OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Maigret and the Others / Maigret a iní

I'm afraid here will be miscellaneous - eclectic group of my diverse favorite authors of detective stories / Obávam sa, že tu bude zmiešaná - eklektická skupina mojich rozmanitých obľúbených autorov detektívok ...

Georges Simenon  1903 - 1989Click on picture of book and read more / Klikni na obrázok knihy a čítaj
             Maigret's statue in Delfzijl, Netherlands (click to enlarge)
My first book from Georges Simenon / Moja prvá kniha od Georgesa Simenona
Contains two stories: Crime in Netherlands and Commisar Maigret Revels / Obsahuje dva príbehy: Zločin v Holandsku a Komisár Maigret sa zabáva


Books I have / Knihy, ktoré mám
Seven Crosslets in Note-book / Sedm křížků v notesu
Wittness of Ministrant / Ministrantovo svědectví - my two TOPs / moje dve TOP knihy
The Friend of Madame Maigret / Priateľka pani Magretovej
Maigret is Angry / Maigret sa hnevá
Maigret’s Sorrows / Maigretove starosti
Maigret Hasitates / Maigret váha
Maigret’s Mistake / Maigretov omyl
Maigret and the Case of Decent People / Maigret a případ slušných lidí
Maigret and Monsieur Charles / Maigret a záletný pan Charles
Maigret and Mysterious Loner / Maigret a záhadný samotář
The Night on Cross-riads / Noc na křižovatce
Maigret is Mistaken / Maigret sa mýli
Maigret Prepares Trap / Maigret chystá léčku
Maigre
t’s Gangsterpart / Maigretova gangsterská partie
Maigret ang Crazy Old Cow / Maigret a bláznivá stařenka
Maigret’s Failure / Maigretov nezdar
Shadow Play / Stínohra
Maigret and Caseful Bandit / Maigret a lupič kliďas
Maigret and Informer / Maigret a informátor
The Case of Cecily / Případ Cecílie
The Liberty Bar / Liberty bar
Maigret in Nighty Paris / Maigret v noční Paříži
Maigret and Crime in Village / Maigret a zločin na vsi
Maigret and his Childhood Friend / Maigret a přítel z dětství
Maigret’s Narrative / Maigretovo rozprávanie
Maigret Revels / Maigret sa zabáva
The Crime in Holland / Zločin v Holandsku
Maigret on Holiday / Maigret na dovolené

Commisar Jules Maigret
                                                                                                                             
  
                                                                                                                            29 Maigrets (click to enlarge)
      

Jules Maigret is really no akction hero. He solves  his criminal cases by lot of walking, visiting crime scenes and talking with family members, friends, acquaintance of victim, doorkeepers,  barkeepers, reception clerks in hotels,  by effort to catch victims nature. He knows that catching it he finds motive of  crime. Maigret moves in ambient from cosy little restaurants, infamous bars of doubtful reputation to business-houses,  adeling houses and flats of Paris High society. He has great empathy for human foibles, which could by certain circumstances end in crime.
Inspectors Lucas, Janvier, Lapointe and Torrance are probably best-kown form Maigrets "crew".
Famous are his hearings all through the night, with lot of sandwiches, beer and cofee. And in the morning Maigret not rare offers broken deliquent glass of schnaps. /

Jules Maigret naozaj nie je akčným hrdinom. Pri riešení prípadov sa nachodí, navštevuje miesta činu, zhovára sa s členmi rodiny, priateľmi, známymi obete, domovníkmi, barmanmi, recepčnými hotelov, v snahe pochopiť povahu obete. Vie, že z toho vyplynie motív zločinu. Pohybuje sa v prostredí útulných reštauráciíí, vykričaných barov pochybnej povesti ale aj v honosných firmách, domoch a bytoch parížskej Smotánky. Má veľké pochopenie pre ľudské slabosti, ktoré za určitých okolností vyústia do zločinu.
Inšpektori Lucas, Janvier, Lapointe a Torrance sú asi najznámejší z jeho "posádky".
Známe sú jeho celonočné výsluchy s množstvom sendvičov, piva a kávy. A ráno Maigret nezriedka ponúkne zlomeného vinníka pohárom pálenky.  

   
  

I like Simenon's Maigret novels mainly besause of beautiful style of writing. He can fantastic represent aura of ambient, feeling and motivation of human. By reading them I feel like I would be there - in Paris and walk with Commisar Maigret along Boulevard Richard-Lenoir, Quai des Orfèvres or Montmartre ... The short show is in Czech, I'm afraid I'm not able to traslate it in English :-) /

Simenonove romány s Maigretom sa mi páčia hlavne kvôli krásnemu štýlu písania. Vie fantasticky zachytiť atmosféru prostredia a vnútorné rozpoloženie a motiváciu ľudí. Pri ich čítaní mám pocit, ako keby som sa bola tam -  v  Paríži a  prechádzala sa s komisárom Maigretom po bulvári Richarda Lenoira, Nábreží zlatníkov, či po Montmartri... Prečítajte si krátku ukážku - no nie je to úžasné?

     

 
 

 

Sir Arthur Conan Doyle 1859 - 1930

  

 

See also my new web-site / Pozri aj moju novú stránku whatilove.

He's got me afterall! Through repeated watching of series with Jeremy Brett and BBS Sherlock and reading many interviews with Steven Moffat and Mark Gatiss, where they show great knowlage, love and respect to Conan Doyle's work, my interest was greater and greater. And the last drop was Graham Moore's Sherlockian :-). I started to read and buy the books. And here is my beginning collection: /
Nakoniec ma dostal! Opakovaným sledovaním seriálov s Jeremy Brettom a BBC Sherlocka a čítaním mnohých rozhovorov so Stevenom Moffatom a Markom Gatissom, v ktorých prejavujú veľké znalosti, lásku a rešpekt k dielu Conana Doylea, môj záujem stále rástol.  A poslednou kvapkou bol Sherlock od Grahama Moorea :-). Postupne som začala čítať a kupovať knihy. A tu je moja začínajúca zbierka:

 

In these two books I already have this stories/novels: / V týchto dvoch knihách už mám tieto poviedky/romány
Added / Pridané 22.1.2013


A Study in Scarlet / Štúdia v červenom
Valey of Fear / Údolie hrôzy
The Hound of Baskerville / Pes baskervilský
A Scandal in Bohemia / Škandál v Čechách
The Final Problem / Poslední případ

And I enjoy them all very much! / A mám zo všetkých veľkú radosť!      
                             
After reading each book I'll try to compare it with BBC Sherlock (in Latest Discoveries). And up to now series with Jeremy Brett is very faithful to the books at least as regards A Scandal in Bohemia and The Final Problem. /
Po prečítaní každej knihy sa budem snažiť porovnať to s BBC Sherlockom (v Najnovšie objavy).  A seriál s Jeremy Brettom je zatiaľ veľmi verný knihám, aspoň čo sa týka Škandálu v Čechách a Posledného problému.       


My new book: Adventures of Sherlock Holmes I - bilingual / Moja nová kniha: Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa - bilingválna
added / pridané 28.1.2013

        with shortstories: / s poviedkami:
Scandal in Bohemia / Škandál v Čechách
The Red-headed League / Liga červenovlasých
A Case of Identity / Prípad totožnosti
The Boscombe Valley Mystery / Záhada Boscombského údolia
The Five Orange Pips / Päť pomarančových jadier
The Man with Twisted Lip / Človek so skrivenou perou
The Adventure of the Blue Carbuncle / Dobrodružstvo s modrým karbunkulom

My new audio book - The Hound of Baskerville, 2005, originaly aired 1962 in Czechoslovak Radio, then originaly issued 1965 by Czech Supraphon - here - short reading /

Moja nová audiokniha - Pes baskervillský, 2005, pôvodne vysielal v r. 1962 v Československý rozhlas, potom pôvodne vydal Supraphon v 1965 - tu - krátky úryvok

    
 
My new book: The Return of Sherlock Holmes / Moja nová kniha: Návrat Sherlocka Holmesa / Added / Pridané 06.02.2013

with short stories: / obsahuje poviedky:
1  The Empty House / Prázdný dům
2  The Adventure of The Norwood Builder / Stavitel z Norwoodu
3  The Dancing Men / Tančící figuriny
4  The Adventure of The Solitary Cyclist / Osamělá cyklistka
5  The Priory School / Škola v Priory
6  Black Peter / Černý Petr
7  Charles Augustus Milverton / Charles Augustus Milverton
The Adventure of The Six Napoleons / Šest Napoleonů
9  The Three Students / Tři studenti
10 The Golden Pince-Nez / Zlatý skřipec
11 The Missing Three-Quarter / Zmizelý hráč ragby
12 The Adventure of The Abbey Grange / Opatské sídlo
13 The Second Stain / Druhá škvrna

You can see it's very nice ilustrations of Josef Hochman / Veľmi pekné ilustrácie Josefa Hochmana pozri HERE/TU.
 

My new book Man with Pipe and Violin - Czech selection of short stories / Moja nová kniha Muž s dýmkou a houslemi - český výber poviedok / added / pridané 14.02.2013
Spolek ryšavců / The Red-headed League
Modrá karbunkule / The Blue Carbuncle
Strakatý pás / The Speckled Band
Berylová korunka / The Beryl Coronet
Makléřův úředník / The Adventure of the Stockbroker's Clerk
Stříbrný lysáček / Silver Blaze
Musgraveský rituál / The Musgrave Ritual
Námořní smlouva / The Naval Treaty

Poslední případ / The Final Problem
Prázdný dům / The Empty House
Škola v Priory / The Priory School
Šest Napoleonů / The Six Napoleons
Umírající detektiv / The Dying Detective
Nezvěstná šlechtična / The Disappearance of Lady Frances Carfax

Beautiful illustrated by Adolf Born / Krásne ilustroval Adolf Born - HERE/TU

New book Forgotten Cases of Sherlock Holmes / Nová kniha Zapomenuté případy Sherlocka Holmese  added / pridané 14.02.2013

 

 

 

 


The Hound of Baskervilles, Albatros 1997 / Pes baskervillský, Albatros 1997 / added/pridané 26.03.2013
clik on picture to see some illustrations / Klikni na obrázok a pozri pár ilustrácií

It was hard to dig this edition  of The Hound of Baskervilles in Albatros 1997. On web I vainly raked over all for me known and also unknown antiquarian bookshops by us and Czech too. Then I discovered offer on Czech Aukro. But seller didn’t want to sell abroad. For asking him „Even to Slovakia?“ I had to registrate elaborately on Aukro. And all that three hours till the end of auction of this book (untill 3:00pm). At last I brought over the seller telling him it would be nothing complicated and „threw into“. The only one other puffer threw into too and that was his big mistake :-) – I only had to wait until 14:59:50 to throw into once more and The Hound was mine :-).  Book is beautiful illustrated by Adolf Born. /

Toto vydanie Psa baskervillského z r. 1997 v Albatros-e sa naozaj ťažko zháňalo. Prehľadala som na internete všetky mne známe aj neznáme antikvariáty u nás, aj v české a nič. Až som objavila ponuku na českej Auktro. Predávajúci mal ale zakliknuté „do zahraničia nie“. Aby som mu mohla položiť otázku „Ani na Slovensko?“, musela som sa komplikovane zaregistrovať na Aukro. A do konca dražby knihy ostávali 3 hodiny (do 15:00 hod). Nakoniec som ho presvedčila, že to nebude nič zložité a „prihodila“ som v aukcii, kde bola zatiaľ jediná ponuka. Hneď potom prihodil ten druhý, a to nemal robiť:-) – mne už ostalo len vyčkať do 14:59:50, aby som ešte prihodila a Pes bol môj :-). Knihu krásne ilustroval Adolf Born.

 

 

Rex Sout 1986 - 1975


Rex Stout is probably best known for his novels - about 50 - and stories  with privat detective Nero Wolfe. Why do I like his books? Of course because of good style, interesting ambiente, characters and plots etc... But what i like best - someone had written their household  is most likable  in America. And I agree, although four strange people - Nero Wolfe, Archie Goodwin, Theodore Horstmann and Fritz Brenner,  as years  went by they created one very pleasant family. Saul Panzer, Fred Durkin and Orrie Cather - privat detectives, who work for Wolfe occasionally belong to this family too. /

Rex Stout je známy hlavne svojimi románmi - okolo 50-timi a poviedkami so súkromným detektívom Nerom Wolfom. Prečo sa mi páčia jeho knihy? Samozrejme sú dobre napísané, je v nich zaujímave prostredie, postavy, zápletky atď... Ale čo sa mi páči najviac - niekto napísal, že ich domácnosť je najpríjemnejšou v Amerike. A ja súhlasím. Hoci v podstate štyria cudzí ľudia - Nero Wolfe, Archie Goodwin, Theodore Horstmann a Fritz Brenner, za tie roky vytvorili jednu veľmi príjemnú rodinu. Saul Panzer, Fred Durkin a Orrie Cather, súkromní detektívi, ktorí pracujú pre Wolfa príležitostne, tiež patria do rodiny.Books I have / Knihy, ktoré mám
The Doorbell Rang / U dveří zazněl zvonek - my favorite / moja NAJ
The Hand in the Glove / Ruka v rukavici
Double for Death / Vražda natřikrát
Black Orchids / Černé orchideje
Nero Wolfe, Fer-de-Lance / Zmija
Bitter End / Hořký konec
Frame-Up for Murder / Vražda s intrikami
Assault on a Brownstone / Nebezpečný úkryt
Murder by the Book / Vražedná kniha
The Silent Speaker / Hlas zo záhrobia
Gambit / Gambit
Homicide Trinity / Třikrát vražda
Before Midnight / Před půlnocí
Curtains for Three / Tři stažené opony
In The Red / Lahůdková vražda (with privat detective Tecumseh Fox)
Alphabet Hicks / Alphabet Hicks
On the Line / Oslava
The Forbidden Knight / Zapovězený rytíř

A Family Affair / Rodinná záležitost (rather awesome because of betrayal of someone intimate... /
                                                                dosť desivá kvôli zrade niekoho blízkeho ...)


Nero Wolfe and Archie Goodwin


Nero Wolfe
Genial privat fatty detective who lives in New York in old sand-stone house. Renowed gourmand - the best cook in New York Fritz Brenner cooks for him. Passional cultivator of orchids - four hours a day he spends in glass-house on the roof of his house where Theodore Horstmann - orchid expert helps him. Wolfe leaves his house rare in few occasions - to visit restaurant of his friend Marko Vukčić or if danger impends and he must look for cache. He solves his cases sitting on his made-to-measure chair, listening reports of his assistant Archie Goodwin and thinking.
Almost every case ends by meating of relevant persons, Wolfe's last hearings of suspects, his recap and conviction of guilty person. /

Geniálny, tučný súkromný detektív, žijúci v New Yorku, v starom pieskovcovom dome. Vychýrený gurmán - varí pre neho najlepší kuchár New Yorku Fritz Brenner. Vášnivý pestovateľ orchideí - štyri hodiny denne trávi v skleníku na streche svojho domu, kde mu pomáha expert na orchideje Theodore Horstmann.   Wolf opúšťa dom zriedkavo, iba vo výnimočných prípadoch - navštíviť reštauráciu priateľa Marka Vukčića, alebo keď hrozí nebezpečenstvo a treba hľadať úkryt. Prípady rieši sediac vo svojom na mieru vyrobenom kresle, počúva referáty svojho asistenta Archieho Goodwina a premýšľa.
Skoro všetky prípady končia stretnutím zainteresovaných osôb, Wolfovými poslednými výsluchmi, rekapituláciou a usvedčením páchateľa.

Archie Goodwin

Long-time assistent of Nero Wolfe, his "stoodge" in terrain, accountant, driver and bodyguard in one person. He lives with Wolfe in one household. He is about 30, tall, athletic and handsome. His long-time girl friend is Lily Rowan. Their relationships are not entirely clear, it is some of this free alliances. Archie is witty, effective, rather clever. They often poke fun at each other with Wolfe but against "the rest of world outside" they are unique. /

Dlhoročný asistent Nera Wolfa, jeho "poskok" v teréne, šofér, účtovník a telesný strážca v jednej osobe. Žije s Wolfom v spoločnej domácnosti. Má okolo 30, je vysoký športový typ, fešák. Má dhoročnú priateľku Lily Rowan, s ktorou má nie celkom ujasnený, taký ten voľný vzťah. Archie je vtipný, pohotový, celkom mu to myslí. Často sa s Wolfom podpichujú, ale voči "zvyšku sveta tam vonku" sú ale jednotní.

   

 

 

Ellery Queen


Ellery Queen
is pseudonym of two cousins Daniel Nathan, alias Frederick Dannay (1905 - 1982) and Manford Lepofsky alias Manfred Bennington Lee (1905 - 1971) for their detective fiction. At the same time is it fictional character of about 45 novels. /

Ellery Queen je pseudonymom dvoch bratrancov Daniela Nathana, alias Fredericka Dannaya (1905 - 1982) a Manforda Lepofského, alias Manfreda Benningtona Leea (1905 - 1971) pre ich detektívky. Súčasne je to fiktívna postava asi 45-tich románov.

Click on picture to read more / Klikni na obrázok a
čítaj viac
 

 

Calamity Town is my first book about Ellery Queen / Záhada troch listov je moja prvá s   Ellery Queenom.

 


Books I have / Knihy, ktoré mám
The Calamity Town / Záhada troch listov
The Halfway House / Přestupní stanice
The Chinese Orange Mystery / Záhada čínskeho pomaranča

The Murderer is a Fox / Vrahom je Fox
Ten Days' Wonder / Drama deseti dnů

Books I know / Knihy, ktoré poznám
The Roman Hut Mystery / Záhada rímskeho klobúka
The House of Brass / Mosadzný dom

Cat of Many Tails / Mačka s mnohými chvostami
The Greek Coffin Mystery / Záhada Grékovej rakvy


Ellery QueenEllery Queen is son of Inspector Richard Queen who works at New York police. Ellerys mother was daughter of a rich aristocratic family. In first novels Ellery is rather snobby and his mannerism is very noticeable. He is rich, doesnt need to work and he considers his help his father by solution of criminal cases only as hobby, besause he found them stimulating. As time went by his mannerism apeared only rarely and he became more human and emphatic.
Elley solves his cases by strength of his logic and calm intellect. But sometimes seem to me his final deductions as too long and he repeats them useless more times. /

Ellery Queen je synom Richarda Queena, inšpektora polície v New Yorku. Elleryho matka bola dcérou z bohatej aristokratickej rodiny. V prvých románoch vystupuje Ellery ako značný snob s výrazným manierizmom. Je bohatý, nemusí pracovať a svoju pomoc otcovi pri riešení kriminálnych prípadov považuje za hobby, ktoré ho stimuluje. Až behom času sa stáva ľudskejším a empatickým.
Ellery rieši prípady silou svojej logiky a chladného intelektu. Ale občas sa mi jeho záverečné dedukcie zdajú pridlhé a zbytočne viackrát zopakované.


 

Harry Kemelman 1908 - 1996Harry Kemelman was an American mystery writer and profesor of English. He is probably best known through his 12 Rabbi Small novels. One of them - Friday the Rabbi Slept Late, was made as TV adaptation  broadcast on NBC in 1976, starring Art Carney as Police Chief  Lanigan and Stuart Margolin as Rabbi Small.
A short-lived NBC TV series, Lanigan's  Rabbi, broadcasted in 1977, was based on the book series. Art Carney pjayed Chief Lanigan and Bruce Solomon  was Rabbi Small. /

Harry Kemelman bol americký spisovateľ detektívok a profesor angličtiny. Je asi najviac známy svojou sériou 12 románov o rabínovi Smallovi. Jeden z nich – Rabín v piatok zaspal, sa dočkal televíznej filmovej adaptácie NBC v r. 1976, s Artom Carneym v úlohe šéfa polície a Stuartom Margolinom ako rabínom Smallom.
Podľa predlohy ostatných románov natočili v NBC krátko trvajúci seriál Laniganov rabín, vysielaný v r. 1977.   Art Carney ostal ako šéf polície, rabína Smalla hral Bruce Solomon.

 

Books I have / Knihy, ktoré mám
Friday the Rabbi Slept Late / Rabín v pátek zaspal
Sunday, the Rabbi Stayed Home / V neděli zůstal rabín doma

It's a pitty, but more books were by us not published till now. / Je to škoda, ale viac kníh u nás doteraz nevyšlo.

 
      
Stuart Margolin                    Art Carney                     Bruce Solomon  Art Carney

The  hero of the books, David Small, is the unconventional leader of the Conservative Jewish congregation in the fictional suburban Massachusetts  town of Barnard's Crossing. Rabbi Small has wisdom, an unerring sense of Jewish tradition. This can at times put him at odds with the Jewish community when he believes that they are seriously deviating from Judaism. He has all the good qualities of a detective sharpened by his Talmudic training, which enables him to see the “third side” of a problem. He is a devoted husband to his wife Miriam. Small's logic, learned from theTalmud, plays an important part in the plots. Among other characters is Hugh Lanigan, the Catholic local police chief, and the two friends often discuss religion over a cup of tea. Even these interesting discussions I like most. Small has many troubles with his congregation and he is constantly at odds with at least one of its powerful members, usually the Temple President at the time.
In first book of series Friday the Rabbi Slept Late the body of a young woman is found on the grounds of the Temple. The woman had been strangled and Rabi became suspect because of victims hand bag found in his car.

(source: wikipedia) /

Hrdina kníh David Small je nekonvečným vodcom konzervatívnej židovskej kongregácie na fiktívnom predmestí Barnard's Crossing mesta Massachusetts. Rabín Small je obdarený múdrosťou a neomylným zmyslom pre židovské tradície. To ho často privádza do konfliktov so židovskou komunitou, ak má pocit, že sa odkláňajú od judaizmu.  Svojej žene Miriam je oddaným manželom. Small má, vďaka tréningu podľa Talmudu, všetky kvality dobrého detektíva, ktoré mu umožňujú vidieť aj “tretiu stranu” problému.  Jeho schopnosť  logického myslenia, ktorému ho naučil Talmud,  hrá dôležitú úlohu v zápletkách. S priateľom, katolíckym šéfom polície Hughom Laniganom, často  diskutuje pri šálke čaju o náboženských otázkach. Práve tieto zaujímavé diskusie mám najradšej. Small má so svojou kongregáciou veľa problémov a konfliktov s tými najmocnejšími členmi, zvyčajne rovno s prezidentom Templu.
V prvej knihe série Rabín v piatok zaspal sa na pozemkoch Templu nájde telo mladej uškrtenej ženy. Rabín upadne do
podozrenia, pretože jej kabelka sa nájde v jeho aute, ktoré nechal cez noc na parkovisku Templu.
(zdroj: wikipedia)

             

          Janet Margolin                  Art Carney   Bruce Solomon
           Miriam Small                     Lanigan        David Small

Series Lanigan's Rabbi had only 5 episodes / Seriál Laniganov rabín mal iba 5 epizód:

 • Lanigan's Rabbi / Laniganov rabín - pilot
 • Corpse of the Year / Telo roka
 • The Cadaver in the Cutter / Chaos s mŕtvolou
 • Say It Ain't So, Chief / Povedzte, že to nie je pravda, šéfe
 • In Hot Weather the Crime Rate Soars / V horúčave stúpa zločinnosť

I'm sorry but I couldn't find on web any video show  from series, neither from film. Not even DVD to buy. I will try more ... / Je mi ľúto, ale nemohla som nájsť na internete žiadnu ukážku videa zo seriálu ani z filmu. Ani len DVD na predaj.  Budem to ešte skúšať ...
 

Patrik Quentin


Hugh Callagham Wheeler       Richard Wilson WebbPatrick Quentin
(or Quentin Patrick) are pen names of Hugh Callagham Wheeler (1912 – 1987), Richard Wilson Webb (1901 – 1966), Martha Mott Kelly (1906-2005) and Mary Louise White Aswell (1902 – 1984), under these names they wrote detective fiction. Most of stories were written by Webb and Wheeler or by Wheeler alone.
Their recurring characters are Peter Duluth is Broadway director and amateur sleuth World War II veteran and recovering alcoholic who, with his wife Iris - beautiful actress, always seems to stumble across murders, Inspector Timothy Trant of the New York Police, a Princeton-educated dandy whose remorseless investigations often seem to be aimed at some innocent person before he reveals his real target. I would qualify Patrick Quentin as champion og thrill and of seemingly hopeless cases and dead end situations – main hero is always suspect, always quiltless, offten on escape for police and it seems to be unable to prove his innocence.  Very markant is it  e.g. in The Man in the Net, where main character literally runs for his life.
I like these stories very much because of unbelievable trill till the end and very good psychological description of characters. /

Patrick Quentin (alebo Quentin Patrick) je pseudonym pre  Hugha Callaghama Wheelera (1912 – 1987), Richarda Wilsona Webba (1901 – 1966), Marthu Mott Kelly (1906-2005) a Mary Louise White Aswell (1902 – 1984), pod ktorým písali detektívky. Väčšinu napísali Webb s Wheelerom, alebo Wheeler sám.
Opakovane sa v nich stretávame s Petrom Duluthom, riaditeľom divadla na Broadwayi a amatérskym detektívom, s jeho ženou Iris - krásnou herečkou a zdá sa, že neustále "zakopávajú" o vraždy. Inšpektor New Yorkskej polície Timothy Trant, odchovanec Princetonu a dandy, nemislosrdne ide za stopou, často sa zdá, že si zasadol na nevinnú osobu, až kým na záver neodhalí skutočného páchateľa. Patricka Quentina by som označila za majstra napínáku a beznádejnýchprípadov a bezvýchodiskových situácii - hlavný hrdina je vždy podozrivý, vždy nevinný, často na úteku pred políciou a zdá sa, že nemôže dokázať svoju nevinu. Veľmi markantné je to napr.  v Mužovi v osídlach, kde hlavný hrdina doslova beží o život.
Príbehy sa mi veľmi páčia kvôli neuveriteľnému napätiu až do konca a veľmi dobrým psychologickým sondám do mysle postáv.


click on picture and read more / klikni na obrázok a čítaj:
My first book The Green Eyed Monster / moja prvá kniha Zelenooká stvůra
Andrew Jordan
loved his pretty wife Maureen very much although little indications in her presence called out jealous in him. Once he came home and found her dead - shot with his own gun. Gradually he stayed in suspicion because of good motive and occasion. There is no other way - to rescue himself he tried to find real murderer. It is fascinating to follow how the picture of dead Maureen changes - in according to who and when speaks about her - from loving woman to green-eyed monster. Marking "Green-eyed Monster" itself means - in my opinion - as well quotation from Shakespear's Hamlet and eloquent description of Maurren too. /
Andrew Jordan veľmi miluje svoju krásnu ženu Maureen, hoci drobné náznaky v jej správaní v ňom vyvolávajú žiarlivosť. Jedného dňa sa vráti domov a nájde ju mŕtvu - zastrelenú jeho vlastnou zbraňou. Postupne sa stáva podozrivým, pretože mal motív aj príležitosť. Ak sa chce zachrániť, neostáva mu nič iné, len pokúsiť sa vypátrať skutočného vraha. Je fascinujúce sledovať, ako sa obraz Maureen mení - v závislosti od toho kto a kedy o nej rozpráva - z milujúcej manželky na zelenooké monštrum. Označenie "Zelenooké monštrum" samotné je - podľa mňa - jednak citáciou zo Shakespearovho Hamleta a zároveň výstižné ozačenie Maureen.


Books I have / Knihy, ktoré mám
as Patrick Quentin

A Puzzle for Fools / Záhada pro blázny
Puzzle for Players / Záhada pro herce
Puzzle for Puppets / Záhada pro loutky
Puzzle for Friends / Záhada pro zloduhy
Black Widow / Záhada pro černou vdovu
My Son, the Murderer / Môj syn vrah
The Man with Two Wives / Mé dvě ženy - my 2. TOP
The Man in the Net / Muž v osidlech
The Green-eyed Monstre / Zelenooká stvůra - my 1. TOP / podľa mňa najlepšia
Shadow of Guilt / Stín viny
Suspicious Circumstances / Podezřelé okolnosti
Death for Dear Clara / Smrt pro drahou Claru
The Wife of Ronald Sheldon / Manželka Ronalda Sheldona
Death Gous to School / Smrt ve škole
Run to Death / Do náruče smrti


as Quentin Patrick
Cottage Sinister / Besídka hrůzy
Death in Bermuda / Smrt na Bermudách
The Crindle Nightmare / Děsivé noci v Grindle

Some film adaptations:

 • Black Widow was filmed as Black Widow 1954
 • Puzzle for Puppets filmed as Homicide for Three 1948
 • Man in the Net filmed as The Man in the Net 1959
 • Puzzle for Friends filmed filmed as Strange Awakening 1958 /

Niektoré filmové adaptácie:

 • Čierna vdova - film Čierna vdova 1954
 • Záhada pre bábky - film Vražda pre troch 1948
 • Muž v osídlach - film Muž v osídlach 1959
 • Záhada pre priateľov - film Podivné prebudenie 1958

The Man in the Net / Muž v osídlach - Trailer


Strange Awakening - show / Podivné prebudenie - ukážka (based on Puzzle for Friends/podľa Záhada pre priateľov)


 
Chech TV made some good adaptations, e.g. / Česká televízia vyrobila niekoľko vydarených adaptácií, napr.:
           Click on picture to enlarge it / Pre zväčšenie kliknite na obrázok:
 • The Wife of Ronald Sheldon r. 2001/ Manželka Ronalda Sheldona r. 2001
 • Polední žár r. 1997 (High-noon Heat) - after The Man with Two Wives / podľa Mé dvě ženy

   

Ukážka z TV inscenácie "Polední žár" (1997)
 

 

  

My "One Book Hits" / Moje "Hity jednej knihy"

12. Jun 2012
You can find here my  reviews of authors, of whom I have the only one book - more wasn't published here by us, or I didn't find more, or I didn't investigate for more. I've found them (or else my parents) all in diverse antiquarian bookshops, we have them ages and I love them. Here they are: /
Tu nájdete moje recenzie autorov, od ktorých mám jedinú knihu - viac u nás nebolo vydaných, alebo som viac nenašla, alebo som viac nepátrala. Našla som ich (alebo ešte moji rodičia) všetky v rôznych antikvariátoch, máme ich už dlhé roky a mám ich veľmi rada. Tu ich máte:

Eduard Fiker 1902 - 1961

Eduard Fiker was Czech prosaist, translator and screen writer. He studied mechanical and electrotechnical engineering, languages and music (for a time he was violinist in theatre), since 1938 to 1942 he was chief editor of Rozruch, he was editor, later he works as screen-writer by civil film and foot-loose writer. /

Eduard Fiker bol český prozaik, dramatik, prekladateľ a scenárista. Študoval strojné a elektrotechnické inžinierstvo, jazyky a hudbu (istú dobu bol huslistom v divadle), od roku 1938 do roku 1942 bol šéfredaktorom Rozruchu, bol redaktorom, neskôr pracoval ako scenárista štátneho filmu a spisovateľ na voľnej nohe.

Patnáct zlatých vlasů / Fifteen Golden Hairs (1941)
Story is located in Lousiana, in family of Dance – descents of great southern planter. Thomas Dance finds in notebook of his grandfather indicia of existence of family treasure. Great grandfather of Thomas hide it away during American Civil War, on the day of invasion of Yankees into Badeith – their family residence. Grandfather was only 4-years-old, so his memories of 6 signs determinig location of treasure could be not  accurate. Logarithmus Lewis Cirne, former police officer, is hired by Thomas Dance to help with investigation. Timing of their arrival on Badeith is not exactly happy – news about sudden death of  father of Thomas welcomes them. Soon L. L. Cirne is involved, almost against his will, into investigation of two murders by strong brazil poison. There are many suspects, especially George Dance, the doctor who concerned with toxicology. L. L. Cirne seems to be much more competent and prompt as local investigators, step by step he wins their credence and reverence, so as he can at the end successfully solve the case.
This was one of my first detective stories I’ve read, and I can still remember how afraid I was by reading about blue skin of victims./
Príbeh sa odohráva v štáte Lousiana, v rodine Danceovcov - potomkov veľkého južanského plantážnika. Tomáš Dance nájde v zápisníku svojho starého otca indície svedčiace o existencii rodinného pokladu. Ukryl ho Tomášov prastarý otec v čase občianskej vojny Juhu proti Severu, a to v deň vpádu Yankeeov na Badeith - ich rodinné sídlo. Starý otec mal vtedy iba 4 roky, preto jeho spomienky na 6 znamení určujúcich polohu pokladu nemusia byť presné. Tomáš Dance najme Logarithma Lewisa Cirneho, bývalého policajta, aby mu s hľadaním pomohol. Príchod na Badeith si nenačasujú práve najšťastnejšie – Tomáša privíta smutná správa o náhlom úmrtí jeho otca. Skoro na to je L. L. Cirme vtiahnutý, temer proti svojej vôli, do vyšetrovania dvoch vrážd prudkým brazílskym jedom. Podozrivých je veľa, hlavne Tomášov brat, lekár George Dance, ktorý sa venuje toxikológii. L. L. Cirne sa prejaví ako oveľa schopnejší a pohotovejší, než miestni vyšetrovatelia, postupne si získa  ich dôveru a obdiv, až nakoniec dovedie vyšetrovanie k zdárnemu koncu.
Táto kniha bola jednou z prvých detektívok, ktoré som čítala a dodnes si pamätám, ako som sa bála pri čítaní o namodralej pokožke obetí jedu.                                                                                                                                                       added /  pridané: 12.07.2012

 

Maria Lang 1914 - 1991

Maria Lang is the pen name of Swedish author of crime fiction Dagmar Lange. She was one of the first detective novelist in the Sweden language and her books made the genre popular in Sweden. Lange wrote about 40 detective novels, most of them are set in fictional town Skoga, based on her home town Nora. She was one ot the 13 origin members of Swedish Crime Writer's Academy fouded in 1971. /

Maria Lang je pseudonymom švédskej autorky detektívok Dagmar Lange. Bola jednou z prvých švédsky píšúcich autorov a jej knihy spopularizovali tento žáner  vo Švédsku. Lange napísala okolo 40 detektívok, väčšina sa odohráva vo fiktívnej Skoge, ktorej vzorom bolo jej rodné mesto Nora. Bola jednou z 13-tich zakladateľov Švédskej akadémie autorov detektívok, založenej v r. 1971.

Kráľ Konvalinka z krovia / Kung Liljekonvalje av dungen / King Lilly-of-the-valley from the Bush (1957)
Commisar of Stockholm Police Christer Vijk is coming to his born town Skoga to the wedding of Anneli – goddaughter of his mother. Some few days before her wedding with wealthy enterpriser disappears Anneli mysteriously in flower shop, where she comes to see her wedding bunch made of lily-of-the-valleys. Resultless search by which Vijk helps to local investigators, changes a day after unhatched wedding, when dead Anneli is found on strand by her house, into investigation of murder. There are many suspects, investigators detect a net of complicated relationships and mainly egotistic interests of some of involved persons, which issued into such a horrible end... /
Komisár štokholmskej kriminálky Christer Vijk prichádza do svojej rodnej Skogy na svadbu Anneli - krstnej dcéry jeho matky. Pár dní pred svadbou s bohatým podnikateľom Anneli záhadne zmizne z kvetinárstva, kam zašla pozrieť svoju svadobnú kyticu z konvaliniek.  Bezvýsledné pátranie po zmiznutej, v ktorom miestnym vyšetrovateľom pomáha aj Vijk, sa deň po neuskutočnenej svadbe, kedy nájdu Anneli mŕtvu na brehu jazera pri jej dome, zrazu mení na vyšetrovanie vraždy. Podozrivých je viac, na svetlo sa postupne vynára sieť zložitých vzťahov a hlavne sobecké záujmy niektorých zúčastnených, ktoré viedli k tak strašnému koncu...


Vic Suneson 1911 - 1975


Vic Suneson is the pen name of Sune Viktor Lundquist. He was born in Stockholm and he has studied King’s Technical Institute. But with title of engineer he threw himself on detective fiction – he wrote about 30 novels. His favorite characters are commisar O.P. Nillson and commisar Kjyll Myhrman. Under his own name wrote Sune Lindquist historical and social-critical novels. /
Vic Suneson je pseudonymom Sune Viktora Lundquista. Marodil sa v Stockholme, kde vyštudoval Královský technický inštitút. S titulom inžiniera sa ale hneď vrhol na písanie detektívok – napísal vyše 30 románov. Jeho obľúbenými postavami boli komisár O.P. Nillson a komisár Kjell Myhrman. Pod vlastným menom písal Sune Lindquist historické a sociálno-kritické romány.

V mlze / I dimma dold / (Hidden in the Fog) (1951)
Setting of the story is Stockholm of 50-ties last century, the main plot is mysterious  „double death“ of ravenous and wretchless businessman Walter Willding. Commisar Kjell Myhrman realises that it‘s not a simple murder or homicidal attempt, as it seems to be at the beginning after witness of Willding‘s wife Lora. Many an annoying facts are uncovered during interrogating and confrontation of all involved persons  of family and acquaintance circle.
The book is very well written, very thrilling, especially in prelusion, where Lora, assuming she shot her husband, is fugitive and  fully without resources and identity papers she drags on for a while and knows people of completety different collegium from the one she lives in... /
Dej sa odohráva v Stockholme 50-tych rokov minulého storočia. Hlavnou zápletkou je záhadná „dvojnásobná smrť“ Waltera Willdinga, dravého a bezohľadného obchodníka. Komisár Kjell Myhrman zistí, že nejde o prostú vraždu, či pokus o vraždu, ako sa na začiatku zdá z výpovede Willdingovej ženy Lory. Počas vypočúvania a konfrontácie všetkých zúčastnených z okruhu rodiny a známych vyjde najavo nejedna nepríjemná pravda.
Kniha je veľmi dobre napísaná, veľmi napínavá, obzvlášť v úvodnej časti, kde je Lora Willdingová, v domnení, že zastrelila svojho muža, na úteku, celkom bez prostriedkov a osobných dokladov  sa nejaký čas pretĺka životom a spoznáva ľudí z úplne iných sociálnych vrstiev, než v akej sama žije...
                                                                                                                             

In 1953 the book was filmed in Sweden as "I dimma dold" (Hidden in the Fog), screenplay by Vic Suneson, director Lars-Eric Kjellgren. /

V 1953 bola kniha sfilmovaná vo Švédsku, pod názvom "Ukrytá v hlme", scenár napísal Vic Suneson, réžia Lars-Eric Kjellgren.


       Georg Rydeberg                    Eva Henning              Sven Lindberg
      as Walter Willding               as Lora Willding           as Kjell Myhrman                                                             added / pridané: 16.07.2012

 

Emma Lathen

Emma Lathen is the pen name od two American detective novelists: an economist Mary Jane Latsis (1927 - 1997) and economy analyst Martha Henissart (1929). They wrote 24 novels udner this pen name. The authors have distinctive talent for writing clearly ant entertainingly about complicated financial intrigues and bussines matters. /

Emma Lathen je pseudonymom dvoch amerických autoriek detektívok: ekonómky Mary Jane Latsis (1927 - 1997) a ekonómky-analytičky Marthy Henissart (1929). Pod týmto pseudonymom napísali 24 románov. Autorky majú osobitý talent písať zrozumiteľne a zábavne o
komplikovaných finančných intrigách a obchodných záležitostiach.
(I'm sorry, but I didn't find on web any photo of these two ladies. / Je mi ľúto, ale nenašla som žiadnu fotku týchto dvoch dám na webe.)

Kuře k večeři / Murder to Go (1969)
Setting of the story is succesfull  „Chicken Tonight“ restaurant chain, which deliver chicken foods to households all through the USA. The boom of chain is abruptly stopped by unknown criminal, who poisons dressing of favorite „Chicken Mexicali“.  Soon happends mass poisoning, even death and sequent closing of particular branches of „Chicken“. Bank Sloan Guaranty Trust has it’s own finantial interest on „Chicken“, that’s why John Putnam Thatcher, vice president of the bank, joins investigation.  To avoid  bankruptcy for „Chicken“ and lost of 12 million dollar credit for Sloan Trust  racing with time starts. It’s fascinating to follow investigators of National Health Bureau and police in action and „amateur“ investigations of Thacher and his moneymen colleagues... /
Príbeh sa odohráva v prostredí úspešného reťazca reštaurácií „Kura na večeru“ , ktoré dodávajú jedlá z kuraťa do domácností po celých USA. Vzostup reťazca je náhle zastavený neznámym páchateľom, ktorý otrávi omáčku k obľúbenému „Kuraťu Mexicali“. Čoskoro dochádza k hromadným otravám, dokonca k úmrtiam a  k postupnému zatváraniu pobočiek „Kuraťa“. Banka Sloan Guaranty Trust má na sieti „Kuraťa“ svoj finančný záujem, preto sa do vyšetrovania zapojí aj John Putnam Thacher, viceprezident banky. Začínajú preteky s časom, aby sa zabránilo krachu firmy a Thacherova banka neprišla o svoj 12 miliónový úver.  Je fascinujúce sledovať vyšetrovateľov  z Úradu národného zdravia a polície v akcii, aj „amatérske“ pátranie Thachera a jeho kolegov finančníkov...

 

Jenny Berthelius 1923

Jenny Berthelius is Swedish detective novelist. After studying of history of literature, theatre and film she was for a short time French interpreter. After WW II she came to France as journalist, where she lives till now-a-days in small town Arles. She wrote her first detective novel Mördarens ansikte (Face of Death) in 1968. /

Jenny Berthelius je švédskou autorkou detektívok. Po štúdiu histórie literatúry, divadla a filmu pracovala krátko ako francúzska tlmočmíčka. Po skončení druhej svetovej vojny prišla ako novinárka do Francie, kde žije dodnes v malom meste Arles. Svoju prvú detektívku  Mördarens ansikte  (Tvár smrti) napísala v roku 1968.

Abeceda strachu - tu som mala šťastie - kniha obsahuje dva príbehy / ABC of Fear - here I had luck - book contains two stories: 
                                Abeceda hrůzy / Skräckens ABC (1974) / ABC of Fear
                                Muž s kosou / Mannen med lien (1970) / The Man with Hook

Muž s kosou / Mannen med lien (1970) / The Man with Hook
Almost unreal idyl of Judy and her two daughters – eleven year old twins during their summer holidays in cottage is broken by coming - like a dumb reproach - of Nen – niece of Judy. Ten year old girl  convalesce from serious head injury (we come to know only  by sequel about cause of injury) is bashful, tongue tied and Judy, otherwise very friendly and open,  can hardly find the way to her. Only coming of Stefan, husband of Judy and uncle of Nen, releases feeling a bit. Judy’s friend Lilly-Ann falls out with her friend David and moves away to Malmö, then strange affairs happend – Nen sleeps wrong – she wake up in the night screaming due to the fear, her favorite sweater and big kitchen knife are lost, Judy realises that Lilly-Ann never came to Malmö, Nen disappears suddenly and Lilly-Ann is found murdered near by Judy’s cottage ... Only now commisar Paul Sanger enters the stage ...
I like this detective story very much becease of her great depicing of feeling – from idylic to tense, strange to horror and because of wonderful describe of temperament of particular characters. /
Až neskutočnú idylku Judy a jej dvoch dcér – 11-ročných dvojčiat počas letných prázdnin na chate naruší ako nemá výčitka príchod Judyinej netere Nen. Desaťročné dievčatko sa zotavuje po ťažkom zranení hlavy (až postupne sa dozvedáme o pôvode zranenia), je plaché, zakríknuté a Judy, inak veľmi priateľská a otvorená, sa s ním len ťažko zbližuje. Až príchod Stefana, manžela Judy a strýka malej Nen, trochu uvoľní atmosféru. Judyina priateľka Lilly-Ann sa poháda so svojím priateľom Davidom a odchádza do Malmö, potom dochádza k čudným udalostiam – Nen zle spáva a budí sa v noci s krikom a strachom, stratí sa jej obľúbený svetrík a a z kuchyne veľký nôž, Judy zistí, že Lilly-Ann do Malmö nikdy nedorazila, malá Nel náhle zmizne a Lilly-Ann objavia zavraždenú nedaľeko Judyinej chaty ... Až vtedy prichádza na scénu komisár Paul Sanger ...
Túto detektívku mám veľmi rada pre jej úžasné stvárnenie atmosféry  - od idylickej po napätú, tajomnú až hororovú a pre skvelé vystihnutie charakterov jednotlivých postáv.

Abeceda hrůzy / Skräckens ABC (1974) / ABC of Fear
Writer of crime fiction Vera is coming to her cottage, to write here her new novel. Soon she became mysterious package, unknown author sends her his manuscript – main character of the story is in gallery fascinated of the picture of Veronica, after distressful searching he find model, but meeting her and mainly events after it  don’t  respond to his images.... By reading of manuscript Vera realises that the story ever more reminds her on events of her own life, as if author presses her to call to mind who was the „fatal“ man in her life. Additionally Vera starts to feel constraint and lonesome in her own cottage, her car doesn’t start, phone has no signal, strange and mysterious sounds around her cottage wake her in the night, she is frighten out of the letter in which unknown man announces visit... Mysterious death is happend in forest nearby and commisar Paul Sanger is coming.
The moment when Vera at last calls to her mind who was her „fatal“ men and what was meeting him, is actually surprising point of  the whole story... /
Spisovateľka detektívok Vera prichádza na chatu, aby tu napísala svoj nový román. Čoskoro dostáva záhadnú obálku, neznámy autor jej posiela na posúdenie rukopis - hrdinu príbehu očaril v galérii obraz Veroniky, po strastiplnom hľadaní modelku nájde,  ale stretnutie a hlavne udalosti po ňom neprebehnú podľa jeho predstáv...  Pri  čítaní rukopisu Vera zisťuje, že príbeh stále viac pripomína udalosti z jej vlastného života, akoby ju pisateľ nútil rozpamätať sa, kto bol tým „osudovým“ mužom v jej živote.  Navyše sa Vera začína vo vlastnej chate cítiť stiesneno, osamelo, jej auto záhadne odmietne naštartovať, telefón nemá signál, budia ju tajomné zvuky okolo jej chaty a vyplaší ju tajomný list ohlasujúci návštevu neznámeho... Dochádza k záhadnému úmrtiu v blízkom lese a prichádza komisár Paul Sanger.
A chvíľa , keď si Vera konečne spomenie na svojho „osudového“ muža a na stretnutie s ním, je skutočne prekvapivou pointou celého príbehu...


 

Jean Potts 1910 - 1999

Jean Potts, an American journalist and mystery writer who was best known for her skill at depicting personalities and provincial American life. Characterization was perhaps her strongest suit, and she was especially good with her small-town, middle-American settings. Jean Potts was born in St. Paul, Neb., which had a population of 1,700 five decades ago. She attended Nebraska Wesleyan University, and was a journalist in her home state before becoming a freelance writer in New York. /

Jean Potts, americká novinárka a spisovateľka detektívok, je asi najznámejšia svojou schopnosťou stvárnenia osobností provinčného amerického života. Charakteristiky boli asi jej najsilnejšou stránkou, obzvlášť dobre poznala pomery stredo-amerického malomesta. Jean Potts sama pochádzala zo St. Paul Neb., ktorý mal pred 50-timi rokmi 1700 obyvateľov. Navštevovala Wesleyanskú univerzitu v Nebraske, a kým sa stala spisovateľkou na voľnej nohe v New Yorku, bola novinárkou v rodnom meste


Svědectví druhého svícnu / Go, Lovely Rose (1955)
Rachel is some few years away from her home town Coreywille, when her brother Hartley calls her a message. Their hated houskeeper Rose Henshaw, who after death of their mother cares about their household and devastated their childhood and after testament of their fathers she could live till her death in their house, is dead. She was killed by fall on steps to basement in their house. It could stay an accident, but young new doctor „Doc“ Craig took the place of the old one just in this case. Suddenly Rachel, Hartley and his girl friend Bix find themselves in the middle of murder investigation, Hartley cannot remember what he did in time of murder, so he becomes the main suspect... Rose was actually no local favorite, even she gather dirty secrets to blackmail, that’s why Rachel - to clean her brother - starts  with „Doc“ her own investigation of other motives and possible perpetrator and they uncover net of intrigue, hypocrisy an lies of smalltown... /
Rachel je už pár rokov preč z rodného mesta Coreywille, keď dostane telefonickú správu od svojho brata Hartleyho. Ich nenávidená gazdiná Rose Henshaw, ktorá im po smrti ich matky viedla domácnosť a obom ničila detstvo a podľa testamentu ich otca mohla doživotne bývať v ich dome,  je mŕtva. Zabila sa pri páde zo schodov do pivnice v ich dome. Mohlo sa to brať ako nehoda, nebyť toho, že starého doktora práve vtedy zastupoval nový lekár v meste „Doc“ Craig. Zrazu sa Rachel s Hartelym a jeho priateľkou Bix ocitnú uprostred vyšetrovania vraždy,  Hartley si nemôže spomenúť, čo robil v čase vraždy a stáva sa  hlavným podozrivým... Rose ale rozhodne nebola miestnym favoritom, dokonca zbierala špinavé tajomnstvá a vydierala, a preto sa Rachel, v snahe očistiť brata, spolu s „Docom“ púšťajú do vlastného pátrania po iných motívoch a možných páchateľoch a odhaľujú sieť intríg, pretvárky a lží malomesta...

 

Patricia Moyes 1923 - 2000

Patricia Moyes was British writer and screen-writer. In 1946 she was  hired as technical assistant on Peter Ustinov’s film School for Secrets, then  she became personal assistant of him for 8 years. Her mystery novels feature DCI Inspector Henry Tibbett. One of them, "Who Saw Her Die" was nominated for an Edgar Allan Poe Award in 1971. She also wrote several juveniles and short stories. /

Patricia Moyes bola britskou spisovateľkou a scénaristkou. V r. 1949 ju Peter Ustinov najal ako technickú asistentku k natáčaniu jeho filmu Škola tajomstiev, potom sa na 8 rokov stala jeho osobnou asistentkou. Jej detektívky predstavujú detektíva šéfinšpektora Henry Tibbetta. Jedna z nich "Who Saw Her Die" bola nominovaná v r. 1971 na cenu Edgara Allana Poea. Napísala aj veľa poviedok a kníh pre mládež.

Vražda podle módy / Murder a la Mode (1963)
Fashion magazine Style is just finishing up their great issue featuring the latest fashions from Paris The staff of magazine debate late into the night about which photographs to feature, at last they are ready an leave and now it  is Helen’s task to get the chaos they left  in form acceptable for printing. What a shock when her dead body is found in her office next morning, her work only halfway done. DCI Henry Tibbett  has to face unknown world of fashion and uncovers by sequel under blanket of all its mannerism, caprice and folly  sophisticated system of stealing latest Paris models.  His niece, model Veronica, seems to be a good helper by investigation... /
Módny časopis Štýl finišuje s prípravami veľkého vydania čísla s najnovšou módou z Paríža.  Redaktori časopisu debatujú dlho do noci, ktoré fotografie by sa mali uverejniť, nakoniec sú hotoví a odchádzajú. Teraz je na Helene, aby chaos, ktorý po sebe zanechali, previedla do formy prijateľnej do  tlače. Aký šok, keď ju ráno nájdu mŕtvu v jej kancelárii a jej práca nie je dokončená. Detektív šéfinšpektor Henry Tibbett musí čeliť novému, neznámemu prostrediu módy a postupne odkrýva pod plachtou všetkého toho manierizmu, rozmarov a pochabosti rafinovaný systém krádeží parížskych modelov. Zdá sa, že jeho neter, modelka Veronika, bude dobrou pomocníčkou pri vyšetrovaní.

 

Josephine Tey 1896 - 1952

Josephine Tey was a pseudonym used by Elizabeth Mackintosh a Scottish author best known for her mystery novels. She also wrote as Gordon Daviot, under which name she wrote plays with an historical theme. Tey wrote 5 detective novels with Scotland Yard  Inspector Alan Grant and 3 stand-alone novels – detective is there only as minor character. The Franchise Affair belongs to these ones. /

Josephine Tey bol pseudonym Elizabeth Mckintosh, škótskej autorky, najviac známej svojimi detektívkami. Pod menom Gordon Daviot písala drámy s historickou tematikou. Tey napísala 5 detektívok s inšpektorom Scotland Yardu Alanom Grantom a 3 detektívky bez detektíva, kde hrá Grant len vedľajšiu rolu. Skandál v Milfordu patrí k tejto skupine.
 
Skandál v Milfordu / Frenchise Affair (1948)
Robert Blair is lawyer in small town Milford and he lives so groovy and comfortable life that one call of Marion Sharp who applies for lawyer's help could at first catch him short very much. Sixteen-year-old war orphan Betty Kane namely accused Marion and her mother of kidnapping,  beating her and holding her against her will in their house Frenchise as servant girl. After acquaintance with Marion and her mother Blair is disposed to believe in absurdity of accusation, but yellow press get hold of the case and small town is disposed to believe in written. In addition evidence of Betty Kane is so compelling, she knows such a details of garden behind high fence and inside of house (although Marion knows she was never there), that at last both accused wait law suit. Till then is only Blairs task do realise what actually happend with Betty Kane in those incriminate days... /
Robert Blair je právnikom v malom mestečku Milford a žije v tak zabehaných a pohodlných koľajach, že ho v prvej chvíli veľmi zaskočí telefonát Marion Sharpovej, žiadajúcej o právnickú pomoc.  Vojnová sirota, 16-ročná Betty Kaneová totiž obvinila Marion a jej matku z toho, že ju uniesli, zbili a  držali proti jej vôli v ich dome Frenchise ako slúžku. Keď  sa Blair  zoznámi  s Marion a jej matkou,  je ochotný uveriť v absurdnosť obvinenia, prípadu sa ale zmocní bulvárny plátok a mestečko je ochotné veriť tomu, čo je na papieri. Navyše výpoveď Betty je taká presvedčivá, pozná do takých detailov záhradu za vysokým plotom, aj vnútorné zariadenie domu (hoci Marion vie, že tam nikdy nebola), že obvinené nakoniec čaká súdny proces. Dovtedy je len na Blairovi, aby zistil, čo sa s Betty Kaneovou skutočne stalo v inkriminované dni...


Now I've found that book was filmed in 1951 / Zistila som, že kniha bola sfilmovaná v r. 1951:

From left / Zľava: Michael Denison as Robert Blair, Dulcie Gray as Marion Sharpe, Majrorje Fielding as Mrs. Sharpe and Ann Stephens as Betty Kane. (I couldn't find latest photo of her.../ nenašla som fotku, kde je staršia...)

 


The third film adaptation is from 1988 / Tretia filmová adaptácia je z r. 1988.
Click on picture to see show on YT / Klikni na obrázok a pozri ukážku na YT

Patrick Malahide as Robert Blair

 

Joanna McCallum as Marion Sharpe 

 

 


Rosalie Crutchley as Mrs. Sharpe


Kate Emma Davies as Betty Kane (couldn't find photo / nenašla som fotku...)


Vrah či oběť / The Daughter of Time (1951)
I added this book on recommendation of Věra (21.9.2012 in my Guest Book). / Pridala som túto knihu na doporučenie Věry (21.9.2012 v Knihe návštev).

Alan Grant, Scotland Yard Inspector (a character who also appears in five other novels by the same author) is confined to bed in hospital with a broken leg. Bored and of restless mind, he becomes intrigued by a reproduction of a portrait of King Richard III brought to him by a friend. He prides himself on being able to read a person's character from his appearance, and King Richard seems to him a gentle and kind and wise man. Why is everyone so sure that he was a cruel murderer? With the help of friends and acquaintances, Alan Grant investigates the case of murder of two Princes - nephews of King Richard III - in the Tower. Grant spends weeks pondering historical information and documents with the help of an American researcher for the British Museum. Using his detective's logic, he comes to the conclusion that the claim of Richard being a murderer is a fabrication of Tudor propaganda, as is the popular image of the King as a monstrous hunchback.
Further, the book explores how history is constructed, and how certain versions of events come to be widely accepted as the truth, despite a lack of evidence.
The book was voted for greatest mystery novel of all time by the Crime Writers' Association in 1990.  /

Alan Grant, inšpektor Scotland Yardu (postava z piatich iných románov autorky) leží v nemocnici so zlomenou nohou. Znudený a nespokojný dostáva od priateľa nástrahu v podobe reprodukcie portrétu kráľa Richarda III. Grant sa pýši schopnosťou vyčítať charakter osoby z jej vzhľadu a kráľ Richard mu pripadá ako jemný, láskavý a múdry muž. Prečo sú všetci tak presvedčení, že je to krutý vrah? S pomocou priateľa a známych začne Grant vyšetrovať prípad vraždy dvoch princov - synovcov kráľa Richarda III - v Toweri. Strávi týždne premýšľaním o historických údajoch a dokumentoch. Pomáha mu americký vedec z Britského múzea. Logickou detektívnou úvahou prichádza Grant k záveru, že obvinenie Richarda z vrážd je produktom propagandy Tudorovcov, keďže obraz kráľa, ako obludného hrbáča, je veľmi populárny. Kniha ďalej skúma, ako môže byť história vykonštruovaná a ako sa určité verzie udalostí stanú napriek absencii dôkazov široko akceptovanou pravdou.
Kniha bola ocenená v r. 1990 Asociáciou spisovateľov detektívok ako najlepší detektívny román všetkých čias.
                                                                                                                                                                                         added / pridané 15.11.2012


Mignon Good Eberhart 1899 - 1996

Mignon G. Eberhart was an American author of mystery novels. She had one of the longest careers (from the 1920s to the 1980s) among major American mystery writers.He wrote more than 60 novels and was one of the founders of the modern romantic suspense novel. Her works often featured female heroines, and tended to include exotic locations, wealthy characters, and suspense and romance. Her characterization is good, and her characters always have genuine and believable motives for everything they do.
Here  make exception - I have two book of her :-) /
 
Mignon G. Eberhart bola americku spisovateľkou detektívok. Mala jednu z najdlhších kariér (od 1920-tych do 1980-tych rokov) spomedzi amerických autorov krimi. Napísala viac ako 60 románov a patrila k zakladateľom moderného romantického detektívneho žánru. V jej dielach sa často stretávame s mladou hrdinkou a ľúbostnou romancou. Vie dobre  charakterizovať postavy, aby boli autentické a motívy ich konania uveriteľné.
Tu urobím výnimku - mám od nej dve knihy :-)

Dom na streche / The House on the Roof (1963)
Young Deborah comes to evening drink to diva Mary, who lives in the house on the rooftop of their  Chicago apartment house.  She is constrained a bit so she asks Mary to sing something of her repertoire. During Mary’s singing the door behind Deborah opens quietly a shot resounds and suddenly Mary lies dead on the floor. Deborah in panic runs away from the house, hopes her visit stay undisclosed. She entirely forgets to take a vase with flowers, on which, how else, her fingerprints are found later by police... Investigation starts, but although the police is in house, other mystic and macabre events and deaths in house continue, it seems that someone is not the person he assures to be and somewhere in the dark quier corner lurks despaired soul yearning after revenge...
I’ve read this book for a first time very long time ago and I still remember how I was afraid. It’s actually one of author's romantic thrillers. /
Mladá Deborah prijme pozvanie na večerný pohárik k opernej dive Mary, ktorá býva v dome na streche ich činžiaku v Chicagu. Je trošku v rozpakoch, preto požiada Mary, aby zaspievala niečo zo svojho repertoáru. Počas Maryinho spevu sa tíško otvoria dvere za Deboriným chrbtom, zaznie výstrel a Mary zrazu leží mŕtva na zemi. Deborah v panike utečie z domu v nádeji, že sa jej podarí návštevu utajiť.  Celkom zabudne zobrať vázu s kyticou, na ktorej, ako inak, polícia neskôr nájde jej odtlačky prstov... Začína sa vyšetrovanie, ale hoci je v dome polícia, ďalšie tajomné a strašné udalosti a úmrtia v dome pokračujú, zdá sa, že niekto nie je tým, za koho sa vydáva a niekde v temných zákutiach číha zúfalá duša,  túžiaca po pomste...
Knihu som prvýkrát čítala už veľmi dávno a ešte si pamätám, ako som sa vtedy bála. Je to naozaj jeden z autorkiných romantických thrillerov.


Kým chorý spal / While Patient Slept (1930)
On a blustery February day Sarah Keate arrives at a gloomy mansion to nurse old Adolph Federie, bedbound after a stroke. Meeting the patient sets off an alarm inside her, but fleeing the house is impossible. The redoubtable red-haired nurse is stuck there with a strange coterie of family members and a crazy ruddy cat named Genevieve. Originally published in 1930, after her firstling, this book strengthened on G. Eberhart's hold on fame.
I can still remember how fascinating was this Genevieve for me. And besides since then I wanted for a long time ruddy cat smiley/
V jedno búrlivé februárové ráno prichádza ošetrovateľka
Sarah Keate do pochmúrneho panského sídla, aby sa starala o starého Adolpha Federieho, ktorý je po porážke pripútaný na lôžko.  Po zoznámení sa s pacientom vypne svoj vnútorný alarm, ale atmosféra domu je nemožná. Odvážna hrdzavá ošetrovateľka tu uviazla s podivnou klikou rodinných príslušníkov a bláznivou ryšavou mačkou Genevieve. Pôvodne vyšla kniha v r. 1930, hneď po prvotine a ešte umocnila slávu G. Eberhartovej.
Ešte si pamätám, ako ma fascinovala tá Genevieve a okrem toho som potom dlho chcela hrdzavú mačkusmiley .Helena Sekuła 1927

Helena Sekuła was born in Warsaw, Poland. For years she worked as civil servant of Polish press agency. She wrote about 20 detective novels, lot of them were adapted for series „07 zgłoś się“, her books were translated to German, Czech and Slovak. She also wrote radio plays. She was nominated for honorary president of Association of lovers of criminal novels „MOrd“ (Stowarzyszenie Miłośników Powieści Milicyjnej).
Main characters of her books are mainly women of different age and social status, usual in crash circumstances of their lives. Author
doesn’t  embellish them in any way, she tries objectively depict circumstances which moved them to act in some way or other. Second feature of the books of Helena Sekula is their varicoloured and rich language.  Her characters are mostly narrators of the story and their language always suits to their ambient. Author „discovered“ many rarely used or forgotten words and idioms by returning them their original meaning. She also created many idioms mainly to substitute vulgarism. /

 
Helena Sekuła sa narodila vo Varšave. Roky pracovala ako úradníčka tlačovej kancelárie poľskej polície. Napísala vyše 20 detektívnych románov, mnohé z nich boli adaptované tvorcami seriálu „07 zgłoś się“, jej knihy boli preložené do nemčiny, češtiny a slovenčiny. Písala aj rozhlasové hry. Bola  menovaná čestnou predsedníčkou Združenia milovníkov kriminálnych románov „MOrd“ (Stowarzyszenie Miłośników Powieści Milicyjnej).
Hrdinkami jej kníh sú prevážne ženy rôzneho veku a sociálneho postavenia, zvyčajne v zlomových životných situáciách. Autorka ich nijako neprikrášľuje, snaží sa objektívne vykresliť okolnosti, ktoré postavy  donútili konať tak či onak. Druhou charakteristickou črtou kníh Heleny Sekuły je bohatý a pestrý jazyk. Využíva prevážne rozprávanie v prvej osobe a jazyk prispôsobuje postave a prostrediu, v ktorom sa pohybuje. Autorka „objavila“ veľa zriedkavo používaných i zabudnutých slov a slovných obratov a vrátila im ich dávny význam. Sama tiež vytvorila množstvo výrazov, hlavne ako náhradu za vulgarizmy.


Piata farba esa / Piąta barwa asa / (Fifth Colour of Ace) (1975)
Setting of the story is Warsaw of 70ties last century, therefore in era of communistic regime in Poland. Main character is 16-years old grammar school student Dorota. She lives in prominent family – her father works in diplomatic service, he travels often abroad, behind "iron curtain" too and her mother is chief nurse in prime hospital. Thanks to father’s employment  the family has acces to „hard currency“ and to „Petek“ (during communistic era  shops for those who had hard currency). But Dorota (and whole family) stays unspoilt by this privilege. She is inteligent, lettered and large minded and has innumerous friends in many different collegiums.
Till she once accidentaly hears conversation of her mother with her old acquaintance and one his sentence breaks for ever idyl in which Dorota lives.  But she doesn’t  accept any bump of fate passively, she starts to investigate in her mother’s past and lands up on the way full of danger and  filth...

The book is written very briskly, with great deal of humor, each of main characters is narrator of some chapters. /
Príbeh sa odohráva v 70-tych rokoch minulého storočia, teda v časoch komunictického režimu v Poľsku. Hlavnou hrdinkou  je 16-ročná gymnazistka Dorota, žijúca v prominentnej rodine – jej otec pracuje v diplomatických službách, často cestuje do zahraničia, aj za "železnú oponu" a matka je vrchnou zdravotnou sestrou v poprednej nemocnici. Rodina má vďaka otcovmu zamestnaniu prístup k „tvrdej mene“ a k nákupom v „Peteku“ (obdoba nášho bývalého Tuzexu). Dorota ale (a celá rodina) ostáva neskazená týmito privilégiami.  Je inteligentná, sčítaná a rozhľadená a má nespočetne veľa priateľov z rôznych sociálnych vrstiev.  
Až raz Dorota náhodne vypočuje rozhovor svojej matky s jej dávnym známym a jedna jeho veta navždy rozbije idylku, v ktorej  doteraz žila. Lenže Dorota neprijíma rany osudu pasívne, pustí sa do pátrania v matkinej minulosti a dostáva sa tak na cestu plnú nebezpečenstiev a morálnej špiny....     
Kniha je napísaná veľmi svižne, s veľkou dávkou humoru, každá z hlavných postáv je rozprávačom niekoľkých kapitol.

                                                                                                                                                                                         added / pridané: 17.07.2012


Graham Greene 1904 - 1991

Graham Greene was an English author, playwright and literary critic. His works explore the ambivalent moral and political issues of the modern world. Greene was notable for his ability to combine serious literary acclaim with widespread popularity. Although Greene originally divided his fiction into two genres: thrillers (mystery and suspense books), such as The Ministry of Fear, which he described as entertainments, often with notable philosophic edges, and literary works, such as The Power and the Glory, which he described as novels, on which he thought his literary reputation was to be based, later both Greene and his readers found the distinction between entertainments and novels increasingly problematic. In the Collected Edition
of Greene's works published in 22 volumes between 1970 and 1982, the distinction between novels and entertainments is no longer maintained. All are novels. And I can only agree... /

Graham Greene bol anglický autor, dramatik a literárny kritik. Jeho práca skúmala ambivalentné morálne a politické dôsledky moderného sveta. Greene bol pozoruhodný svojou schopnosťou dosiahnuť serióznou literatúrou širokú popularitu. Hoci Green pôvodne delil svoje diela na dva žánre: thrillery (detektívky a špionážne romány), ako Ministerstvo strachu, ktoré popisoval ako zábavné, často s pozoruhodným filozofickým nábojom, a na literárne práce, ako Moc a sláva, teda tie, na ktorých sa zakladá jeho literárna reputácia, neskôr Green aj čitatelia čoraz viac považovali toto rozdelenie za problematické. V Súbornom vydaní Greenových prác vydanom v 22 zväzkoch medzi rokmi 1970 – 1982 sa už rozdiel medzi zábavnou a románovou tvorbou nespomína vôbec. Všetko sú to romány. A ja môžem len súhlasiť... 

Ministerstvo strachu / The Ministry of Fear (1943)

Although I’ve read (and I have) more Greene’s books, I present here on this place just The Ministry of Fear, because I consider it for his best. It is novel setting in world war two, with spy plot. The plot itself is neither too compelling, nor too real – microfilm hidden in torte, which fall to wrong one’s share. But plot isn’t  essantial, on it’s background and in "scenery" of  through masive aerial asaults plagued Londons we follow peripetia of main character Arthur Rowe. It’s lonesome man, who considers himself  as murderer. He couldn’t  hold out suffering of his beloved wife and helped her to die. Society forgave him, he himself couldn’t. Once he incidentally visits garden party and he wins torte in competition by best guess of it’s weight. Since that moment weirdly events start to happend, it is obvious, that some strange people have interest to get the torte. Rowe, for long time balancing on the edge of suicide, must suddenly fight for life. And in this fight he unexpectedly gets ally...

I love Greene ‘s ability to describe nature of characters so that they are hundered percent believable, they are even familiar, in each of them we can find something known, something of ourselves. He is able comprehensible expres motivation of peoples acting, human feelings, deepness of human sufferance. As dramatic as story is development of Arthur Rowe – the book is significatively devided into three parts – Unhappy human, Happy human, Whole human./
Hoci som čítala (aj mám) viac Greenových kníh, uvádzam na tomto mieste práve Ministerstvo strachu, pretože knihu považujem za jeho najlepšiu.  Je to román odohrávajúci sa počas 2. svetovej vojny, so špionážnou zápletkou. Tá sama o sebe nie je ani veľmi presvedčivá, ani príliš reálna – mikrofilm ukrytý v torte, ktorá sa dostane do rúk tomu nepravému. Zápletka ale nie je to podstatné, na jej pozadí a v “kulisách” masívnymi náletmi sužovaného Londýna sledujeme peripetie hlavnej postavy románu Arthura Rowea. Je to osamelý muž, ktorý sám seba považuje za vraha. Nedokázal zniesť utrpenie milovanej ženy a pomohol urýchliť jej odchod zo života. Spoločnosť mu odpustila, on sám sebe nie. Raz  náhodou zablúdi na záhradnú slávnosť  a v súťaží získa tortu, keď najlepšie odhadne jej váhu. Od tej chvíle sa začnú diať podivné veci, z ktorých je zrejmé, že o tortu majú eminentný záujem neznámi ľudia. Rowe, ktorý už dlhšie balansuje na pokraji samovraždy, je zrazu nútený bojovať o holé prežitie. A v tomto boji nečakane získava spojenca...

Greene dokáže neuveriteľným spôsobom charakterizovať postavy tak, že sú stopercentne uveriteľné, ba sú nám povedomé, na každej nájdeme niečo známe, niečo aj z nás samých. Vie dokonale zrozumiteľne  vyjadriť motiváciu konania postáv, ľudské pocity, hĺbku utrpenia. Rovnako dramatický, ako dej, je aj vývoj Arthura Rowa – kniha je príznačne rozdelená na tri časti – Nešťastný človek, Šťastný človek a Celý človek.

 

The book was made into the 1944 film Ministry of Fear / Kniha bola v r. 1944 sfilmovaná ako Ministerstvo strachu /
starring/v hlavných úlohách:
              Ray Milland and Marjorje Reynolds, directed by Fritz Lang
 

    
            

                                                                                                                               added / pridané 10.8.2012


Ladislav Fuks 1923 - 1994

Ladislav Fuks was Czech prosaist, who wrote mostly psychological novels with themes of fear of human endangered by violence and lack of freedom. His work is often (sometimes hidden) autobiografical,  frequently the main character is lonesome subtle young boy yearning for friendship and love. Fuks is also master of allegory, mask and indication. /

Ladislav Fuks bol český prozaik, písal hlavne psychologické romány s tématikou strachu človeka, ohrozovaného násilím a neslobodou. Jeho diela sú často (niekedy skryto) autobiografické a opakovane sa v nich stretávame s postavou citlivého, osamelého chlapca, ktorý túži po priateľstve a láske. Fuks je aj majstrom inotajov, masky a náznakov.

Příběh kriminálního rady / The Story of Criminal Counsel   (1971)
Although this novel hasn’t attributes of detective story, police investigation stays for reader  undisclosed and isn‘t essential for the story, I present it here because it’s very strong story, leaving in everyone indelible impress. Setting of the story is one unnamed Western European town. Viki Heumann – teenaged boy, whose mother died very soon, is educated only by his cold despotic father. Chief Criminal Counsel Heumann is just in the middle of investigation of two murders of children, that happend in villages nerby their town. At the beginning police is fully clueless and under great pressure of  public and establishment. Viki desides to help  father by research on his own hook. Once he comes late home and father to punish him  forbids him  long planned trip with friend. Viki hold it out very hardly... Soon after it third murder of little boy happends and Counsel Heumann takes his son on drive, allegedly to be by catching out of murderer... Unravelment of the story is surprising and very apalling... /
Román síce nemá atribúty detektívky, vyšetrovanie polície ostáva pre čitateľa utajené a pre dej knihy nie je podstatné, ale uvádzam ho ako veľmi silný príbeh, ktorý zanechá v každom nezmazateľný dojem. Príbeh sa odohráva v nemenovanom západoeurópskom meste. Viki Heumanna – dospievajúceho chlapca, ktorému v detstve zomrela mama, vychováva iba chladný a despotický otec. Vrchný kriminálny radca Heumann rieši práve prípad dvoch vrážd malých detí, ku ktorým došlo v dedinách blízko ich mesta. Zo začiatku je polícia celkom bezradná a zo strany verejnosti aj vrchnosti je na kriminálneho radcu vyvíjaný veľký nátlak. Viki sa rozhodne pomôcť s pátraním na vlastnú päsť. Raz mu otec po jeho neskorom príchode domov za trest zakáže dlho plánovaný výlet s priateľom, čo Viki nesie len veľmi ťažko... Onedlho potom dochádza k tretej vražde malého chlapca a radca Heumann berie svojho syna na výjazd, údajne aby mohol byť pri dolapení vraha... Rozuzlenie príbehu je skutočne prekvapivé a veľmi desivé...

Czech TV adapted the book in 1994 / Česká televízia adaptovala knihu v r. 1994:

                                                                                                                                        added / pridané 13.8.2012             
 

Sue Taylor Grafton 1940

Sue Grafton is an American author of detective novels. Perhaps she is best known as the author of the “alphabet series” ("A" Is for Alibi, etc.) featuring private investigator Kinsey Millhone in the fictional city of Santa Teresa, California. Prior to success with this series, she wrote screenplays for television movies. /

Sue Grafton je americká autorka detektívok. Je asi najlepšie známa svojimi románmi z “abecednej série” (A... ako alibi atď.), kde vystupuje súkromný detektív Kinsey Millhoneová vo fiktívnom meste Santa Teresa v Kalifornii. Pred svojím úspechom autorky tejto série písala scenáre televiznych filmov.

D... jako desperát (1992, 2002) / "D" Is for Deadbeat (1987)
It’s to easily earned money for Kinsey Millhone, she only have to deliver cheque of twenty five dollar to certain receiver. Suspiciously easily. But only till the moment she realised that fee cheque she received is not valid. And something is not in okay with fifteen-yaers old receiver. And the money is not OK too – they issue from drugs dealing and additionally they are stolen. It will be quite hard for Kinsey Millhone to get out of this pretty mess...
I’ve found this small paperback book from 1992 accidently in one book shop on Vaclav Square in Prague. I liked it’s brisk story, humor and resourceful plot. It’s write style is very good too. But further books
of this “alphabet series” that I’ve bought ("G" Is for Gumshoe, “H” is for Homicide and “O” is for Outlaw) disappointed me because of it‘s needlessly wordy descriptions of background, characters and activities (e.g. detailed description of production process in “H” is for Homicide). That’s why I've posted Sue Grafton in this section... /
Doručiť určenému adresátovi šek na dvadsaťpäťtisíc dolárov, to sú pre Kinsey Millhoneovú príliš ľahko zarobené peniaze. Podozrivo ľahko. Až do chvíle, keď zistí, že šek na honorár, ktorý od klienta tiež dostala, je neplatný.  Ani pätnásťročný príjemca tak vysokej sumy sa jej nezdá celkom v poriadku. A v poriadku nie sú ani peniaze – pochádzajú z obchodu s drogami, navyše sú kradnuté. Kinsey Millhoneová bude mať čo robiť, aby sa z tejto šlamastiky vymotala...
Na nenápadnú útlu knižočku v ešte paperbackovom vydaní z 1992 som natrafila raz dávno v kníhkupectve na Václaváku v Prahe. Dej ma zaujal svojim svižným tempom, vtipom, nápaditou zápletkou a dobrým štýlom. Ďalšie knihy z “abecednej série” (
G... jako grázel, H... jako hrozba, O... jako obvinený), ktoré som postupne kúpila, ma ale sklamali, hlavne zbytočne rozvláčnymi opismi prostredia, postáv, činností (napr. podrobný popis výrobného procesu v H... jako hrozba). Preto som Sue Grafton zaradila do tejto sekcie...                                                                                                                                                   added / pridané 12.03.2013

 

 

                                

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 


                                                                                Home