská verzia
 

Report - 2. Part - 9.9. - 10.9.2011 - Torquay, Burgh Island
English version - click HERE
Click on this picture to read about journey / Klikni na obrázok a čítaj o ceste

Report - 3. Part - 11.9.2011 - Torquay, Greenway
English version - click HERE
Click on this picture to read about journey / Klikni na obrázok a čítaj o ceste


Report - 4. Part - 12.9.2011 - Torquay - London - Bratislava
English version - click HERE
Click on this picture to read about journey / Klikni na obrázok a čítaj o ceste


Journey Itinerary - Click on this map / Cesta - itinerár - Kliknite na túto mapu:

My stops on journey / Moje zastávky na ceste
1. Londýn
2. Torquay
3. Burgh Island
4. Greenway

London Tour 8.9.2011 afternoon - Real Itinerary (here was only plan before) /
Londýnska túra 8.9.2011 poobede - skutočná trasa (predtým tu bol iba plán)

My London Stops / Zastávky v Londýne:
1. North Gower Street - filming location of BBC Sherlock / tu nakrúcali BBC seriál Sherlock
2. Charterhouse Square - Florin Court - here lives Hercule Poirot / tu býva Hercule Poirot
3. Norman Shaw Building - origin seat of New Scotland Yard till 1967 / pôvodné sídlo New Scotland Yard do 1967
4. New Scotland Yard -  nowadays / v súčasnosti
5. St. Martin's Theatre - stage for "Mousetrap" since 23. March 1974 / divadlo, kde od 23.3.1974 hrajú "Pasca na myši"
 

Torquay - Burgh Island 10.9.2911 - Itinerary
Torquay - Burgh Island 10.9.2011 - trasa


Music / Hudba: Evil under the Sun Theme

Torquay - Greenway Trip 11.9.2011 - Itinerary
Torquay - Greenway plavba 11.9.2011 - trasa

Greenway - Land Tour 11.9.2011 - Itinerary
Greenway - Na pozemku 11.9.2011 - Trasa

Torquay - London Train Itinerary - 12.9.2011
Vlak Torquay - Londýn - trasa - 12.9.2011Watch short video I made about Greenway - Agatha Christie's Devon holiday home /  Pozrite si krátke video, ktoré som vyrobila o Greenway - letnom domove Agathy Christie v Devone:

Music / Hudba: Marple Theme

 

On Traces of Sherlock, Poirot and Miss Marple
or (paraphrasing Josef Škvorecký) Ideas of fan of detective stories /

Po stopách Sherlocka, Poirota a slečny Marplovej
alebo (parafrázujúc Josefa
Škvoreckého) Nápady fanúšika detektívok


7.-12- September 2012

Click on pictures to enlarge / Klikni na obrázky pre zväčšenie:

      
Sherlock, London      Salcombe, "Hotel Majestic"          Nether Wallop alias St. Mary Mead, house of Miss Marple
Marylebone Rd        in Poirots "Peril at End House"       "Dane Cottage" in films with Joan Hickson as Miss Marple

                             
London, Eaton Sq. 44                            London, Boscobel Place                          London, Oxo Tower Wharf
BBC Sherlock-Irene Adlers flat               BBC Sherlock-scene "Punch me..."     BBC Sherlock-repository of corpse            

                            
London, South Skate Park                     London, St. Bartholomews Hospital          London, Millenium Bridge
BBC Sherlock-repository of                    BBC Sherlock                                        BBC Sherlock-Irene Adler receives
secret China signs- The Blind Banker                                                                  here text from SH "Happy New Year"

                           
Salcombe, on one of piers                      Salcombe, Moult House                        Bekonscot Model Village
behind me "Hotel Majestic"           "End House" in Poirots "Peril at End House"    "Midsomer Murders", episode
                                                                                                                      "Small Mercies"

 

Ah, those British coins! Their size doesn't descent together with their value! Who should be up in it?
Ach, tie britské mince! Ich veľkosť neklesá zároveň s ich hodnotou! Kto sa v tom má vyznať?

 

Photogalerie / Fotogaléria
Click on pictures to see more photos / Klikni na obrázok a pozri si viac fotiek

Friday/Piatok 7.9.2012-London                 Saturday/Sobota 8.9.12-London        Saturday-Sunday/Sobota-Nedeľa
                                                                                                                                                  Exeter

     

Sunday/Nedeľa 9.9.2012-Salcombe       Monday/Pondelok 10.9.12                           Tuesday-Wednesday 11.-12.9.2012
and Exeter                                                     Andover and Nether Wallop                         Utorok-Streda - London and Bekonscot 

       


Report / Reportáž

Click on maps to enlarge / Klikni na mapy pre zväčšenie

Friday / Piatok 7.9.2012 / London - Read report / Čítaj reportáž HERE/TU

 

Saturday / Sobota 8.9.2012 / London - Exeter - Read report / Čítaj reportáž HERE/TU 

After return I have read Sittaford Mystery again and it was very nice to read: "Mrs. Gardner lives  in Exeter on Waldon Street, 3 minutes walking from St. Davids Station ..." or: "Brian Pearson lives in London, in Ormsby Hotel on Russel Square..." :-) / Po návrate som znovu čítala Sittafordskú záhadu a bolo veľmi milé čítať: "pani Gradnerová býva v Exeteri, na Waldon Street, 3 minúty chôdze od stanice St. Davids..." alebo: "Brian Pearson býva v Londýne, v hoteli Ormsby na Russel Square..." :-)

Sunday / Sobota 9.9.2012 / Exeter - Salcombe - Read report / Čítaj reportáž HERE/TU

 


Monday / Pondelok 10.9.2012 / Exter - Andover- Nether Wallop - Read report / Čítaj reportáž HERE/TU 

 

Tuesday /Utorok 11.9.2012 - Andover - London - Bekonscot - Read report / Čítaj reportáž HERE/TU 

 

 Wednesday / Streda 12.9.2012 - London - Bratislava - Read report / Čítaj reportáž HERE/TU
Explanation: I wrote in London greetings to Guest Book of my web-site at 10:23am, but "my" server home had  11:23am - they have one hour less in UK. / Vysvetlenie: Písala som v Londýne pozdrav do Knihy návštev mojej web-stránky o 10:23, ale "môj" server doma mal 11:23 - v UK majú o hodinu menej.

  

My Itinerary Map / Mapa mojich trás:

2012 Itinerary


Zobraziť London 7. and 12. September 2012 na väčšej mape
        

Zobraziť Map of my journey 7. - 12. September 2012 na väčšej mape

   
London - I visited here some filming locations of BBC Sherlock:
 • Speedy's cafe, North Gower Street, interiour - A Scandal in Belgravia - John meets here Mycroft at the end
 • Russel Square Gardens - A Study in Pink - John meets here Mike Stamford, who acquaints him with Sherlock                                              
 • Tower 42, Old Broad Street - Bank in The Blind Banker
 • St. Bartholomew's Hospital, West Smithfield  - Jonh meets here Sherlock for very first time in A Study in Pink, in Reichenbachs Fall - Sherlocks fall from the roof       
 • Millenium Bridge - Irene Adler receives here text from Sherlock "Happy New Year" in A Scandal in Belgravia       
 • Oxo Tower Wharf - The Great Game - repository of the dead guard of Art museum
 • South Bank Skate Centre - The Blind Banker - repository of secret china signs
 • Waterloo and Hungerford Bridge, Victoria Embankment - The Great Game
 • Sherlock Holmes Pub, Northumberland Street
 • London Chinatown, Gerrard Street - The Blind Banker
 • Carlton House Terrace - alias Diogenes Club (of Mycroft) in The Reichenbachs Fall
 • Tapas Brindisa, Soho, Broadwick Street - A Study in Pink - SH and JW wait here for murderer
 • Eaton Sq. 44 - A Scandal in Belgravia - Irene Adlers flat
 • Boscobel Place - A Scandal in Belgravia - scene "Punch me in the face..." or "John had bad days..."
 • Buckingham Palace - A Scandal in Belgravia

London - others:

 • Selfridges, Oxford Street

Exeter - book location of Agatha Christie's "Sittaford Mystery" and very beuatiful historical town
Salcombe - filming location of "Peril at End House"
Andover - book location of "ABC Murders" of Agatha Christie
Nether Wallop - "St. Mary Mead" in films with Joan Hickson as Miss Marple
Beaconsfield - Bekonscot Model Village - filming location of "Small Mercies" - episode from "Midsomer Murders" series

 

 

                                                                              Home

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk
 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...