OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Books / Knihy

 

See also my new web-site / Pozri aj moju novú stránku whatilove.

Jincy Willett 

 

 

my valuable e-mail

 

Jincy Willet is an American author and writing teacher. In 2010 I have found my first book The Writing Class about lonesome ageing writer Amy Gallup, who leads courses of creative writing at the university. In this certain course one of students has his own awesome aim, different as others and gradually nears to it, starting with "jokes" which are more and more frightening and culminated in murder. I was fascinated - topnoth book - thrilling, witty and very very clever. It was very interesting too, to read diverse write styles of students and very clever and eloquent notice of Amy Gallup. (You know it certainly too - you read something, think something about it but cannot express it as well as writer does.)  I can hardly wait to read her next book.

Jincy Willett je americká autorka a učiteľka tvorivého písania. V r. 2010 som objavila svoju prvú knihu od nej Kurz tvůrčího psaní o osamelej stárnúcej Amy Gallup, ktorá vedie kurzy  tvorivého písania na univerzite. V tomto konrétnom kurze má jeden zo študentov svoj vlasný hrozivý cieľ, odlišný od ostatných študentov a postupne sa k nemu blíži. Začne so "žartami", ktoré sú stále viac desivé, až vyvrcholia vraždou.  Bola som unesená - bezvadná kniha - napínavá, vtipná a veľmi, veľmi múdra. Bolo tiež  veľmi zaujímavé čítať rôzne štýly písania študentov a veľmi múdre a výstižné hodnotenia Amy Gallup. (Poznáte to určite tiež - čítate niečo, myslíte si o tom niečo, ale neviete to tak dobre vyjadriť, ako to dokáže spisovateľ.) Neviem sa dočkať jej ďalšej knihy.


 

G. M. MallietG. M. Malliet is journalist and copywriter, winner of Agatha Award for Death of Cozy Winter in 2008 in categorie Best First Novel. In 2011 I have bought my first book of her Death and the Lit Chick. Classical detective story with all its attracttions - closed cirque of suspects in attractive ambient of  scottish castle during symposium of crimi writers. Victim is young rather odious women, very succesful writer, lot of contributors could have motive to kill her. What could  be better?
Agatha Award is literary award for mystery and crime writer who write via the same method as Agatha Christie and is handed out annually by Malice Domestic Ltd in five categories. /

G. M. Malliet je novinárka a reklamná pracovníčka, nositeľka ceny Agatha Award za knihu Smrť pohodovej zimy v r. 2008 v kategórii Najlepší prvý román. V r. 2011 som si kúpila svoju prvú knihu od nej Smrť a ružové lodičky. Klasická detektívka so všetkými jej prednosťami - uzavretý okruh podozrivých v atraktívnom prostredí škótskeho zámku počas sympózia autorov krimi. Obeťou je mladá, dosť protivná žena, veľmi úspešná autorka, mnoho účastníkov by mohlo mať motív k vražde. Čo môže byť lepšie?
Agatha Award je literárna cena pre autorov detektívok, ktorí píšu podľa metódy Agathy Christie a udeľuje ju každoročne spoločnosť Malice Domestic Ltd v piatich kategóriách.


 

Michaela Klevisová 1976

 

Michaela Klevisová is czech journalist, screenwriter and writer, winner of Jiri Marek Award in 2008 for her first-fruit book Steps of Murderer which lends Czech Association of Authors of Detective Literature. And although it was hopeless out-of print I found it on internet book shop and could buy it this year. And I have her second book Thief of Stories
too. Main character Anna is team cheif of screenwriters who prepare very popular TV serie. Attractive ambient with many suspects - cheif is rather high-flying  woman and she can treat very hard her employees if they dont fulfil her expectances. Her two age-old  friends are suddenly not so submisive as before. Blackmail of future victim and her missing daughter and murder is a question of time ... /

Michaela Klevisová je česká novinárka scénaristka a spisovateľka. Za svoju prvotinu Kroky vraha dostala v r. 2008 Cenu Jiřího Marka, ktorú udeľuje Česká asociácia autorov detektívnej literatúry. A hoci bola beznádejne vypredaná, tento rok som ju objavila v internetovm kníhkupectve a kúpila ju. Mám aj druhú knihu Zlodějka příběhů. Hlavná postava Anna je šéfkou tímu scénaristov, pripravujúcich veľmi populárny televízny seriál. Atraktívne prostredie s mnohými podozrivými - šéfka je ambiciózna žena a vie byť tvrdá k zamestnacom, čo nespĺňajú jej očakávania. Jej dve dlhoročné priateľky už zrazu nie sú tak submisívne ako predtým. Vydieranie budúcej obete a Annina nezvestná dcéra a vražda je na spadnutie ...

I am glad to have already the third book
Solitude House - I bought it in december 2011. /

Som rada, že mám už aj tretiu knihu Dům na samotě - kúpila som ju v decembri 2011.
 

Allan Bradley

I have now new method of searching for new classic detective stories – after list of winners of Agatha Award (handed out by Malice Domestis Ltd for mystery and crimi writers who write via the same method as Agatha Christie.) It’s only shame, that here by us only a few of their books were published. This is one of my latest discoveries (G. M. Malliet was the first):

Alan Bradley was born in Toronto and lives now in Malta. After many years of working at numerous radio and television stations in Ontario he  became Director of Television Engineering in the media centre at the University of Saskatchewan in Saskatoon, where he remained for 25 years before taking early retirement to write in 1994.
For his first novel of series with eleven years old Flavia de Luce „The Sweetness at the Bottom of the Pie“ he won in 2007 the Debut Dagger Award of the (British) Crimewriter’s Association and in 2009 Agatha Award from Malice Domestic Ltd. in categorie Best First Novel. /

Mám teraz novú metódu hľadania nových klasických detektívok – podľa zoznamu výhercov ceny Agatha Award (udeľuje ju spoločnosť Malice Domestic Ltd spisovateľom krimi, ktorí píšu rovnakou metódou ako Agatha Christie.). Je len škoda, že tu u nás vyšlo iba málo ich kníh. Toto je môj najnovši objav (G. M. Malliet bola prvá):

Alan Bradley sa narodil v Toronte a teraz žije na Malte. Po  rokoch práce v mnohých rozhlasových a televíznych staniciach v Ontáriu sa stal riaditeľom Televízneho inžinierstva v mediálnom centre Univerzity Saskatchewanu v Saskatoone, kde ostal 25 rokov, než v r. 1994 predčasne odišiel do dôchodku, aby sa venoval písaniu.
Za svoj prvý román zo série s jedenásťročnou Flaviou de Luce „Koláč s kapkou jedu“ získal v r. 2007 Debut Dagger Award (britskej) Asociácie spisovateľov krimi a v r. 2009 cenu Agatha Award od Malice Domestic Ltd v kategórii Najlepší prvý román.

The Sweetness at the Bottom of the Pie – annotation 
The greatest pasion of eleven years old Flavia de Luce, daughter of British noble, is chemie. Soon she will have occasion to apply her knowledges (especially of poisons) by crime investigation. One night she and her father found before their front door dead bird with post stamp in his beak. This distroyed her father philatelist very much. Soon discovered Flavia dying man in their garden. Her father is accused to be murderer and Flavia started to investigate. 
I will write more when I will have this book smiley.
I have it already and just started to read it in november - it looks very hopeful good! But - don't wait something girly tender. Eleven years old Flavia is by meeting dark sides of the life very non-sentimental pragmatic. And witty. /

Koláč s kapkou jedu – anotácia
Největší vášní jedenáctileté Flavie de Luce, dcery britského aristokrata, je chemie a brzy bude mít příležitost uplatnit své poznatky (zvláště o jedech) při vyšetřování zločinu. Jednoho dne najdou de Luceovi přede dveřmi svého domu mrtvého ptáka s poštovní známkou v zobáku, což Flaviina otce filatelistu velmi rozruší. Nedlouho poté objeví dívenka na zahradě umírajícího muže. Z vraždy je obviněn Flaviin otec a Flavie začne vyšetřovat na vlastní pěst.
Napíšem viac, keď budem knihu mať smiley

Tak už ju mám - od začiatku novembra. Práve som ju začala čítať - vyzerá to veľmi nádejne dobré! Ale - nečakajte nič dievčensky nežné. Jedenásťročná Flavia je pri stretnutiach s temnými stránkami života veľmi nesentimentálne pragmatická. A vtipná.

P.D. James (1920): Talking About Detective Fiction / Povídaní o detektivkách


                                                                                            
Roy Marsden as Adam Dalgliesh

Phyllis Dorothy James, very famous, established and favorite British crime writer, examines very personaly and lively genre of detective fiction through the times - from first novels such as Charles Dickens’s Bleak House and Wilkie Collins’s The Woman in White, along the way she writes about Arthur Conan Doyle, Dorothy L. Sayers, Agatha Christie, Josephine Tey, Dashiell Hammett, and Peter Lovesey, among many others and she brings us into the present with such writers as Colin Dexter and Henning Mankell. This book is, to say it short, exploration of reasons of unceasing human appetite for mystery, and of those writers who have satisfied it. /

Phyllis Dorothy James, veľmi známa, uznávaná a obľúbená britská autorka detektívnych románov, veľmi osobne a živo skúma vývoj detektívneho žánru v priebehu času - od prvých románov ako Pochmúrny dom Charlesa Dickensa a Žena v bielom Wilkieho Collinsa, cez knihy Arthura Conana Doyla, Dorothy L. Sayers, Agathy Christie, Josephine Tey, Dashiella Hammetta a Petera Loveseya, popri mnohých ďalších,  nás prenáša k súčasným autorom, ako Colin Dexter a Henning Mankell. Stručne povedané, táto kniha je skúmaním príčin neutíchajúceho hladu človeka po záhadách a autorov, ktorý dokázali tento hlad utíšiť.


By the way - I appreciate P.D James as crime writer realy very much, she is excellent writer. The only reason, why she is not in my TOP list is that her novels are for me too "down to earth", sometimes even too bleak, they do not embellish reality in any way - to say it short - they are not "cosy" enough for me :-). But I realy love british TV adaptations with Roy Marsden as Adam Dalgliesh. /

Mimochodom - P.D. James naozaj veľmi uznávam, je to skutočne skvelá spisovateľka. Jedinou príčinou, prečo nie je na mojom zozname TOP je, že jej romány sú pre mňa príliš "realistické", niekedy dokonca príliš pochmúrne, nijako neprikrášľujúce realitu, skrátka pre mňa nie sú dosť "pohodové" :-). Ale skutočne milujem televízne adaptácie s
Royom Marsdenom ako Adamom Dalglieshom.

 

P.D. James: "'Some people find conventions liberating" / P.D. James: "Niektorí považujú pravidlá za oslobodzujúce "
interview by her 90th birthday (2010) / interview pri jej 90-tinách (2010)

 

Barbara Neely 1941

First I must admit – it’s not my „discovery“ but I've got a tip on mail conference of Czech Agatha Christie’s Society. /
Najprv musím priznať – nie je to môj „objav“, získala som tip na mailovej konferencii českej Spoločnosti Agathy Christie.


Main character of Blanche on a Lam (1992), Blanche White, is poor African-American woman, working as housekeeper, cook, scrub-woman, maid of all work and casualy as amateur detective for wealthy  mostly white employers in North Carolina. Blanche has common sence, humor, sharp tongue and peculiar philosophy. In this case she is on a lam. She was accused of writing bad checks and being sentenced to thirty days in jail. As she is afraid also in lift, imagination of small bird-cage with door she could not open horrify her obviously. Only by accident she found (seeming) escape in summerhouse of wealthy Carters. But when death of local sheriff happends, Blanche could not believe, it is suicide... Too many strange events and „misfortunes“ happend before. That is not to say that Blanche investigate actively – she can only - more or less - contemplate very well because of her „invisibleness“ for her employers  and detect information from others who serve in white households too. At the ending thrill gradates considerably  and in certain moment Blanche fights for life...
Author Barbara Neely gain more awards for this work, among others Agatha Award. This work is at once also social-critical exploring into life of society in South state of USA at the beginning of 90-ties last century, where  racism and preconceptions hold over, society is “bomb-proof” divided in classes with abysmal contrasts of living standards, where many employers hardly consider their housekeepers as human being. This reality is obvious all along, from first lines and sentences and comments of Blanche. That’s what is after time a bit tiring (like continual whining ton in background), the author continual reminds us about it, in every occasion, she comments it actually by each sentence of main character – although a bit “above it” and sometimes witty. To “paraphrase” a bit Josef Škvorecký (who wrote about Dashiell Hammett: "He is perfectly non-commenting, but convicting") – What for comment? Characters convict themselves by their statements and acts. It's a pitty - otherwise I like this book :-).
But after reeding this book it seems to me this racial antagonism in South states of USA is so deep in very genes of both sides and it all lasts so long that I can hardly see early change... /

Dej románu Blanche na úteku (1992) sa odohráva v Severnej Karolíne, jeho hlavná postava, Blanche Whiteová, je chudobná černošská žena, ktorá pracuje ako gazdiná, kuchárka, upratovačka, dievča pre všetko a príležitostne aj ako amatérsky detektív v bohatých domácnostiach prevažne bielych zamestnávateľov. Má zdravý rozum, vtip, ostrý jazyk a svojráznu filozofiu. V tomto príbehu sama uteká pred políciou. Za vystavenie nekrytého šeku bola totiž odsúdená na 30 dní väzenia a nakoľko sa bojí aj vo výťahu, predstava malej väzenskej cely a dverí, ktoré nemožno otvoriť, ju pochopiteľne desí.  Úplnou náhodou sa jej (zdanlivým) úkrytom stane letné sídlo zámožných Carterovcov. Keď ale dôjde k úmrtiu miestneho šerifa,  Blanche je presvedčená, že nešlo o samovraždu... Stalo sa priveľa čudných vecí a „nešťastných náhod“. Nedá sa povedať, že Blanche aktívne pátra – môže len – viac menej – veľmi dobre pozorovať, pretože pre svojich zamestnávateľov je „neviditeľná“  a zisťovať informácie od iných, ktorí tiež slúžia v bielych domácnostiach. V závere knihy sa napätie značne vystupňuje a Blanche v istej chvíli  ide o život...
Autorka Barbara Neely získala za román mnoho ocenení, medzi inými aj Agatha Award. Dielo je zároveň sociálno-kritickou sondou do života spoločnosti južanského štátu USA začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, v ktorej stále prežíva rasizmus, predsudky, ktorá je „nepriestrelne“ rozdelená na triedy s priepastnými rozdielmi životnej úrovne, v ktorej mnohí zamestnávatelia svoje pomocnice v domácnosti sotva považujú za ľudské bytosti. Táto realita sa nám zjaví od prvých riadkov, od prvých viet a komentárov Blanche – sme skrátka od začiatku „v obraze“. Preto sa po čase stáva trošku únavným (ako neustály kňučiaci tón v pozadí), že autorka túto realitu pripomína neustále a pri každej príležitosti, prakticky každou vetou ju ústami hlavnej hrdinky – síce s trochou nadhľadu a občas aj vtipne - komentuje. Aby som trochu „parafrázovala“ Josefa Škvoreckého (ktorý o Dashiellovi Hammettovi napísal: "Je vzorne nekomentujúci, ale usvedčujúci")  – Načo komentár? Postavy sa predsa svojimi  výrokmi a konaním sami usvedčujú. Škoda, ináč je kniha fajn :-).
No po prečítaní tejto knihy sa mi zdá, že ten rasový antagonizmus na juhu USA je tak hlboko v samotných génoch oboch strán a trvá tak dlho, že sotva vidím možnosť skorej zmeny...

    John J. Lamb

John J. Lamb is the author of "Bear Collector" mysteries. He is a former Southern California police homicide detective sergeant, latent fingerprint expert and hostage negotiator. Now he is retired and lives with his wife Joyce near the base of Blue Ridge Mountains. John and Joyce are avid teddy bear collectors (own over 600 stuffed animals) and they attend show all over the country. /
John J. Lamb je autorom záhad "Zberateľa medvedíkov". V južnej Kalifornii bol detektívom seržantom oddelenia vrážd, expertom na latentné odtlačky prstov a vyjadnávačom pri únosoch. Teraz je na penzii a so svojou ženou Joyce žije neďaleko úpätia hôr Blue Ridge Mountains. John a Joyce sú vášnivými zberateľmi medvedíkov (majú vyše 600 kusov vypchatých zvieratiek) a zúčastňujú sa výstav po celej krajine.

The Mournful Teddy / Smutný medvídek
Brad Lyon is former police detective in San Francisco, after bad wound he retired as partial invalid and with his wife Ashleigh they settled down in mountains of Virginia to addict their avid hobby – collecting and producing of teddies.One morning before they could leave to teddy bear show, their dog discovered dead man’s body floating in the river Shenandoah which is in flood. Brad as experienced police officer knows immediately that the man didn’t get drowned, but he was murdered. Local sheriff not only briskly refuses Brad’s „diagnosis“, but also uder threat of jail he suppress him to mix into investigation and acclaim the case as accident, may be suicide. Brad doesn’t mind and starts to investigate - may be there is connection between the dead man and „The Mournful Teddy“, produced as memory of sunken Titanic, and which has unbelievable value of 170 thousand dollars...
This book is a mix of cosy story of one happy marriage,  stories of teddies and a bit hard, black, sometimes to cynical humor of main character, when he realises, than not everything in this idylic corner of the world is actually as idylic as it looks like... Who likes "The Cat Who..." stories of Lilian Jackson Braun, would like this book surely. I like it :-) /


Brad Lyon pracoval ako detektív na polícii v San Franciscu, po ťažkom zranení odišiel do invalidného dôchodku a so svojou ženou Ashleigh sa usadili v horách vo Virginii, aby sa venovali svojej veľkej záľube – zbieraniu a výrobe plyšových medvedíkov.
Ráno, pred ich odchodom na výstavu medvedíkov, objaví ich pes v rozvodnenej rieke Shenandoah plávajúce telo mŕtveho muža.  Brad, ako skúsený policajt, okamžite zistí, že muž sa neutopil, ale bol zavraždený. Miestny šerif však nielenže rázne
zamietne Bradovu „diagnózu“, ale pod hrozbou väzenia mu zakáže miešať sa do vyšetrovania a vyhlási prípad za nehodu, možno samovraždu. Brada Lyona to neodradí, začne pátrať sám a zisťuje, že môže existovať súvislosť medzi mŕtvym a „Smutným medvedíkom“,  ktorý bol vyrobený ako pamiatka na potopenie Titanicu a ktorého hodnota je neuveriteľných 170 ticíc dolárov...
Kniha je mixom pohodového príbehu jednoho šťastného manželstva, príbehov medvedíkov a trošinku čierneho, drsného, až cynického humoru hlavnej postavy vo chvíľach keď zisťuje, že nie všetko v tomto idylickom kúte sveta je skutočne také idylické, ako sa zdá... Kto má rád "Kočka, která..." príbehy od Lilian Jackson Braun, tomu sa určite bude páčiť aj táto kniha. Mne sa páči :-)

 

The False-Hearted Teddy / Medvídek s falešným srdcem      (added/pridané: 18.10.2012)
Second book rather disappointed me. Not because of the plot – it is rather good, on great bear show incriminated one designer another that he stole him an idea. Accused designer got attack and later died in hospital. Police consider it as natural dead, Brad Lyon and his wife who gave first aid by attack had another opinion and desided to investigate on their own hook...
By reading it I had feeling the book was written by two persons, it contains great parts and that others – what interferes me at most are professions of love in between Brad and his wife cca 2x pro page and school "lectures" of Brad about right methods of police investigation without any zip. And actually strange are Brad's jeers at TV series, where amateur mixes  into investigation of profesionals - "It's surely impossible in real live!"  He rather ignores the fakt that he alone investigates as retired policeman furthermore outside of his former territory of competency.... /

Druhá kniha ma dosť sklamala. Niežeby zápletka nebola dobrá, na výstave medvedíkov obviní jeden z dizajnérov druhého z krádeže nápadu. Obvinenie vyvolá u napadnutého záchvat, ktorý v nemocnici končí jeho smrťou. Polícia verí v prirodzenú smrť, Brad Lyon so ženou, ktorá dávala pri záchvate prvú pomoc, sú iného názoru a rozhodnú sa vyšetrovať na vlastnú päsť...
Pri čítaní som mala pocit, že knihu napísali dve osoby, sú tam skvele napísané pasáže a tie ostatné - čo mi na knihe vadí asi najviac, sú vyznania lásky medzi Bradom a jeho ženou cca 2x na stránku a školometské „prednášky“ Brada bez akéhokoľvek šmrncu o správnych postupoch policajného vyšetrovania. A skutočne zvláštne na mňa pôsobia Bradove posmešky nad televíznymi seriálmi, kde sa amatéri pletú profesionálom do vyšetrovania – „To predsa v reálnom živote nie je možné!" Celkom mu uniká fakt, že on sám vyšetruje ako policajt na dôchodku a navyše mimo svoju bývalú oblasť kompetencie...


 

 

 

 

                                                                                 Home