OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Your favorite book / Vaša obľúbená kniha

 

Which is your number 1? Let me know in you message. I could then assort chart "TOP 10". / Ktorá z kníh je vašou jedničkou? Napíšte mi správu. Môžem zostaviť rebríček "TOP 10".

I think my is Five Little Pigs..., or Death on the Nile? I think I love them all smiley . It is very difficult to deside which book I prefer. So I only try to group them (subjectively and not complete of course) after their main charasteristic, which makes the book so good.  /

Myslím, že najradšej mám Pět malých prasátek..., alebo Smrt na Nilu? Myslím, že mám rada všetky smiley. Je ťažké rozhodnúť, ktorej dávam prednosť. Preto sa pokúsim (samozrejme subjektívne a nie kompletne) zaradiť ich do skupín podľa ich hlavnej charakteristiky, pre ktorú je kniha tak dobrá.

The roots of case extend deeply into fortime / Korene prípadu siahajú hlboko do minulosti:

Poirot
Cards on the table

Five Little Pigs / Pět malých prasátek
Elephants Can Remember / Sloni mají paměť
Halowe'en Party / Viděla jsem vraždu

Miss Parple
The Mirror Crack'd from Side to Side / Puknuté zrkadlo
Sleeping Murder / Zabudnutá vražda
Nemesis / Nemesis

Tommy and Tuppence / Tommy a Pentlička:
By the Pricking of my Thumb / Dům u kanálu

Others:
Ordeal by Innocence / Zkouška neviny

It is surprising, how people after five, ten, twenty years can bethink theirselves on such little things. More astonishing is how already these little things can help Poirot or Miss Marple to solve an old case at last correctly. /

Je prekvapujúce, ako si ľudia vedia spomenúť po piatich, desiatich, dvadsiatich rokoch na maličkosti. Ešte prekvapujúcejšie je, ako práve tieto maličkosti pomôžu Poirotovi alebo slečne Marplovej vyriešiť konečne správne starý prípad.

Show - Ten Little Pigs - Main Title / Ukážka - Päť malých prasiatok - Titulky 

 

 

 

„Hopeless“ cases / „Beznádejné“ prípady

Poirot:
Mrs. McGinty s Dead / Smrt staré posluhovačky
Sad Cypress / Temný cypriš

Miss Marple:
Nemesis / Nemesis

Every circumstanse, every clue and witness points on only one person - main character. He/she is considered as guilty and is condemned to death or lifer. Fortunately is here Hercule Poirot / Miss Marple ... /

Všetky okolnosti, stopy a svedectvá ukazujú na jedinú osobu - hlavnú postavu. Je uznaná vinnou a odsúdená na smrť alebo na doživotie. Našťastie je tu Hercule Poirtor / slečna Marplová ...

Show - Sad Cypress / ukážka - Temný cypriš
 

 

Ingenious alibi / Dômyselné alibi

Poirot
Peril at Endhouse / Dům na úskalí
Evil under the Sun / Zlo pod slnkom
Death on the Nile / Smrt na Nilu
Lord Edgware Dies / Smrt lorda Edgwarea

Miss Marple
They Do It with Mirrors / Robí sa to trikom / Smysluplná vražda
The Moving Finger / Není kouře bez ohýnku

Others:
Towards Zero / Nultá hodina
The Sittaford Mystery / Sittafordská záhada
Murder is Easy / Vždyť je to hračka


From my opinion here are shows of most ingenious alibis / Podľa mňa sú toto ukážky najdômyselnejších alibi.

Show - Peril at Endhouse / ukážka - Dům na úskalí
 

 

Bizzare plot / Bizardná zápletka

Poirot:
Curtain / Opona
Murder on the Orient Express  / Vražda v Orient-expresu
Three Act Tragedy / Tragenie o třech jednáních
The ABC Murders / Vraždy podle abecedy


Others:
And Then There Were None / Deset malých černoušků
The Pale Horse / Plavý kůň
Endless Night / Nekonečná noc
Destination Unknown / Místo určení neznámé

Show - And Then There Were None / ukážka Deset malých černoušků
 

 

Charming couple / Roztomilá dvojica

Frankie and Bobby
Why didn't They Ask Ewans?  / Proč nepožádali Ewanse?

Eileen "Bundle" and Jimmy / Eileen "Palička" a Jimmy
The Secret of Chimneys / Tajěmství Chimneys
The Seven Dials Mystery / Záhada sedmi ciferniků

Tommy and Tuppence / Tommy a Pentlička
The Secret Adversary / Tajemný protivník
Partners in Crime / Zločiny pro dva
N or M / N či M
By the Pricking of my Thumb / Dům u kanálu

It s a pitty that Agatha Christie did not write more stories about these couples. Charming, full of life (although they try to cover it with light incuriousness), courage and sence for adventure. /

Škoda, že Agatha Christie nenapísala viac kníh o týchto pároch. Roztomilí, plní života (hoci sa pokúšajú skryť to za ľahkú blazeovanosť), odvahy a zmyslu pre dobrodužstvo.

Show - latest version - Why didn't They Ask Ewans?  / ukážka - najnovšia verzia - Proč nepožádali Ewanse?


Show from series Partners in Crime  (with Francesca Annis and James Warwick in main roles) - The Ambassadors Boots - Part 1 / ukážka zo seriálu Zločiny pro dva  - (Francesca Annis a James Warwick v hlavných úlohách) - Veľvyslancove topánky - 1. časť

Show from The Seven Dials Mystery from 1981 with Cheryl Campbell and Jamew Warwick / Ukážka zo Záhada siedmych ciferníkov z r. 1981 s Cheryl Campbell a Jamesom Warwickom

 

 

 


 

Miss Marple outshines / slečna Marplová exceluje

The Thirteen Problems / Třináct záhad

Thirteen short stories - Writer Raymond West - nephew of MIss Marple, painter artist  Joyce Lempier, lawyer, vikar and ex-policeman from Scotland Yard - they all use to meet every Tuesday evening by Miss Marple. They name themselves "Thuesday Club". One of them tells true story with criminal plot
 of which he knows solution and others must guess it. And guess who is always the only right? /

Trinásť poviedok - Spisovateľ Raymond West - synovec slečny Marplovej, maliarka Joyce Lempierová, právnik, vikár a bývalý policista Scotland Yardu sa stretávajú každý utorkový večer u slečny Marplovej. Hovoria si "Utorkový klub". Jeden z nich vždy rozpráva skutočnú historku s kriminálnou zápletkou, ktorej riešenie pozná a ostatní ho musia hádať. A hádajte, kto vždy ako jediný uhádne?
 

Little discrepances / Malé nezrovnalosti

The Death on the Nile / Smrť na Níle

Linnet's American trustee, Andrew Pennigon assured everybody -  and Linnet Doyle believed it, that he happened to run into her  in Cairo. So why wasn't it for Linnet suspect, he had at once all this papers and contracts to sigh by him? She was otherwise so clever...? /

Linnetin americký poručník Andrew Pennington všetkým tvrdil – a Linnet Doyle tomu verila, že na ňu náhodou narazil v Káhire. Prečo teda nebolo Linnet podozrivé, že zrazu má u seba všetky tie papiere a zmluvy na podpis? Veď inak bola taká bystrá...?

Version with Ustinov - cca 5. min. / Verzia s Ustionovm - cca 5. minúta

 Version with Suchet / Verzia so SuchetomFive Little Pigs / Päť malých prasiatok

Caroline Crale believed, that her sister Angela have poisoned bottle of beer and killed Amyas Crale, (She catched her in cave doing something with bottle).  That was the reason why she rubbed away fingerprints from bottle. But during legal proceeding she had to recieve, that poison was only in glass, not in bottle. So she had to realise, Angela is guiltless. Why did she then stay so passive „at peace with  destiny“ and ready to sacrifice for Angela to undone her old blame against Angela? /

Caroline Crale verila, že jej sestra Angela otrávila fľašu piva a zabila Amyasa Crala. (Pristihla ju v pivnici, ako robí niečo s fľašou). Preto  zotrela z fľaše odtlačky prstov. Počas procesu sa ale musela dozvedieť, že jed bol iba v pohári, nie vo fľaši. Teda musela zistiť, že Angela je nevinná. Prečo teda ostala ďalej pasívna a „zmierená s osudom“ a pripravená obetovať sa za Angelu, aby odčinila starú vinu voči Angele?

Show - cca 5. minute / Ukážka - cca 5. minúta 

 

 

Interests / ZaujímavosťTake The Crooker House by Agatha Christie and The Last Curtain by Ngaio Marsh. They both wrote them about the same time. Plots and characters are rathe similar:

 • Main character – old man with many sons and daugters, who are more or less financial dependent on him
 • Old man has rather young spouse with doubtful past
 • His grandchild is a girl about ten, clever but very hard educable, of rather intolerable temper
 • Her house teacher – a young man, is fallen i love with old man s spouce
 • Old man is murdered and killing poison is the same
 • And macabre solution is in both books the same
   

Zoberte knihu Agathy Christie Hadí doupě a knihu Ngaio Marsh Posledná opona. Obe ich písali zhruba v rovnakom čase. Zápletka a postavy sú dosť podobné:
 

 • Hlavná postava starý pán má veľa synov a dcér, ktorí sú od neho viac-menej finančne závislí
 • Starý pán má veľmi mladú snúbenicu s pochybnou minulosťou
 • Jeho vnučka má okolo desať rokov, je múdra ale ťažko vychovateľná a dosť neznesiteľnej povahy
 • Jej domáci učiteľ – mladý muž, je zamilovaný do snúbenice starého pána
 • Starý pán je zavraždený a vražedný jed je rovnaký
 • A desivé riešenie je v oboch knihách rovnaké

 

                                                                            Home

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk