OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Film and TV adaptations

Have you favorite film or TV adaptation? Which one and why?
And what do you think about many changes of plot - e.g. films with Geraldine McEwan as Miss Marple - Sleeping Murder or Body in the Library (they even change murderer!).  Or all films with Julia McKenzie as Miss Marple - except Pocket Full of Rye are very unlike master. I do not like many changes  always want to watch and compare film with my imaginations from book.
Another question  Peter Ustinov - David Suchet - Albert Finney? Joan Hickson - Margaret Rutherford - Geraldine McEwan - Julie McKenzie? Which one fits the role of Poirot/Miss Marple best? Write - I want to know /

Máte obľúbené filmové a televízne adaptácie? Ktoré a prečo?
A čo poviete na časté zmeny zápletky oproti knihám - napríklad filmy s Geraldine McEwan ako slečnou Marplovou - Zabudnutá vražda alebo Mŕtva v knižnici (kde dokonca zmenili vraha!) Alebo všetky filmy s Juliom McKenzie ako slečnou Marplovou - okrem Kapsa plná žita - sú veľmi nepodobné predlohe. Nemám rada veľa zmien, rada sledujem film a porovnávam ho s predstavami, ktoré som si vytvorila pri čítaní.
Iná otázka - Peter Ustinov - David Suchet - Albert Finney? Joan Hickson - Margaret Rutherford - Geraldine McEwan - Julie McKenzie? Máte obľúbeného prestaviteľa Poirota/slečny Marplovej, ktorý sa na úlohu hodí ako uliaty? Píšte - chcem to vedieť

Hercule Poirot

   Peter Ustinov          Albert Finney          David Suchet

David Suchet - by the way - gained in 2003 Malice Domestic Poirot Award - special, not annuall award for outstanding contribution to the mystery genre. Award is handed out by malice Domestic Ltd. /
David Suchet - mimochodom - získal v r. 2003 cenu Malice Domestic Poirot Award - špciálnu, nie každoročnú cenu za mimoriadny prínos pre detektívny žáner. Cenu udeľuje spoločnosť Malice Domestic Ltd.

 

 

Important criteria by good detective stories for me is, if adaptations is faithful to master. Acord to my experiences film is rarely of same quality as book. Films with Peter Ustinov as Poirot are good, but actor with his figure doesn't suit the role very well. And he presents some kind of "jocular" side of Poirot, which doesn't suit me. And film The Murder on the Orient-Expres, located into present, where Alfred Molina (otherwise very good actor) as Poirot is sitting in coupé with notebook on his knees - that's for me rather disaster. Films with David Suchet succeeded, in my opinion some of them are as good as master book. Randomly: /

U dobrých detektívok je pre mňa dôležitým kritériom posudzovania filmovej adaptácie aj vernosť predlohe. Podľa mojich skúseností film sa málokedy vyrovná kvalitnej predlohe. Filmy s Petrom Ustinovom ako Poirotom sú vydarené, ale herec sa na rolu vzrastom príliš nehodí. A prezentuje akúsi, mne nie veľmi vyhovujúcu, "žartovnú" stánku Poirota. A Orient expres zasadený do súčasnosti, kde Alfred Molina (ináč skvelý herec) ako Poirot sedí v kupé s notebookom na kolenách, bol pre mňa dosť katastrofou. Niektorým filmom s Davidom Suchetom sa to podarilo, podľa mňa sa vyrovnajú predlohe. Len tak námatkovo:

 • Mrs. McGinty Dies / Smrť pani McGintyovej
 • The Death on the Nile / Smrť na Níle
  Which version do you prefer? / Ktorú verziu uprednostňujete?
  r. 1978  Peter Ustinov - cca od 1:50:00 min. of show (it's now whole film) / cca 1:50:00min. ukážky (teraz je to celý film)


  r. 2004 Davis Suchet - cca od 0:40 min.of show / 0:40 min. ukážky
   
 • Three Act Tragedy /Tragédia v troch dejstvách
 • The Clock / Hodiny
 • Five Little Pigs / Pět malých prasátek
 • Cards on the Table / Karty na stole -
  It's only pitty, they changed identity of one of murderers, that in the book was believable ... And added episode with delicate photos of inspector was baseless, even without it there were enough mtives in the book. /
   
  Škoda len, že zmenili totožnosť jedného z vrahov, ten v knihe bol uveriteľnejší ... A pridaná epizódka s chúlostivými fotografiami inšpektora bola zbytočná, aj bez nej sa to v knihe motívmi k vražde hemží.

   
 • The Murder on the Orient-Expres / Vražda v Orient exprese -
  Although film has not this noble art of version with Albert Finney and in no way presents luxus of famous train. Accennt is given on tragical backround of crime, which has fatal effects on each of concerned. One thing interferes me - exalted reaction of Poirot on true version of crime. As I can remember - in the book he only very factily offers two version and is on decision of director of Orient-Expres Mr. Bouce, which one they will present to local police.
  I must remark here - in other cases Hercule Poirot in no way defends murder. /

  Hoci film postrádal noblesu predošlej verzie s Albertom Finneym a nijako neprezentoval luxus chýrneho vlaku. Dôraz je na temných príčinách zločinu, ktoré mali fatálny dopad na všetkých zúčastnených. Len mi trochu vadila exaltovaná reakcia Poirota na pravdivú verziu riešenia zločinu. V knihe, pokiaľ si pamätám, celkom vecne predostrel dve verzie a nechal rozhodnúť riaditeľa Orient expresu pána Bouca, ktorú z nich predložia miestnym vyšetrovateľom. (Tu ale musím pripomenúť, že v ostatných prípadoch Hercule Poirot zásadne "vraždu neschvaľoval").

  Look, what I mean with exalted reaction / Pozrite si tu, čo myslím exaltovanou reakciou:
   

 

Miss Marple


     
    
Joan Hickson   Margaret Rutherford    Geraldine McEwan        Julia McKenzie

 

Films about Miss Marple are others. I know Joan Hickson only from some shows on YouTube, so I cannot judge. But many people say she is THAT right Miss Marple. Helen Hayes I saw in Caribbean Mystery, and she is Nr. 1 for me because of her look. Films with Geraldine McEwan took not very happily way - they try to improve something excellent. What did they do with ingenious plots of Agatha Christie! Such a disaster that I could not understand it at all. Although I can nearly by heart her books. The Murder on Vicarage is rather OK, in The Body in the Library they changed such "a little thing" as identity of Murderer. It continued with Sleeping Murder ad The Sittaford Mystery (in second of them is not Miss Marple in book), I geuss nobody understood them at the end. The Pocket Full of Rye with Julia McKenzie was light at the end of tunnel, next films with her - big disappointment. For all - Why didn't They Ask Evans? and The Secret of Chimneys (in none of them is Miss Marple in book) - is there anyone who understood it? What's your opinion? /

S filmami o slečne Marplovej je to inak. Filmy s Joan Hickson poznám len z ukážok na YouTube, nemôžem posúdiť, ale hovorí sa, že to je TÁ pravá slečna Marplová. Helen Hayesovú som videla iba v Karibskom tajomstve a vzhľadovo je u mňa Nr. 1. Filmy s Geraldine McEwan sa vydali nešťastnou cestou vylepšovanie výborného. Zo skvelých zápletiek Agathy Christie vyrobili takú motanicu, že som to nepochopila, hoci knihy poznám skoro naspamäť. Vražda na fare je ešte pomerne verná predlohe, už v Mŕtva v knižnici zmenili takú "maličkosť" ako totožnosť vraha. A pokračovalo to až k Zabudnutej vražde, kde bola zápletka tak prekombinovaná, že som film nedopozerala (!) a Sittafordskej záhade (v knihe slečna Marplová ani nevystupuje), ktorú asi nepochopil nikto. Kapsa plná žita s Juliou McKenzie bola svetlom na konci tunela. Ostatné filmy s ňou - pre mňa veľké sklamanie. Ak je to vôbec možné, ešte viac vykonštruované zápletky - napr. Proč nepožádali Evanse  alebo Tajemství Chimneys (ani v jednom prípade v knihe slečna Marplová nevystupuje) - rozumel tomu niekto?  Čo vy na to?

 

 • 4:50 from Paddington is one of nice films with Miss Marple  / Vlak z Paddingtonu je jedným z vydarených filmov so slečnou Marplovou:

 • The Body in the Library is one of better adaptations with Geraldine McEwan as Miss Marple / Mŕtva v knižnici je jednou z lepších adaptácií s Geraldine McEwan ako slečnou Marplovou
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Murder is Easy (2008) / Vždyť je to hračka (2008) 

Julia McKenzie as Miss Marple (although in book is no Miss Marple / hoci v knihe Miss Marple nevystupuje)
Benedict Cumberbatch as Luke Fitzwilliam
Margo Stilley as Bridget Conway 

 
 
 
 
 
 
 
 
...

 

 

 

Interest / Zaujímavosť
Do you know them? Poznávate ich?


        

The Professionals  - Episode Where the Jungle Ends / Profesionáli - epizóda Kde sa končí džungľa:
show 1 / ukážka 1 - cca 2:30 min.

show 2 / ukážka 2 - cca 3:20 min.

show 3 / ukážka 3 - cca 4:00 min.


Agatha Christie: Three Act Tragedy  / Tragédia v troch dejstvách
show 4 / ukážka 4
- at the begin / na začiatku

show 1 - 3 David Suchet as villain vs. Martin Shaw as detective Doyle / David Suchet ako zloduch vs. Martin Shaw ako
                detektív Doyle
show 4     Martin Shaw as famous actor Charles Cartwrigth vs. David Suchet as Poirot / Martin Shaw v úlohe
                slávneho herca Charlesa Cartwright vs. David Suchet ako Poirot
                
 

                                                                         Home

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk