OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ngaio Marsh

1895 - 1982

     click on picture and read more / klikni na obrázok a čítaj:

       

Black As He's Painted - first book by Ngaio Marsh a have read and met elegant and clever superintendant Alleyn. This novel ist little bit political and I liked the way Alleyn solved case in delicate situation in consulat of one African state. /
Čierny ako na portréte je prvá kniha, ktorú som čítala od Ngaio Marsh a stretla v nej elegantného a múdreho superintendanta Alleyna. Román je trochu politický a mne sa páčil spôsob, akým Alleyn vyriešil prípad v delikátnej situácii na konzuláte jednoho afrického štátu.

But I must say that level of her books varies. In my opinion the best are those from theatrical or artistic milieu, which she knew very well (Death at the Dolphin, False Scent, Photo Finish, Artists in Crime, Final Curtin, Opening Night, Enter a Murderer...) and witty Singing in the Shrouds and Clutch of Constables too. They contain not many - if any, „dumb parts“ and lot of brilliant extracts – I enjoyed for instance descriptions of work of Alleyn’s wife, artist Troy, especially at the begin of Artists in Crime, where they knew each other on ship by Troy’s painting and in Photo Finish, descriptions of scenes (at the begin of Artists in Crime) – they are like finely painted with pastel, substantial portrayal of characters and their motives. In opposite to these I could hardly read till the end Dead Water, Grave Mistake, Colour Scheme, When in Rome and Off With His Head, where nice parts are changed by boring and  slow-gaited ones, the solutions of crime depends on seconds and  milimeters, on complicated and incomprehensible description of crime scene and removal of concerned persons  ( especially in Off With His Head). So it seems to me, like it all was written not by one, but two different persons...  /

Musím ale povedať, že úroveň jej kníh sa mi zdá veľmi kolísavá. Najlepšie sú podľa mňa tie z divadelného a umeleckého prostredia, ktoré dôverne poznala (Smrť v Delfíne, Omamná vôňa, Smrť s fotografiou, Mistři zločinu, Posledná opona, Vražda na premiére, Vrah na scéne,...), ale aj vtipný Zpěv v ráhnoví a Příliš mnoho konstáblů, v ktorých je len málo - ak vôbec, "hluchých miest" a veľa brilantných pasáží. Uchvátili ma napríklad opisy práce Alleynovej manželky, maliarky Troy - hlavne v Mistři zločinu, na začiatku, kde sa zoznámila s Alleynom a v Smrť s fotografiou, opisy prostredia (Mistři zločinu - úvod) - tiež akoby jemne načrtnuté pastelkou, presvedčivé a jasné vykreslenie charakterov a ich pohnútok. Naproti tomu len horko-ťažko som dočítala do konca napr. Mrtvá voda, Vážna chyba, Osudná vada, Tenkrát v Římě a Smrt za zimního slunovratu, kde sa pekné pasáže striedajú s nudnými, zdĺhavými a kde riešenie zločinu závisí od sekúnd a milimetrov a od komlikovaného a nezrozumiteľného popisu miesta činu a presunov zúčastnených (hlavne v Smrt za zimního slunovratu). Takže sa mi zdá, akoby tie knihy nepísala jedna, ale dve rozdielne osoby...

 

 

me, like it all was not written by one, but two di

 

me, like it all was not written by one, but two different persons... /

Books I have / Tieto knihy mám
Enter a Murderer / Vrah na scéně
The Nursing Home Murder / Smrt v sanatoriu
Death in Ecstasy / Smrt v extázi
Vintage Murder / Smrt s přípitkem
Artists in Crime / Mistři zločinu
Death in a White Tie / Smrt v taxíku
Overture to Death / Předehra k smrti
Death at the Bar / Smrtící šipka
Death and the Dancing Footman / Smrt a tančící sluha
Colour Scheme / Osudná vada
Died in the Wool / Smrt na ovčí farmě
Final Courtin / Posledná opona
Opening Night / Vražda na premiéře
Scales of Justice / Nečekaný důkaz
Off With His Head / Smrt za zimního slnovratu
Singing in the Shrouds / Zpěv v ráhnoví
False Scent / Omamná vôňa
Dead Water / Mrtvá voda
Death at the Dolphin / Smrť v Delfíne
Clutch of Constables / Příliš mnoho konstáblů
When in Rome / Tenkrát v Římě
Black As His Painted / Čierny ako na portréte
Grave Mistake / Vážna chyba
Photo Finish / Smrť s fotografiou

 

TV series
BBC created in 1990 - 1994 series after books of Ngaio Marsh. In pilot episode was DC Roderick Alleyn played by Simon Williams, in next episodes by Patrick Malahide, Belinda Lang played his wife Troy and William Simons was Detective Sergeant Fox: /
BBC vytvorili v r. 1990 - 1994 seriál podľa kníh Ngaio Marsh. V pilotnej epizóde hral detektíva šéfinšpektora Simon Williams, v ďalších epozódach Patrick Malahide, Belinda Lang hrala jeho ženu Troy a William Simons detektíva seržanta Foxa:


    Simon Williams              Belinda Lang         Patrick Malahide,  William Simons
 
Pilot - Artists in Crime
/ Mistři zločinu (1938 - 23 December 1990)

Series One / Prvá séria
A Man Lay Dead
/ u nás nevyšlo (1934 - 18 April 1993)
The Nursing Home Murder / Smrť v sanatóriu (1935 - 25 April 1993)
Final Curtain / Posledná opona (1947 - 2 May 1993)
Death at the Bar / Smrtiaca šípka (1939 - 9 May 1993)
Death in a White Tie / Smrť v taxíku (1938 - 16 May 1993)
Series Two / Druhá séria
Hand in Glove / u nás nevyšlo (1962 - 10 January 1994)
Dead Water / Mŕtva voda (1964 - 1 April 1994)
Scales of Justice / Nečakaný dôkaz (1958 - 29 August 1994)

First - pilot episode: Artist in Crime (1990) - show / Prvá - pilotná epizóda: Mistři zločinu (1990) - ukážka
(sorry - I didn' find more there... / žiaľ - viac som nenašla...)

Audio books
I have found something very fine: / Našla som niečo veľmi fajn:
Benedict Cumberbatch reads "Death in a White Tie" - show / Benedict Cumberbatch číta "Smrť v taxíku" - ukážka

What a voice! / Krásny hlas!
You find more / Viac nájdeš HERE / TU


 

 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk