OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Films and Series / Filmy a seriály

Click on picture to enlarge it / Pre zväčšenie kliknite na obrázok
Some of series I‘ve chosen here have it’s  book master,  some not. And some series are (in my opinion) better as it’s book master (Morse, Lewis, Midsomer Murders,...). And as you can see, about a half of series and films here have privat or actually amateur detectives (Miss Marple, Sherlock Holmes – series and film with Jeremy Brett, Jessica Fletcher, Rosemary and Thyme, Father Dowling, etc.). In real life it would be strange, actually shocking (and not very probable)  for „common“ person to stumble over murders so oft as these amateur sleuths do. All the more it is pleasant to watch from comfort of my chair how bravely and ingeniously they solve all their cases. /

Niektoré zo seriálov, ktoré som sem vybrala,  majú knižnú predlohu, iné nie. A niektoré seriály sú (podľa môjho názoru) lepšie, ako ich knižná predloha (Morse, Lewis, Midsomerské vraždy,...). A ako vidíte, asi polovica seriálov a filmov tu má súkromného, alebo dokonca amatérskeho detektíva (slečna Marplová, Sherlock Holmes, Jessica Fletcher, Rosemary Boxerová a Laura Thymová v Zločiny v záhradách, otec Dowling atď.). V reálnom živote by bolo zvláštne, dokonca traumatizujúce (a nie veľmi pravdepodobné), pre „bežného“ človeka zakopávať o vraždy tak často, ako sa to stáva týmto amatérskym pátračom. O to príjemnejšie je z komfortu môjho kresla sledovať, ako odvážne a dômyselne riešia svoje prípady.

Sir Arthur Conan Doyle

   1859 - 1930

I must admit something - I have read The Hound of Baskervilles many years ago and I found the book macabre but old and too Victorian bleak. Sir Arthur Conan Doyle did not belong to my favorite authors. Only many years later captured me ITV series (1984 - 1994)  - The Adventures of Sherlock Holmes, The Return of Sherlock Holmes, The Case-book of Sherlock Holmes and The Memoirs of Sherlock Holmes, which based on Doyles short stories. I like it mainly because of main actor Jeremy Brett, which emobodies for me Sherlock Holmes.
And this year (2010) I came under serie BBC Sherlock - modern version of Sherlock Holmes. First I was sceptic - remembering 2m tall Hercule Poirot with notebook on his knees in modern Orient Expres - but this is something completely different and simply genial. Main actors Benedict Cumberbatch and Martin Freeman too. You must see it to catch. You can see shows in section My Latest discoveries. /

Musím sa priznať - pred rokmi som čítala Psa baskervillského a pripadal mi strašidelný, ale kniha bola na mňa stará a príliš viktoriánsky pochmúrna. Sir Arthur Conan Doyle nepatril k mojim obľúbeným autorom. Až o veľa rokov ma zaujali seriály teleízie ITV (1984 - 1994) - Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa, Návrat Sherloka Holmesa, Archív Sherlocka Holmesa a Pamäti Sherlocka Holmesa podľa Doylových poviedok. Páčia sa mi hlavne kvôli hlavnému predstaviteľovi Jeremy Brettovi, ktorý je pre mňa stelesnením Sherlocka Holmesa.
A tento rok (2010) som podľahla seriálu BBC Sherlock - modernej verzii Sherlocka Holmesa. Bola som skeptická - ešte som si pamätala 2m vysokého Hercula Poirota s notebookom na kolenách v modernej verzii Orient expresu - ale toto je niečo celkom iné a geniálne. Aj hlavní predstavitelia Benedict Cumberbatch a Martin Freeman. Musíte to vidieť, aby ste pochopili. Ukážky máte v sekcii Najnovšie objavy.

 

enlightenedthis two books added / tieto dve knihy pridané 16.1.2013

Arthur Conan Doyle: The Hound of Baskerville - Valey of fear - A Study in Scarlet / Pes baskervillský - Údolie hrôzy - Štúdia v červenom: I think buying of this book (31.12.2012) means a start of new chapter for me. After frequently watching of great series with Jeremy Brett and BBC Sherlock series and reading many nice interviews with creator of BBC Sherlock in which they express great love, respect and knowledge of the work of Arthur Conan Doyle I slowly started to read the books of him. And I find them great! /
Myslím, že kúpa tejto knihy (31.12.2012) znamená pre mňa novú kapitolu. Po opakovanom sledovaní skvelého seriálu s Jeremy Brettom a epizód BBC Sherlocka a čítaní mnohých fajn rozhovorov s jeho tvorcami, v ktorých prejavujú veľkú lásku, rešpekt a znalosť diela Arthura Conana Doylea, som pomaly začala čítať jeho knihy. A zisťujem, že sú skvelé!       

Graham Moore: Sherlockian / Sherlock
This book - which is my birthday present in december 2012 - evocated even more interest in me for Sherlock Holmes and his creator. /
Táto kniha - môj narodeninový dar v decembri 2012 -  vo mne vzbudila ešte väčší záujem o Sherlocka Holmesa a jeho tvorcu.

Read more about it / Čítaj o nej viac HERE/TU
And my new undersection about A.C. Doyle / A moja nová podsekcia o A.C. Doyleovi HERE/TU.

enlightened

                                                                                                                               


Sherlock Holmes
Eccentric, calm intellectual, athletic, drug user (has it under control), violin player. Sees what other don’t see and concludes from seen surprising summary. One look and he can characterize visitor very accurately,  his problem including.

Doctor John Watson
Physician, ex-war surgeon. Faithful friend of Sherlock Holmes, his devoted admirer and writer of his adventures. Helps him actively by solving cases. Rather rational and clever  – in my opinion he doesn’t deserve that his name is used later for „not so quick to understand“ partners of „Great detective“. /

Sherlock Holmes
Excentrický, chladný intelektuál, atletický, užíva drogy (má to pod kontrolou), hráč na husle. Vidí, čo ostatní nevidia a vyvodzuje z videného prekvapujúce závery. Jeden pohľad a vie charakterizovať návštevníka, jeho problémy nevynímajúc.

Dr. John Watson
Lekár, bývalý vojnový chirurg. Verný priateľ Sherlocka Holmesa, jeho oddaný obdivovateľ a spisovateľ jeho dobrodružstiev. Aktívne mu pomáha pri riešení prípadov.  Celkom rozumný a múdry - podľa mňa si nezaslúži, aby jeho meno neskôr používali na označenie "nie veľmi chápavého" partnera "Veľkého detektíva".


  
      Jeremy Brett                 David Burke                Edward Hardwicke

Jeremy Brett as memorable Sherlock Holmes. David Burke was John Watson in The Adventures of Sherlock Holmes  and Edward Hardwicke in The Return of Sherlock Holmes, The Case-book of Sherlock Holmes and The Memoirs of Sherlock Holmes. /

Jeremy Brett ako nezabudnuteľný Sherlock Holmes. David Burke bol Johnom Watsonom v Dobrodružstvách Sherlocka Holmesa a Edward Hardwicke v Návrate Sherlocka Holmesa, v Archíve Sherlocka Holmesa a Pamätiach Sherlocka Holmesa.

Show froom Scandal in Bohemia - Adventures of Sherlock Holmes / Ukážka zo Škandál v Čechách - Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa:

Show from The Musgrave Ritual - Return of Sherlock Holmes / Ukážka z Rituál Musgraveovcov - Návrat Sherlocka Holmesa

Show from Devil's Foot - Return of Sherlock Holmes, crime scene - beautiful Cornwall / Ukážka z Diablovo kopyto - Návrat Sherlocka Holmesa, dejisko zločinu -  prekrásny CornwallInterest / Zaujímavosť
Do you know him? / Poznáte ho?

Yes - Jeremy Brett played young admirer of Elisa Doolittle in My Fair Lady! / Áno, Jeremy Brett hral mladého obdivovateľa Lízy Doolittlovej v My Fair Lady! 


 
 

 

Colin Dexter 1930Colin Dexter is an English writer probably best known for his Inspector Morse novels and adapted as a television series from 1987 to 2000. From my opinion this is other example when adaptation overtake master. Many years ago I have read some books of Colin Dexter, but they didn't become my favorite. As I saw first part of TV serie Inspector Morse he captured me definitely. /

Colin Dexter je anglický spisovateľ, asi najviac známy svojou sériou románov o Inšpektorovi Morsovi a ich televíznou adaptáciou v rokoch 1987 - 2000. Podľa mňa je to  ďalší príklad, kedy adaptácia predbehla predlohu. Pred mnohými rokmi som čítala pár knih od Colina Dextera, ale nestal sa mojím favoritom. Až keď som videla prvý z dielov seriálu Inšpektor Morse, definitívne ma dostal.

John Thaw - DIC Morse / Detektív šéfinšpektor Morse

Kevin Whately - DI Robert Lewis, Laurence Fox - DS James Hathaway / inšpektor Robert Lewis, seržant James Hathaway


 
 

  

Caroline Graham 1931Caroline Graham is an English playwriter, screenwriter and novelist. Her Chief Inspector Barnaby serie of novels was adapted for TV by Anthony Horowitz. Later series only based on her characters. I only have read Written in Blood after seeing first and second serie (if I could remember) and the book seemed to me far not as genial as serie.
My brother remarked once wittily Midsomer is a place with highest mortality. And probably he was right. One murder pro one part is never enough. And I can add much more superlatives about serie - super screen, wonderful camera and art side of work - beautiful filming location Buckinghamshire, Oxfordshire a.o.certainly contributed. (Do you know that fictitious Causton, where Barnaby lives and works was lokated in Wallingford where Agatha Christie spent her last years?). Best actors who created army of picturesque and curious characters, ingenious plots a.s.o.  /

Caroline Graham je anglická spisovateľka a scénaristka. Jej sériu románov o šéfinšpektorovi Barnabym  pre televíziu adaptoval Anthony Horowitz. Neskoršie série už iba vychádzali z postáv autorky. Čítala som len Psáno krví po tom, čo som videla prvú a druhú seriu (ak sa dobre pamätám) a kniha mi zďaleka nepripadala taká úžasná ako seriál.
Môj brat raz vtipne podotkol, že Midsomer je miesto s najväčšou úmrtnosťou. A asi mal pravdu. jedna vražda na jeden diel nikdy nestačí. A môžem pridať oveľa viac superlatívov o seriáli - skvelý scenár, prekrásna kamera a výtvarná stránka diela - k tomu určite prispeli krásne filmové lokácie Buckinghamshire, Oxfordshire a iné (Vedeli ste, že fiktívny Causton, kde Barnaby žije a pracuje, sa filmoval vo Wallingforde, kde strávila posledné roky života Agatha Christie?). Najlepší herci vytvorili zástupy kurióznych a pitoreskných postáv, dômyselné zápletky atď.


DCI Barnaby / detektív šéfinšpektor Barnaby


John Netles / Barnaby and his Detective sergeants:
                Daniel Casey                               John Hopkins         Jason Hughes
                 Gavin Troy                                   Daniel Scott         Benjamin Jones

Detective sergeant Gavin Troy was firrst partner of DCI John Barnaby. Conservative, little bit hidebound and bigot (e.g. homophob), rattlehead fuse-maker, bad driver and despite of all this somehow lovable. As time went by he got on in the world - to Barnabys daughter Cullys marriage he  came already as Detective Inspector.

Detective sergeant Daniel Scott was Barnabys  partner only for short time. Man from large city, who considers Causton as "halfway" to his big career. Stoic, little bit self-important but rather clever and efficient.

Detective sergeant Benjamin Jones is last of Barnabys partners. Likable, kind, clever, ever-ready, witty. He is my favorite. And yours? /


Detektív seržant Gavin Troy je prvým partnerom detektíva šéfinšpektora Johna Barnabyho. Konzervatívny, trošku úzkoprsý, bigotný (napr. homofóbny), splašený zmätkár, zlý šofér a napriek tomu akosi sympatický. Časom sa vypracoval - na svadbu Barnabyho dcéry Cully prichádza už ako detektív inšpektor.

Detektív seržant Daniel Scott bol Barnabyho partnerom len krátko. Muž z veľkomesta, ktorý považuje Causton za prestupnú stanicu na ceste ku kariére. Flegmatik, trošku namyslený, ale bystrý a schopný.

Detektív seržat Benjamin Jones je posledným Barnabyho partnerom. Sympatický, milý, múdry, pohotový, vtipný. Je mojím favoritom. A  váš?Interest - Do you know him? / Zaujímavosť - poznáte ho?

Series 14 / 14. séria

On 1. March 2012 started on Universal Channel Midsomer Murders season 14 with new DCI - John Barnaby (cousin of Tom) played by Neil Dudgeon. His likeable wife Sarah is played by Fiona Dolman.
On 13.4.2012 started season 14 on TV Prima Family too.  /
1. marca 2012 odštartovala na Universal Channel 14. séria Vrážd v Midsomeri s novým detektívom šéfinšpektorom Johnom Barnabym (bratranec Toma), ktorého hrá Neil Dudgeon. Jeho sympatickú ženu Sarah hrá Fiona Dolman.
13.4.2012 štartuje 14. séria aj na Prima Family.

After a bit constrained first episode "Death in a Slow Lane"  it runs now very well and new DCI John Barnaby at last presents his nature, skills and his way of investigation. And I really admire authors for their - since 1997 - bottomless ideas of plots and milieus.
30.4.2012 - Time passes so quickly - we could alredy see on Universal Channel all 8 episodes of season 14. Two episodes of series 15 still wait on us.  /
Po trošinku rozpačitej prvej epizóde "Smrť pretekára" (Smrť v pomalom pruhu) to už beží veľmi dobre a nový detektív šéfinšpektor John Barnaby konečne prejavil svoj naturel, schopnosti a svoj spôsob vyšetrovania. A ja skutočne obdivujem autorov za ich - od 1997 - nevyčerpateľné nápady zápletiek a prostredí.
30.4.2012 - Čas tak letí - už sme mohli na Universal Channel vidieť všetkých 8  epizód 14. série. Dve epizódy 15. série nás ešte čakajú.

Series 15 / 15. séria / added/pridané 26.4.2013

At last on Universal Channel started on April 7 2013 the 15. series of Midsomer Murders with Neil Dudgeon as „new“ DCI John Barnaby. And it’s admirable that the authors still can find new ingenious plots and „new“ actors – faces we haven’t seen yet in series (in previous series with John Netles sometimes it seemed to me „new faces“ ran out :-) – some actors appeared reccuringly, in other roles). /
Konečne odštartovala na Universal Channel 7. apríla 2013 15. séria Midsomerských vrážd, s Neilom Dudgeonom ako „novým“ Detektívom šéfinšpektorom Barnabym. A je obdivuhodné, že autori stále nachádzajú nové dômyselné zápletky a „nových“ hercov – tváre, ktoré sme ešte v seriáli nevideli (v predošlých sériách s Johnom Netlesom sa mi niekedy zdalo, že sa „nové tváre“ minuli :-) – niektorí herci sa objavovali opakovane, v inej úlohe).

The episodes we have already seen / Epizódy, ktoré sme už videli:

1. The Dark Rider /  Temný jezdec
2. Murder of Innocence / Vražda nevinnosti
3. Written in the Stars / Napsáno ve hvězdách

and four episodes still wait for us / a ešte nás čakajú štyri epizódy:

4. Death and the Divas / Smrt a primadony
5. The Sicilian Defence / (Sicílska obrana)
6. Schooled in Murders /  (Vyškolený na vraždy)

Series 16 / 16. séria (2013)

It was confirmed via Twitter that Midsomer Murders will return for a sixteenth series and will begin filming in the Spring of 2013. It was announced on 15 April 2013 that Gwilym Lee would be joining the series as DS Charlie Nelson, taking over from Ben Jones (Jason Hughes). The series will contain five episodes. /
Na Twitteri bolo potvrdené, že sa Midsomerské vraždy vrátia aj v 16. sérii, ktorá sa začne nakrúcať na jar 2013. 15. apríla 2013 bolo ohlásené, že do seriálu nastupuje Gwilym Lee ako nový detektív seržant Charlie Nelson, ktorý nahradí Bena Jonesa (Jasona Hughesa). Séria bude mať päť epizód.
More / Viac HERE/TU.

Interest / Zaujímavosť
Neil Dudgeon played gardener Daniel Bolt, for a while suspect of murder, in Midsomer Season 4, episode "Garden of Death" (2000). / 


Neil Dudgeon hral záhradníka Daniela Bolta, nejaký čas podozrivého z  vraždy v Midsomeri, sérii 4, v epizóde "Záhrada smrti" (r. 2000).
 

Foyle's War

      Michael Kitchen                      Julian Ovenden                Honeysuckle Weeks  Anthony Howell

 
Foyle’s war
is a British detective drama television series set during World War II, created by screenwriter and author Anthony Horowitz (creator of Midsomer Murders) broadcasted from 2000 – 2002.
The programme is set during, and after, the Second World War in south sea-side town Hastings, England. Detective Chief Superintendant Christopher Foyle (Michael Kitchen) attempts to catch criminals who are taking advantage of the confusion the war has created. He is assisted by his driver Samantha “Sam” Stewart (Honeysuckle Weeks) and Detective Sergeant Paul Milner (Anthony Howell).
Main character Foyle, widower, is quiet, methodical and implicitly honest. He would like to bring more contribution to war effort on any other  position near to front, but their chiefs see it otherwise – he is just most usefull where he currently is. Many of his cases concern profiteering, the black market and murder. His son Andrew (Julian Ovenden) is fighter pilot in Royal Air Force and it is very moving to follow their unspectacular but even so heartfelt and near relationship.
Samantha “Sam” is mainly driver for Foyle - he said he could not drive (as in last episode of series shines up he is a good driversmiley), wants to do more and sometimes helps with investgations.
Sergeant Milner was a policeman before the war, he left to enlist in the army. In episode one, he is seen recovering in hospital – he lost a leg under knee. Foyle encourages him to rejoin the police and he remains with the Hastings department for the duration of the war.
What fascinates me on this serie is "that something not said”, but you can feeel it very well through the fabulous acting, actions, scenes, locations, circumstances, pictures, costumes, music...it is very very British. A said Midsomer Murders is genial series – Foyle’s War is even better! I say - Oscar for everything and all! Especially for Michael Kitchen!!! 
And we can look forward to next - 8. series in 2012! /

Foylova vojna je britský dramatický detektívny seriál zasadený do obdobia 2. svetovej vojny. Scenáristom a producentom bol Anthony Horowitz (tvorca Midsomerských vrážd). Seriál sa vysielal v r. 2000 - 2002.
Dej sa odohráva počas a po druhej svetovej vojne v malom prímorskom mestečku Hastings na juhu Anglie. Detektív superintendant Christopher Foyle (Michael Kitchen) nastupuje, aby bojoval proti zločincom, ktorí zneužívajú chaos spôsobený vojnou. Foyle má asistentov - šoférku Samanthu "Sam" Stewart (Honeysuckle Weeks) a detektíva seržanta Paula Milnera (Anthony Howell).
Hlavný hrdina Foyle, vdovec, je tichý metodický muž, bezvýhradné čestný. Rád by viac prispieval k vojnovému úsiliu na nejakej pozícii blízko frontu, jeho šéfovia to ale vidia inak - je najviac užitočný tam, kde práve je. Veľa jeho prípadov súvisí s prekvitajúcim čiernym obchodom, zneužívaním vojnovej situácie a vraždou. Jeho syn Andrew je vojnovým pilotom Kráľovského letectva. Je veľmi dojemné sledovať ich neokázalý ale o to vrúcnejší vzťah.
Samanta "Sam" je hlavne Foylovou šoférkou - Foyle tvrdil, že nešoféruje (až v poslednom dieli sa ukáže, že Foyle je dobrý šoférsmiley), chcela by ale robiť aj iné a často asistuje pri vyšetrovaní.
Seržant Milner bol policajtom, kým nenarukoval do vojny. Stretávame ho v prvom dieli zraneného v nemocnici - v boji prišiel o nohu pod kolenom. Foyle mu dodá odvahu a prehovorí ho, aby do konca vojny ostal v Hastings ako jeho asistent.
Čo ma na seriáli najviac fascinuje, je "to niečo nevypovedané", čo ale cítime celý čas cez úžasné herecké výkony, dej, okolnosti, scény, prostredie, kameru, kostýmy, hudbu... je to veľmi veľmi britské. Povedala som, že Midsomerské vraždy je geniálny seriál - Foylova vojna je ešte lepší! Oscara za všetko a všetkým! Špeciálne Michaelovi Kitchenovi!!!
A môžeme sa tešiť na ďalšiu - 8. sériu v r. 2012!


They Fought in the Fields 1 - show / Bojovali na poliach 1 - ukážka

They Fought in the Fields 2 - show / Bojovali na poliach 2 - ukážka 

 

 

Water Rats

 Colin Friels    Catherine McClements            Steve Bisley                                 Water Rats crew

Water Rats is an Australian serie about Sydney Water Police broadcasted from 1996 – 2001.
The original stars of serie were Colin Friels as Det Snr Constable Frank Halloway and Catherine McClements as Det Snr Constable Rachel Goldstein.  I think they were the main reason why I liked this serie.  Later was Colin Friels replaced by Steve Bisley as Det Snr Con/Sgt Jack Christey.
Serie is successful mix of rather hard and naked personal and working lives of individal characters. We can know them very strong, overpowered and substantial through their action in diverse dramatic crashing scenes. That’s why I love it! And as bonus for me wonderful Theme music,  Australia (my Nr. 1 destination) and Sydney Harbour!

Water Rats (Vodné krysy)  u nás vysielaný, ktovie prečo, pod názvom Policajti z prístavu je austrálsky televízny seriál o Vodnej polícii v Sydney, ktorý sa vysielal od 1996 – 2001.
Pôvodnými hviezdami seriálu boli Colin Friels ako detektív starší strážnik Frank Holloway a Catherine McClements ako detektív starší strážnik Rachel Goldstein. Myslím, že práve kvôli nim mám tento seriál tak rada. Neskôr nahradil Colina Friela Steve Bisley ako detektív starší seržant Jack Christey.
Seriál je úspešným mixom dosť tvrdého a neprikrášleného osobného a pracovného života jednotlivých postáv. Spoznávame ich veľmi podmanivo a presvedčivo prostredníctvom  ich konania v rôznych dramatických, strhujúcich scénach. To sa mi na seriáli tak páči a navrch ako bonus krásna ústredná melódia,  Austrália (moja destinácia č. 1) a prístav v Sydney!

 

Beautiful Goldie's Theme / Krásna ústredná melódia

 

 

Rosemary & Thyme

Opening Theme - Úvodná melódia

Rosemary & Thyme is a British television mystery series broadcasted in 2003 – 2006 about two gardening detectives – Rosemary Boxer and Laura Thyme. As gardeners they travel around country and other countries – France, Italy – and solve variouns mysteries happend "on sets“ where they currently garden. Very cosy delightful serie, with diverse lovely English and European gardens as filming locations.
I have read series was created by Brian Eastman for his wife, Christabel Albery, an avid gardener. /

Rosemary & Thyme - u nás vysielaný pod názvom Zločiny v záhradách - je britský televízny detektívny seriál vysielaný v r. 2003 - 2006 o dvoch detektívkach - záhradníčkach - Rosemary Boxerovej a Laure Thymovej. Ako záhradníčky cestujú po celej krajine, aj do cudziny - Francúzska a Talianska - a riešia záhady, ktoré sa stanú "na place", kde práve záhradničia. Veľmi pohodový a príjemný seriál, s rôznymi krásnymi záhradami Anglicka a Európy ako filmovými lokáciami. Názov v angličtine je slovná hračka - krstné meno Rosemary a priezvisko Thyme sú aj názvy rastlín rozmarín a tymián.
Čítala som, že Brian Eastman napísal seriál pre svoju manželku, vášnivú záhradníčku.


      Pam Ferris                Felicity Kendal
 
   Laura Thyme            Rosemary Boxer

Laura Thyme (Pam Ferris) is ex-Woman Police Constable (WPC) and has a son a policeman and daughter  a sculptor. She is just divorced.
Rosemary Boxer (Felicity Kendal) has doctorate of plant pathology worked at the university before her academic position was suddenly and sneakily removed. They met each other at the beginning of the series, both in boundary moment of their lives, so they desided to be gardeners. 
(Do you remember Pam Ferris as Mrs McGillicuddy who saw murder in train in film 4:50 from Paddington (2004)?)

Laura Thyme (Pam Ferris) je bývalou policajtkou - konstáblom, má syna policajta a dcéru sochárku. Je práve čerstvo rozvedená.
Rosemary Boxer (Felicity Kendal) má doktorát s patológie rastlín a pracovala na univerzite, kým nebolo jej akademické pracovné miesto náhle a zákerne zrušené. Obe sa stretnú na začiatku seriálu, obe v medznej situácii svojho života, tak sa rozhodnú stať sa záhradníčkami.
(Pamätáte sa na Pam Ferris ako pani McGillicuddyovú, ktorá videla vraždu vo vlaku,  z filmu Vlak z Paddingtonu (2004)?)


Rosemary & Thyme - An Italian Rapscallion - show / Taliansky ničomník - ukážka


 

 

 

Murder, She Wrote

Peter S. Fisher                               Donald Bain

Murder, She Wrote is an American mystery series broadcasted in 1984 – 1996 starring Angela Lansbury as mystery writer and amateur detective Jessica Fletcher. Author is Peter S. Fisher - writer and TV producer. And since series ended id 1996 spin-off book series writen by Donald Bain continues to the present.

Murder in Manhattan is the only one book I have and I think TV series ich much more better /
Vražda v Manhattanu je jediná kniha, ktorú mám a myslím, že televízny seriál je omnoho lepší.

 

 Jessica Fletcher is former high school English teacher and famous mystery writer, middle-aged, down-to-earth widow. She came from Cabot Cove, nice small ocean-side town in Maine, part of time she lives in New York, where she has her publisher and she travels a lot all over the world. Wherever she moves, murder follows her and Jessica always assists local Sheriff Amos Tupper, later Sheriff Mort Metzger or policeman in New York or anywhere by solving the case. Jessica Fletcher is really lady, rational, logical, clever and broadminded. She has no own children but she is maternal type and likes - may be because she was the teacher - young people. Besides she has lot of nephews an nieces, which are from time to time involved - not by their own fault, in criminal case and then there is Jessica to help them.
The title of series comes from 1961 adaptation “Murder, She Said” of Agatha Christie’s “4:50 from Paddington” and Jessica Fletcher thought to be combination of Miss Marple and Agatha Christie.
Angela Lansbury was many times nominated as Best Actress for Golden Globe and Emmy Award for his role of Jessica Fletcher. /

To je vražda, napísala je americký detektívny televízny seriál, vysielaný v r. 1984 - 1996, kde hlavnú úlohu stvárnila Angela Lansbury ako spisovateľka a amatérska detektívka Jessica Fletcher. Autorom je Peter S. Fisher - spisovateľ a televízny producent. A po skončení seriálu v r. 1996 píše Donald Bain -  ako "vedľajší produkt" seriálu - dodnes sériu kníh.
Jessica Fletcher je bývalá stredoškolská učiteľka angličtiny, teraz známa spisovateľka detektívok, je v stredných rokoch, praktická a triezvo rozmýšľajúca vdova. Pochádza z Cabot Cove, malého mestečka v štáte Main, čas trávi aj v New Yorku, kde má svojho nakladateľa. Veľa cestuje po celom svete. Kam sa pohne, vražda ju nasleduje a Jessica  vždy asistuje v pátraní miestnemu šerifovi Amosovi Tupperovi, neskôr Mortovi Metzgerovi, alebo policajtom v New Yorku, či kdekoľvek inde na svete. Jessica Fletcher je skutočná dáma, múdra, rozumná, s logickým uvažovaním, veľkorysá. Nemá vlastné deti, ale je materinský typ, má rada - možno preto, že bola učiteľkou, mladých ľudí. Okrem toho má bezpočet synovcov a neterí, ktorí sa z času na čas zapletú - nie vlastnou vinou - do zločinu a vtedy je tu Jessica, aby im pomohla.
Názov seriálu pochádza z filmovej adaptácie z r. 1961 "To je vražda, povedala" románu Agathy Christie "Vlak z Paddingtonu". Jessica Fletcher zas má byť kombináciou slečny Marplovej a samotnej Agathy Christie.
Angela Lansbury bola za túto rolu veľakrát nominovaná ako najlepšia herečka na cenu Golden Globe a Emmy Award.

Angela Lansbury                 Tom Bosley                  Ron Masak
Jessica Fletcher           Sheriff Amos Tupper        Sheriff Mort Metzger

Angela Lansbury  gained in 2005 Malice Domestic Poirot Award - special, not annuall award for outstanding contribution to the mystery genre. Award is handed out by malice Domestic Ltd. /
Angela Lansbury získala v r. 2005 cenu Malice Domestic Poirot Award - špciálnu, nie každoročnú cenu za mimoriadny prínos pre detektívny žáner. Cenu udeľuje spoločnosť Malice Domestic Ltd.
 

Opening Theme / Úvodná melódia

A Story to Die for - show / Príbeh, pre ktorý sa oplatí umrieť - ukážka

The Celtic Riddle - show / Keltský rébus - ukážka

 

Jonathan Creek
 


  
   Here lives Jonathan           Caroline Quentin Alan Davies
                                                          Maddie              Jonathan

Read also what I wrote / Čítaj tiež, čo som napísala Here / Tu:

Jonathan Creek is British BBC mystery series with comic touches broadcasted in 1997 – 2004, with two specials in 2009 and 2010.

Main character Jonathan Creek (Alan Davies) is cretaive consultant to a magician and helps police to solve seemingly supernatural mysteries. He has very logical thinking and knowledge of illusionism.
Writer Maddie Magellan (Caroline Quentin) - Jonathan’s collaborator - uses often dishonest means to expose miscarriages of justice. Relationship between Jonathan and Maddie is mainly platonic one.


There are always three questions, on which answers guide to solution of crime case – “Who did it?”, “Why it was done?” and Jonathan Creek series focused on the third “How it was done?”. Every case has an element of magic – murder  in locked rooms, person on two places at one time, seemingly impossible thefts.
Magic plays important role in this series – often is here exposed how such tricks and sleight-of-hand are actually done, the way being quite banal compared to the trick itself.

It’s a pitty that I could see by us only semi-regularly one or two parts from time to time.. Series achieved at home cult succes and already in 1998 won BAFTA for Best Drama Series. I can only hope, that any our TV-channel “discover” it again and we will watch  here more of Jonathan Creek.
By the way - it seems to me -  BBC is Nr. 1 of my favorites ... /

Jonathan Creek je britský komediálny krimiseriál televízie BBC, vysielaný v r. 1997 - 2004, s dvoma špeciálmi v r. 2009 a 2010.
Hlavná postava Jonathan Creek (Alan Davies) je tvorivým poradcom kúzelníkov a pomáha polícii riešiť zdanlivo nadprirodzené záhady. Má veľmi logické myslenie a znalosti iluzionizmu.
Spisovateľka Maddie Magellan (Caroline Quentin) - Jonathanova spolupracovníčka - používa často nečestné prostriedky, aby odhalila neúspechy a omyly justície. Medzi Jonathanom a Maddie  je v podstate platonický vzťah.
K riešeniu kriminálnych prípadov vedú odpovede na tri otázky - "Kto to spáchal?", "Prečo to spáchal?" a seriál Jonathan Creek sa sústreďuje na tretiu otázku "Ako to spáchal?". Každý z prípadov má prvky kúziel - vražda v zamknutej izbe, jedna osoba na dvoch miestach súčasne, zdanlivo nemožná krádež.
Kúzla hrajú v seriáli dôležitú rolu - často sa v ňom odhaľuje, ako sa to-ktoré kúzlo a hókus-pókus vlastne robí a ten spôsob je často v porovnaní s trikom veľmi obyčajný.
Škoda, že som tu u nás mala možnosť sledovať iba nepravidelne - z času na čas  jeden-dva diely. Doma v Británii mal seriál kultový úspech a už v r. 1998 získal cenu BAFTA ako Najlepší dramatický seriál. Môžem len dúfať, že niektorý z našich televíznych kanálov ho znovu "objaví" a budeme môcť sledovať viac z Jonathana Creeka.
Mimochodom - zdá sa mi, že BBC je Nr. 1 z mojich favoritov...

The Problem at Gallows Gate 1/2  / Problém pri Gallows Gate 1/2

The Problem at Gallows Gate 2/2  / Problém pri Gallows Gate 2/2


 
Read also what I wrote / Čítaj tiež, čo som napísala Here / Tu:
...

 

                              

                                                                        

Liza Cody 1944

Anna Lee is British series produced by Brian Eastman and Carnival Films for London Weekend Television.
Pilot „Headcase“ was broadcast in 1993 and five 2-hours episodes

  • Dupe
  • Stalker
  • Diversion
  • The Cook’s Tale
  • Requiem were broadcast in 1994 an they loosly based on novels of English crimi writer Liza Cody.


Imogen Stubbs as Anna Lee

         John Rowe                            Michael Bryant                       Brian Glower

Main character Anna Lee was played by Imogen Stubbs. It is remoured, tha author Liza Cody stopped writing Anna Lee mysteries becaus of TV movies, she was not satisfied with way of adaptation. I cannot judge, I don’t know master books, but I liked series very much and in my opinion it’s shame, they didn‘ continue. Characters and plots are very ingenious, and believable. And Imogen Stubbs as Anna is perfect!

Anna Lee – former police officer, works now as private detective in detective agency Brierly Security in London. Her boss Commander Martin Brierly (played in pilot by Michael Bryant, then by John Rowe), is not very charmed of fer, because of her absence of discipline, unpunctuality and unconventional methods of solving of cases. But Anna Lee has results and so she stays in agency in spite of her defaults.
Her privat life is chaotic too. She is quasi single – has one long-standing admirer with no great chance – lives in underlease in house of her very good friend and guardian in one Selwyn Price (played by Brian Glower) – former very good wrestler. /

Anna Lee je britský seriál producenta Briana Eastmana a Carnival Films pre Londýnsku víkendovú televíziu.
Pilot "Pripad vedenia" bol vysielaný r. 1993 a päť 2-hodinových epizód

  • Podvod
  • Stalker
  • Zneužitie
  • Kohútí chvost
  • Rekviem boli vysielané počas r. 1994 a sú založené na románoch anglickej krimi spisovateľky Lizy Cody.

Hovorí sa, že Liza Cody prestala s písaním pokračovaní Anny Lee, pretože nebola spokojná s ich adaptáciou. Neviem posúdiť - nepoznám jej knihy, ale seriál sa mi veľmi páčil a je škoda, že nepokračoval. Postavy aj zápletky sú dômyselné a vierohodné. A Imogen Stubbs ako Anna Lee je perfektná!
Anna Lee - bývalá policajtka, teraz pracuje ako súkromný detektív v agentúre Brierly Security v Londýne. Jej šéf veliteľ Martin Brierly (v pilotnom dieli ho hral Michael Bryant, ďalej John Rowe) nie je veľmi nadšený jej nedostatkom disciplíny, nedochvíľnosťou a nekonvenčnými metódami riešenia prípadov. Ale Anna Lee má výsledky, a preto ostáva v agentpre napriek jej nedostatkom.
Jej súkromný život je tiež chaotický - je kvázi sama - má dlhoročného ctiteľa s neveľkou šancou - býva v podnájme, v dome svojho veľmi dobrého priateľa a ochráncu v jednom Selwyna Pricea (hral ho Brian Glower) - bývalého veľmi úspešného wrestlera.

Hardcase - Pilot - Part 3 - shaw / Ukážka z pilotného dielu Prípad vedenia - časť 2


 
Interest / Zaujímavosť
Imogen Stubbs
played Mona Symmington - first victim of annonymous letter writer in Agatha Christie's "Moving Finger" film from 2006 /
Imogen Stubbs hrala Monu Symmington - prvú obeť pisateľa anonymných listov vo filme "Není kouře bez ohýnku" z r. 2006 podľa knihy Agathy Christie

Mona Symmington right at begin of this shaw / Mona Symmington je hneď na začiatku tejto ukážky

 

Ralph McInerny 1929 - 2010Ralph McInerny was a Roman Catholic, American philosopher, University professor, and prolific author, including fiction and mysteries of which best known is the Father Dowling Mysteries.  In 1977 – 2009 he wrote 29 novels with Father Dowling. /
Ralph McInerny bol americký rímsko-katolícky filozof, univerzitný profesor a autor. Okrem vedeckých diel písal aj detektívky, z ktorých asi nalepšie známe sú jeho Záhady otca Dowlinga. V rokoch 1977 - 2009 napísal o ňom 29 románov.

    

Father Dowling Mysteries is American Television Mystery which started on NBC with pilot Fatal Confession in november 1987, then it moved in 1988 to ABC network where it was aired  till 1991. Series based on the adventures of the title character created by Ralph McInerny. /
Záhady otca Dowlinga je americký detektívny seriál, ktorý štartoval na NBC pilotným dielom Osudná spoveď, v r. 1988 sa presunul na ABC network, kde ho vysielali do r. 1991.  Bol inšpirovaný dobrodružstvami hlavnej postavy detektívok Ralpha McInernyho.


Tom Bosley    Tracy Nelson   James Stephens                        Mary Wickes
Father Dowling  Sister Steve   Father Prestwick                        Marie Murkin

Father Dowling (Tom Bosley),  is a Catholic priest by St. Michaels Church, in Chigago, Illinois. He permanent stumbles over murder, abductions and other crimes. He is kind, clever, always ready to help, with lot of comprehencion with foibles of his chapelry members.
Sister Stephanie "Steve" Oskowski (Tracy Nelson), is nun and his street-wise assistant by solving them. She had rather wild years of adolescence and then she met Father Dowling who help her to return on the right way. From those years she has many abilities which are useful by investigation.
Father Philip Prestwick (James Stephens), is very ambicious assistant to Archbichop. He usualy drop before meals, often brings unpleasant tasks or messages from churchily superiors to Father Dowling.
Marie Murkin (Mary Wickes), is Father Dowling houskeeper, very good cook, fo effect grouch but inside good-hearted. /

Otec Dowling (Tom Bosley),  je katolícky kňaz v kostole Sv. Michala v Chicagu, Illinois. Permanentne zakopáva o vraždy, únosy a iné zločiny. Otec Dowling je láskavý, múdry, vždy ochotný pomôcť, s veľkým pochopením pre slabosti členov jeho farnosti.
Sestra Stephanie "Steve" Oskowska (Tracy Nelson) je mníška a zároveň jeho "ulicou vychovaná" bystrá asistentka pri ich riešení. Prežila dosť búrlivé roky dospievania, až stretla otca Dowlinga, ktorý jej pomohol vrátiť sa na správnu cestu. Z tých rokov má veľa užitočných schopností, ktoré jej pomáhajú pri pátraní.
Otec Philip Prestwick (James Stephens), je veľmi ambiciózny asistent arcibiskupa. Zvyčajne sa objaví pred jedlom a často prináša nepríjemné úlohy alebo správy od cirkevnej vrchnosti pre otca Dowlinga.
Marie Murkin (Mary Wickes) je gazdiná otca Dowlinga, veľmi dobrá kuchárka, zdanlivo je mrzutá, ale v skutočnosti veľmi dobrosrdečná.

I didn't find many shows  on YouTube / Nenašla som veľa ukážok na YouTube:

At least I've found something but only in low quality of picture / Nakoniec som niečo našla, ale len v nízkej kvalite obrazu:
The Joyful Noise Mystery - Part 1 / Záhada radostného hluku - 1. časť

The Moving Target - Part 1 / Pohyblivý terč - 1. časť


 

 

Due South / Smer Juh
David Marciano     Paul Gross            Newman              Callum Keith Rennie     
  Ray Vecchio      Benton Fraser           Lincoln                      "Ray Vechio"
                                                                    Draco
                                                              as Diefenbaker

Opening Theme / Úvodná hudba: Jay Semko, Jack Lenz, John McCarthy

Due South is one of my very very favorite series. It 's Canadian crime drama series with element of comedy. Series was created by Paul Haggis and it ran for 67 episodes, in 4 seasons, from 1994 to 1999.
Drama follows the adventures of Constable Benton Fraser (Paul Gross) - a Mountie of Roayal Canadian Mounted Police (RCMP), who attached to the Canadian consulate, but works with detective Raymond Vecchio (David Marciano, later, when "the right" Ray works undecover, get on his "role" Callum Rennie). Fraser came to Chigago " to trail of killers of his father - also of the RCMP and, for reasons which don't need to exploring at this juncture, he has remain, attached as liason to the Canadian consulate" - this sentece sounds through whole series as refrain, Fraser uses it often to introduce himself to others. 
Benton Fraser (Paul Gross) is very special type - dogged, very polite, compulsively truthful. His rigid moral code is permanent tested by the cynical realities  of Chicago life. He has encyclopedical knowledge of virtually everything, which he attributes to his grandparents librarians. Fraser took to Chicago his partner  with unusual abilities - Diefenbaker, half-blood huskie and wolf, who once saved him from wild ice water and since then the dog stayed deaf - but can read from lips. /

Smer juh je jedným z mojich veľmi veľmi obľúbených seriálov. Je to detektívna dráma s prvkami komédie. Seriál vytvoril  Paul Haggis, mal 67 dielov, bežal 4 sezóny, od 1994 do 1999.
Dráma sleduje dobrodružstvá
konstábla Bentona Frasera - člena Kráľovskej kanadskej jazdeckej polície (RCMP), ktorý je pridelený ku Kanadskému konzulátu v Chicagu, ale pracuje s detektívom Raymondom Vecchiom (David Marciano, neskôr, keď "pravý" Raymond pracuje v utajení, jeho "rolu" hrá Calumm Rennie). Fraser prichádza do Chicaga, "aby vypátral vrahov svojho otca - tiež člena RCMP a z príčin, ktoré netreba na okrsku rozmazávať, ostal ako pridelenec Kanadského konzulátu" - táto okrídlená veta znie celým seriálom a Fraser samotný ju často používa, keď sa niekomu predstavuje.
Benton Fraser (Paul Gross) je veľmi osobitý typ - tvrdošijný, veľmi zdvorilý, nekompromisne pravdovravný. Jeho pevný morálny kódex je často konfrontovaný s drsnou realitou života v Chicagu. Má encyklopedické vedomosti prakticky o všetkom, čo sám pripisuje tomu, že jeho starí rodičia boli knihovníci. Fraser si do Chigaga zobral svojho partnera s neobyčajnými schopnosťami - Diefenbakera - miešanca huskiho s vlkom, ktorý ho raz zachránil z divej ľadovej vody a ostal potom hluchý - ale dokáže odčítať z pier.Pilot - Part 1 / Pilot - Časť 1


 

 

                                                                                   Home

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk