OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Poirot or Miss Marple?

I want to know whom do you prefere and why? Poirot or Miss Marple? Or Tuppence and Tommy, Harley Quin, Parker Pyne? And what about Mrs. Ariadne Oliver? I like her very much, they say she is "alter ego" of Agatha Christie. And Zoe Wanamaker as Ariadne is simply irresistable. Let me know in your message!
By me it depends on my actual feeling. As I started to read Agatha Christie, my favorite was Miss Marple. In Tv adaptations is Poirot (David Suchet of course) so perfect, that I don't know... And you? /

Rada by som vedela, komu dávate prednosť a prečo. Poirotovi alebo slečne Marplovej. Alebo je vaším favoritom Pentlička s Tommym, Harley Quin, Parker Pyne? A čo tak pani Ariadne Oliverová? Tú mám veľmi rada, hovorí sa, že predstavuje "alter ego" samotnej Agathy Christie. A Zoe Wanamaker ako Ariadne je jednoducho neodolateľná. Napíšte mi váš názor!
U mňa je to asi podľa momentálnej nálady. Keď som začínala čítať Agathu Christie, mala som radšej slečnu Marplovú. Ale prišli seriály s Poirotom (Davidom Suchetom, samozrejme) a ten je taký perfektný, že teraz neviem ... A vy?

 

 

Miss Marple

Petite pink-cheeked white-headed lady living in small village St. Mary Mead. I love Agathas description of her character e.g. that "She solves her cases using analogy with local affairs and knows that human character is anywhere the same. Always believes about people the worst and - regrettably - she is nearly always right."  Or characteristic by activity - "She set in hotel-room chair strait and you could see, she leaves tomorrow and has everything packed in  coffer except her night shirt and toothbrash".
Some readers mean Miss Marple only bores and that is why she is nosy and cares about strange affairs. I think she is one of rare really kind people who aboveboard care about others problems and want to help. /

Krehká ružovolíca, bielovlasá dáma žijúca v malom mestečku St. Mary Mead. Milujem Agátin popis jej vlastností napr., že "Prípady rieši použitím analógie s miestnymi aférami a vie, že ľudská povaha je všade rovnaká. Verí vždy v to najhoršie v ľuďoch a - žiaľ - má skoro vždy pravdu. Alebo popis jej charakteru cez jej správanie,  že "Sedela v kresle hotelovej haly veľmi vzpriameno a bolo jasné, že zajtra odchádza, že má kufor zbalený okrem nočnej košele a zubnej kefky".
Niektorí čitatelia tvrdia, že sa slečna Marplová nudí a preto sa mieša do cudzích záležitostí. Ja si myslím, že je jedným z mála naozaj láskavých ľudí, ktorých úprimne zaujímajú starosti iných a chcú pomáhať.


 

Hercule PoirotLittle man with big mustache. Prig little bit and not very demure. He is sensitive about his dress and proud of his immage without any stain. Conscious of his brain skills. Globetrotter - we may say cosmopolitan. From time to time he makes allusions on british insular limitation. He solves criminal cases using "grey cells". Always says - he need not go out, it is enough to sit down and be thinking.
His character develops in time to his best. First I "met" him he seemed to me little bit punctilious and not very real. As time passed he more an more showed his human side.  Nowadays I love him - very probably because of his personator David Suchet. /

Drobný muž s veľkými fúzami. Ješitný a nie veľmi skromný. Je citlivý na svoje oblečenie a hrdý na svoj vzhľah bez poškvrny. Vedomý si svojich rozumových schopností. Svetobežník - možno povedať kozmopolita. Z času na čas robí narážky na britskú ostrovnú izolovanosť. Rieši kriminálne prípady zapojením  "šedých buniek". Vždy tvrdí, že netreba ísť von, stačí sedieť a premýšľať.
Ako postava sa vyvíjal k svojmu prospechu. Keď som ho "stretla" prvýkrát, zdal sa mi trochu škrobený a nie veľmi reálny. Ako plynul čas, ukazoval viac a viac svoju ľudskú stránku. Teraz ho milujem - veľmi pravdepodobne kvôli jeho predstaviteľovi Davidovi Suchetovi.Hercule Poirot vs. Miss Marple - intellect and grey cells vs. intuition - globetrotter vs. small village lady. Two different worlds - hard choice who is better! In their milieu they both are out of doubt "Nr. 1".
They never met each other. Some readers would appreciate it, Agatha Christie not - she did not see any meaning of it.
Sure that they never met? Watch videos below: /

Hercule Poirot vs. slečna Marplová - intelekt a šedé bunky vs. intuícia - svetobežník vs. malomestská dáma. Dva odlišné svety - ťažká voľba, kto je lepší! Vo svojom prostredí je každý z nich nepochybne "číslo 1".
Nikdy sa nestretli. Niektorí čitateľia by to uvítali, Agatha Christie nie - nevidela v tom žiadny zmysel.
Ste si istí, že sa nikdy nestretli? Pozrite tieto videá:

 

Pictures here are illustrations by Tom Adams from very charming book fiction from Julian Symons Great Detectives - I really advise to read this book! /
Obrázky tu použité sú ilustrácie Toma Adamsa z roztomilej knihy fikcie od Juliana Symonsa Slavní detektivové prečítajte si ju - vrelo doporučujem!

 

                                                                                   Home

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

...