OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Hard-boiled School / Drsná škola

When I compare Hard-boiled school with actual thrillers and criminal novels of sort C.S.I. I find out that hard-boiled school still stayed, as other detective genres, fairy tale for adults. Hard is here miliue in which works main character - generaly privat sleuth - gangland, purchasable police, consciencelless High society without any moral. But all this has its constant, safe structure - villains are bad and main hero although hard and cynical tu survival in that jungle inside he is honest, fair and of high moral qualities. And goodness  always wins althouhg price is sometimes high. And this all gives its individual wittnes about aera and place.
Many people consider Hammett, Chandler and Mcdonald as "The Holy Trinity" of crimi novels writers. I agree. /

Keď porovnám drsnú školu so súčasnými thrillermi a kriminálnymi románmi typu C.S.I, zisťujem že drsná škola zostala, ako ostatné detektívne žánre, rozprávkou pre dospelých. Drsné je prostredie, v ktorom sa pohybuje hlavný hrdina - obvykle súkromné očko - zločinecké podsvetie, gangstri, skorumpovaná polícia, spoločenská Smotánka bez škrupúl a morálnych zábran. Ale celé to má svoju pevnú, bezpečnú štruktúru - zlosyni sú zlí, hlavný hrdina je drsný a cynický, aby prežil v tej džungli, ale vnútorne je to človek vysokých morálnych kvalít. A dobro tu vždy víťazí, aj keď cena je niekedy vysoká. A celok dáva svojské svedectvo o dobe a mieste.
Hammetta, Chandlera a Mcdonalda mnohí považujú za "Svatú trojicu" spisovateľov detektívok. Súhlasím s nimi. 

Dashiell Hammett  1894 - 1961


click on picture and read more / klikni na obrázok a čítaj:

The Thin Man was my first book from Dasiell Hammett / Chudý muž je moja prvá kniha od Dashiella Hammeta

Not only me mean Dasiell Hammet's novels and short stories embody hard-boiled school. For all says it his obituary in The New York Times, where he was named the dean of hard-boiled school of detective fiction. He wrote some novels an many short stories. His speech is concise, absolved from any adomments, striking almost staccato. He created not one  but more characters as Sam Spade in The Maltese Falcon, Nick and Nora Charles in The Thin Man and detective agency Continental Op in Red Harvest and The Dain Curse. Main character of his works is hard and has no time for showing feelings.And the whole is frostily aesthetic. /

Nielen ja si myslím, že romány a poviedky Dashiella Hammeta stelesňujú drsnú školu. Za všetko hovorí úryvok z nekrolóu v The New York Times, v ktorm ho menovali dekanom drsnej školy detektívok. Napísal niekoľko románov a mnoho poviedok. Píše úsporným jazykom, oprosteným od všetkých kudrliniek, úderným až staccatovým.  Vytvoril nie jedného ale viac hlavných hrdinov ako Sama Spadea v Maltézskom Sokolovi, Nicka a Noru Charlesových v Chudom mužovi a detektívnu agentúru Continental Op v Rudej žni a Prokletí rodu Dainu. Hlavný hrdina jeho diel je drsňák, ktorý nemá čas prejavovať city. A celok je mrazivo pôsobivý.
Books I have / Knihy, ktoré mám
The Thin Man / Chudý muž
The Maltese Falcon / Maltézsky sokol
The Glass Key / Sklený kľúč / Skleněný klíč
The Dain Curse / Prokletí rodu Dainu
The Continental Op, Randome House / some short stories are in / niektoré poviedky sú v knihe Dívka se stříbrnýma očima
                                                         (Girl with Silver Eyes)              

I have read, but do not have it / čítala som, ale knihu nemám
Red Harvest / Rudá žeň

Some Hammetts novels were filmizated, e.g. The Thin Man / Niektoré Hammettove romány boli sfilmované, napr. Chudý muž:

 

Raymond Chandler  1888 - 1959Click on picture and read more / Klikni na obrázok a čítaj
First book I have read was Playback / prvá kniha, ktorú som čítala bol Případ naruby

Raymond Chandler
wrote only 7 criminal novels, but each of them is literary jewel. / Raymond Chandler napísal iba 7 detektívnych románov, ale každý je literárnym skvostom.


 

 


Books I have / Knihy, ktoré mám
Playback / Případ naruby
The Long Goodbye / Rozlúčka na dlho / Loučení s Lennoxem - my very favorite/moja naj...
The Little Sister / Sestřička
The Big Sleep / Hluboký spánek
The High Window / Vysoké okno
The Lady in Lake / Dáma v jezeře
Farewell, My Lovely / Zbohom, moja krásna
Poodle Springs (uncomplete, completed by Rober B. Parker) / Poodle Springs (nedokončený román - dokončil Robert B. Parker)

Philip Marlowe
is privat slueth and main character of all this novels. Lonesome man in hard world. About 186 cm tall, dark-haired, grey-eyed, handsome. Smoker and in his office you can always find whisky in slot of his working table. His loneliness in hard world is best expressed by his own words as he once came home after closing one case. I cite by heart: "... Silence met me. Telephone did not ring. Nobody was interested if I am alive yet or if I moved to Timbuktu... " This sentence touched my heart so, that I remember it although I do not know in which case it was  May be you do? /

Philip Marlowe
je súkromné očko a hlavná postava všetkých týchto románov. Osamelý muž v drsnom svete. Asi 186 cm vysoký, tmavovlasý, šedooký, fešák. Fajčiar a v jeho kancelárii vždy nájdete whisky v zásuvke písacieho stola. Jeho osamelosť v zlom svete najlepšie vyjadrili jeho vlastné slová. Citujem z hlavy: "... Privítalo ma ticho. Telefón nezazvonil, Nikoho nezaujímalo, či ešte žijem, alebo či som sa neodsťahoval do Timbuktu. Veta ma chytila za srdce, že si ju pamätám, hoci už neviem, z ktorého prípadu je. Možno vy viete?


Phil Marlowe's witty lines - I love them, cite by heart:

  • From distance of 10 m she looked out perfect. From distance 3 m she looked like to be created for watching her from10 m distance... / The High Window
  • She had lace around her neck although football jersey would suit her better... / The High Window
  • She had so fantastic smoky-grey mink fur coat that also rolls royce looked out by her almost like common car. Only almost, absolutely it would not work...  / The Long Goodbye

Hlášky Phila Marlowa - milujem ich, citujem z hlavy

  • Z 10 metrov vyzerala perfektne. Z 3 metrov vyzerala ako stvorená na pozeranie z 10 m... / Vysoké okno
  • Okolo krku mala čipky, hoci by jej lepšie pristal futbalový dres... / Vysoké okno
  • Mala taký úžasný, dymovosivý norkový kožuch, že aj rolls royce vedľa nej vyzeral skoro ako obyčajné auto. Iba skoro, celkom by to ani nešlo... / Loučení s Lennoxem

Ross Macdonald 1915 - 1983

  

Ross Mcdonald is pseudonym of writer Keneth Millar. Under this name he is probably best known for his criminal novels with Lew Archer as main character. Why I like him? Because of his beautiful style of writing with lot of amazing metaphors (Chandler reproached him their frequent using, I don't mind...), wonderful clear but not lengthy descriptions of characters and background, compliacated but interesting and believable plots and characters. /

Ross Mcdonald je pseudonymom spisovateľa Kenetha Millara. Pod týmto menom je asi najznámejší svojimi detektívkami s Lew Archerom v hlavnej úlohe. Prečo sa mi páči? Kvôli nádhernému štýlu písania s množstvom úchvatných metafor (Chandler mu vyčítal ich časté používanie, mne vyhovujú ...), krásne jasný, pritom nie zdĺhavý popis postáv a prostredia, komplikované, ale zaujímavé a uveriteľné zápletky a postavy.


 Click on picture and read more / Klikni na obrázok a čítaj
      My first book Wycherly Woman / Moja prvá kniha Honba za Phoebe
 
Books I have / Knihy, ktoré mám
The Moving Target / Pohyblivý terč
The Way Some People Die / Aj takto sa umiera
Find a Victim / Najít oběť
The Barbarous Coast / Barbarské pobrežie
The Doomsters / Sudičky
The Galton Case / Galtonov prípad
The Wycherly Woman / Honba za Phoebe
The Zebra-Striped Hearse / Bielopruhované pohrebné auto
The Chill / Zamrazenie
The Far Side of the Dollar / Rub dolaru
Black Money / Čierne peniaze
The Instant Enemy / Nestaň sa hneď nepriateľom
The Goodbye Look / Pohled zpátky
The Underground Man / Muž spod zeme
Sleeping Beauty / Šípková Ruženka
The Bule Hammer / Belasé kladivko

Lew Archer
Ex-police officer, now privat sleuth, who still has some friends by police to provide him from time to time important informations. 190 cm tall, grey-eyed, dark-haired, smoker, likes whisky, never at work. Divorced. Seems to be twin of Phil Marlowe. Is not. They both move in different milieu - Archer mainly in Higher middle class. Archer is more emphatic and understanding diverse human destinies. Roots of his cases extend far into past to complicated family relationships and affairs. Only after clarify them he can solve actual case. /

Bývalý policajt, teraz súkromné očko, má stále pár priateľov u polície, ktorí mu z času na čas poskytnú dôležité informácie. 190 cm vysoký, sivooký, tmavovlasý, fajčiar, obľubuje whisky, nikdy v práci. Rozvedený. Mohol by byť dvojčaťom Phila Marlowa. Nie je. Pohybujú sa obaja v odlišných prostrediach - Archer hlavne vo vyššej strednej vrstve. Archer je viac empatický a chápajúci rôzne ľudské osudy. Korene príbehov, na ktorých pracuje, siahajú hlboko do minulosti, ku spletitým rodinným vzťahom a aféram. Až keď im porozumie, môže vyriešiť aktuálny prípad. 

 

Pictures here are illustrations by Tom Adams in the book Great Detectives by Julian Symons. / Obrázky sú ilustrácie od Toma Adamsa z knihy Juliana Symonsa Slavní detektivové.

                                                                              Home