OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Veronica Stallwood

 


 

click on picture and read more / klikni na obrázok a čítaj:

Oxford Exit is my first book of Veronica Stallwood. Her main character is Kate Ivory - writer of romantic historical novels. But in her real life she has great talent to mix up to criminal cases. Her historical romances bring her not enough money, so she has to supplement her income by doing whatever temporary jobs come her way. /
Záhada Bodleyho knihovny je moja prvá kniha od Veroniky Stallwood. Hlavná hrdinka Kate Ivory je spisovateľkou romantických historických románov. V skutočnom živote má veľký talent zapliesť sa do kriminálnych prípadov. Príjem z historických románov nestačí, na jeho vylepšenie preto berie akúkoľvek prechodnú prácu, ktorá jej príde do cesty.

For "weanling" of Agatha Christie nowadays is not easy to find her worthy followers. I got it made and Veronica Stallwood is one of them. Once about two years ago as I was looking for news on web-sites of my favorite e-shops I have found Oxford Exit. First captured me cover - Oxford.  Name of author was new for me, anotation was interesting, so I tried it. Since that time I impatiently wait for next translation. Why I like her? Because of milieu. And books are clever, witty, full of mixed interesting but believable characters, especially Kate Ivory - in many things (not all smiley) I can identify with her. /

Pre "odchovanca" Agathy Christie nie je v súčasnosti ľahké nájsť jej dôstojných nasledovníkov. Mne sa to podarilo a Veronica Stallwood je jednou z nich. Keď som asi pred dvoma rokmi hľadala novinky na web-stánkach mojich obľúbených knižných e-shopov, objavila som Záhadu Bodleyho knihovny. Zaujal ma najprv obal - Oxford. Meno autorky bolo pre mňa nové, anotácia znela zaujímavo, tak som to skúsila. Odvtedy sa neviem dočkať ďalšieho prekladu. Prečo sa mi páči? Kvôli prostrediu. A knihy sú múdre, vtipné, plné pestrých, ale uveriteľných postáv. Hlavne Kate Ivory - v mnohom (nie vo všetkom smiley) sa s ňou môžem stotožniť.

 

my valuable e-mail

 

 

 

 

Books I have / Tieto knihy mám
Oxford Exit / Záhada Bodleyho knihovny
Oxford Mourning / Tajemství rukopisu
Death and the Oxford Box / Prokletá sbírka
Oxford Fall / Zvědavost zabité kočky
Oxford Knot / S vrahem za zády
Oxford Blue / Smrt zahradnice - Just bought it on 3. August 2011! / Práve som ju kúpila - 3.8.2011!
Oxford Shift / Tichá noc - Just bought it on 21.10.2011 / Práve som kúpila 21.10.2011
Oxford Shadows / Stíny nad univerzitou
Oxford Double / Zlá hra - bought/kúpené: 21.8.2012
Oxford Proof / Mrtví nikdy nespí - bought/kúpené 18.3.2013

And we can looking forward to 7 next books with Kate Ivory, last of them - Oxford Ransome was just published in UK (October 2011). At least I hope they all will be transleted and published by us. smiley /
A môžeme sa ešte tešiť na ďalších 7 kníh s Kate Ivory, posledná z nich - Oxford Ransome práve vyšla v UK (v októbri 2011). Ja aspoň dúfam, že všetky budú preložené a vydané u nássmiley .

 

Before my journey to England in May 2010 I new Oxford only from TV dokuments and series Morse and Lewis, later from Veronica Stallwood's books. And this world old town charms me again and again.  So you can imagine how exciting it was for me suddenly to find myself there in Oxford and to be on crime scenes of series Morse and Lewis and of Veronica Stallwood's books and to see filming locations of series!  /

Pred cestou do Anglie v máji 2010 som poznala Oxford len z televíznych dokumentov a seriálov Morse a Lewis, neskôr z kníh Veroniky Stallwood. A zakaždým ma toto prastaré mesto očarí. Tak si viete predstaviť, aké to bolo pre mňa vzrušujúce, zrazu sa ocitnúť v Oxforde a byť na miestach činu seriálov Morse a Lewis a kníh Veroniky Stallwood a vidieť miesta, kde sa seriály natáčali!

           
Snapshot from serie Morse and right photo of mine which is actually "magic of unmeant"! / Snímka zo seriálu "Morse" a vpravo moja fotka, ktorá je skutočne "čaro nechceného" 

I was looking in Oxford book-shops for new Agatha Christie's Autobiography with CDs with her voice, in one shop they advised me "Blackwell" book-shop. And I didn't find it! Only home I have realised, that I made snapshot of it! By the way - I didn't find the book in Oxford, but at home :-). /

Hľadala som v Oxfordských kníhkupectvách novú Autobiografiu Agathy Christie  s CDčkami s jej hlasom a v jednom obchode mi poradili kníhkupectvo "Blackwell". A ja som ho nenašla! Až doma som zistila, že som si ho odfotila! Mimochodom - knihu som nakoniec nekúpila v Oxforde, ale až doma :-).

     


My video Beautiful Oxford / Moje video Krásny Oxford

Music / Hudba: Morse Theme

Vote / Hlasuj

 

 

 

 

 

 

    

 

....

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk